Tillbaka till Grunddata

Cirkulationsställen

Lägga till cirkulationsställen
Ändra uppgifter om cirkulationsställen
Ta bort cirkulationsställen

Detta grunddatafönster presenterar de cirkulationsställen som finns upplagda i systemet, och här ställer du också in vilka kvitton som ska vara förvalda.

Ett cirkulationsställe är en fysisk eller virtuell plats där olika transaktioner kan ske, t ex en lånedisk, en självbetjäningsautomat eller en publik webb. 

Varje enhet har minst ett cirkulationsställe och varje användare i BOOK-IT är knuten till ett cirkulationsställe. Personalanvändare är knutna till till exempel cirkulationsställe Lånedisken på respektive enhet, och även Arena, BOOK-IT PUB och självbetjäningsautomater är knutna till cirkulationsställen. Det är en fördel om dessa är knutna till egna cirkulationsställen, för att kunna få separat statistik över gjorda transaktioner.
När det gäller självbetjäningsautomater används cirkulationsställe även för att kunna ange olika regler för olika automater (Hantering resp. Sortering). För BOOK-IT PUB gäller att låntagarna med fördel ska knytas till en enhet, det vill säga ett hämtställe för reservationer, och respektive enhet ska ha ett utpekat standard-cirkulationsställe. Detta anges i grunddatafönstret Allmänt | Organisationsstrukturer.

Här kan du lägga till nya cirkulationsställen eller ändra inställningar för de befintliga. Det är här du anger inställningar för kvitto. (För cirkulationsställe som ska användas för Arena, BOOK-IT PUB eller CiCo eller för självbetjäningsmaskiner är dock inte kvittoinställningar relevanta).

Lägga till cirkulationsställen

Gör så här för att lägga till cirkulationsställe:

Välj Administration i huvudmenyn.
Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen...
Välj enhet.
Klicka på Lägg till...

Ange ett namn på cirkulationsstället. Exempel: Lånedisken. Det går inte att använda namn som är längre än 10 tecken.

Ange eventuellt en beskrivning av cirkulationsstället. Alternativt kan du skriva in ett bindestreck eller mellanslag i det aktuella fältet.

Ange inställningar för Automatiskt kvitto (gäller endast för BOOK-IT-klienten, det vill säga personalarbetsplatser). Ange om du som standard vill ha kvittoutskrift och/eller e-postkvitto vid utlån, omsättning, återlämning, reservation (vid återlämning av reserverade medier) samt betalning när du verkställer och sparar betalning av en skuld.

Även om du till exempel markerar kryssrutan Automatiskt kvitto vid utlån har du ändå möjlighet att avstå från utlånskvitto. Detta gör du genom att avmarkera kryssrutan Kvittoutskrift i fönstret Utlån.

Ange om Standard kvittotyp ska vara så kallat kort eller långt kvitto.  På det korta kvittot finns uppgifter om dagens datum, låntagarid., utlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Standardinställning är kort kvitto. Om du behåller standardinställningen för kort kvitto har du ändå möjlighet vid utskriftstillfället att välja långt kvitto i listrutan Kvittotyp.

Markera kryssrutan Kvitto som e-post om du vill att det ska gå att skicka e-postkvitto från det aktuella cirkulationsstället. Du får då möjlighet att välja inställning för förvalt kvitto: e-postkvitto och (pappers)kvitto, endast (pappers)kvitto eller endast e-postkvitto. Oberoende av inställning går det att ändra det förvalda alternativet. Om kvitto som e-post är förvalt och den aktuella låntagaren inte har aktiv e-postadress så skrivs ett papperskvitto ut automatiskt.

Om du väljer den övre symbolen -varningsskylten - för Signal, blir gul signal förinställd för meddelanden som bibliotekspersonalen lägger till i låntagarinformationen. Om du väljer den nedre symbolen blir röd signal förinställd. Standardinställningen är gul signal. Om du behåller standardinställningen för gul signal har du ändå möjlighet att välja röd istället, när du skapar ett meddelande i låntagarinformationen.

Ange vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning. Standardinställningen är Dagar. Om du behåller denna standardinställning har du ändå möjlighet att välja någon av de andra tidsenheterna Timmar, Datum eller Tidpunkt vid själva utlåns- eller omsättningstillfället.

Om statistikregistrering över utlämnade kopior önskas ska kryssrutan Tillåt markeras i delfönstret Övrigt, varefter standardinställning för typ av kopior möjliggörs (hämtas från grunddatafönstret  Kopietyper).

Klart för reservationsmeddelande. Om du inte vill att det aktuella cirkulationsstället (till exempel en återlämningsautomat) ska vara slutdestination för en reservation och ge status Infångad samt ev. löpnummer till infångade reservationer ska kryssrutan Klart för reservationsmeddelande bockas av. Endast återlämning på cirkulationsställen där kryssrutan är ibockad  ger klartecken för utskick av reservationsmeddelanden via automatiserade jobb.

Delfönstret Årsstatistik med radioknapparna Personal och Låntagare är aktuellt endast för danska bibliotek där behov finns att skilja statistik över omlån utförda av personal respektive låntagare.

Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om cirkulationsställen

Gör så här för att ändra uppgifter om cirkulationsställe:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen...
3. Välj enhet.
4. Markera det aktuella cirkulationsstället.
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring.
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort cirkulationsställen

Gör så här för att ta bort cirkulationsställe:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen...
3. Välj enhet
4. Markera det aktuella cirkulationsstället
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK.

Bara cirkulationsställen som saknar kopplingar i systemet kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata