Funktionsbeskrivning eHUB

Katalogposter
Regelverk
Lån
Statistik

Övergripande beskrivning

eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift.

eHUB är navet till enkel hantering av e-böcker från en eller flera e-medieleverantörer och ger låntagarna ett och samma gränssnitt för allt material som biblioteket har erbjuda.

I BOOK-IT registreras pågående e-bokslån i Böcker hemma-fliken och du får e-lånestatistik på samma sätt som för övriga lån. E-bokslånen visas också i Arena och BOOK-IT PUB tillsammans med övriga lån. E-böcker och e-ljudböcker kan hämtas från Mina lån och laddas/läsas/lyssnas ner på flera olika läs-enheter.
Lånetiden bestäms av e-boksleverantören, och när lånetiden är slut försvinner lånet från låntagaruppgifterna.

För låntagare med historik, t.ex. Boken kommer-låntagare så sparas också e-bokslånen i historiken.

E-medier från Elib

Kontakta Axiell Media för att sluta avtal eller kontrollera villkoren i bibliotekets befintliga avtal. Detta är särskilt viktigt om biblioteket idag ingår i ett regionalt samarbete i en länsportal.

För att vi ska kunna installera eHUB mot Elib behöver vi uppgifter om bibliotekets:

  • Service ID 
  • Service Key
  • Subscription ID
  • Kontaktperson för installationen

Meddela dessa uppgifter till kundsupport – support@axiell.com, eller till projektledaren om kopplingen till eHUB är en del i ett Arena-projekt

Katalogposter

eHUB är en produkt som låter låntagarna låna e-medier direkt från bibliotekets ordinarie webbkatalog, utan att behöva gå till en annan webbplats. Bibliotekets webbkatalog är den enda platsen där just era utvalda e-medier visas upp. Lösningen är alltså beroende av att katalogposter för alla titlar finns i er databas tillsammans med de övriga medierna som biblioteket erbjuder.

Uppgifterna som kopplar ihop katalogposten med boken hos Elib ligger i MARC-fält 024. Delfält a innehåller identifikationsnumret som för Elib-titlar består av ett produktid. Delfält 2 innehåller information om vilken distributör som tillhandahåller titeln. Det står alltid t ex Distributör: Elib i detta delfält. Information i detta fält ska aldrig ändras.

Om du redan har katalogposter för Elib-titlar i bibliotekskatalogen kan dessa användas utan någon åtgärd.

Om du inte har poster för Elib-titlar i bibliotekskatalogen kan du abonnera på dem från BTJ eller LIBRIS.

BTJ: 

Kontakta BTJ och beställ poster från dem.
Vi kommer att stämma av med BTJ och återkomma med en bekräftelse på den valda tidpunkten. Senast två dagar före planerad postleverans från BTJ ska följande göras i BOOK-IT:

  • Systemparametern TITEX ska ändras till 15000
  • Inställning av automatisk påläggning av fiktivt bestånd av e-media, se nedan.

LIBRIS:

Kontakta LIBRIS kundtjänst om du önskar katalogpostleveranser för Elib-titlar från LIBRIS.

LIBRIS ska förse dig med information om vilken katalog på deras ftp-server som era poster ska hämtas från. Denna katalog ska anges i BOOK-IT, i fönstret Administration|Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter.

Senast två dagar före planerad postleverans från LIBRIS ska följande göras i BOOK-IT:

  • Systemparametern TITEX ska ändras till 25000
  • Inställning av automatisk påläggning av fiktivt bestånd av e-media, se nedan.

Både BTJ och LIBRIS lägger ut poster en gång per dygn, på natten. Detta innebär att du får nya poster till BOOK-IT dagen efter att titlarna tillkommit i din katalog hos eboksleverantören.
 

Visning i Arena/BOOK-IT PUB

För att posterna ska synas i Arena/BOOK-IT PUB måste de ha fiktivt bestånd. Detta lägger du antingen på manuellt via Mängd katalog eller automatiskt direkt vid importen. Automatisk påläggning av fiktivt bestånd ställs in i fönstret Administration|Grunddata|Allmänt|Organisationsstrukturer, bocka i Fiktivt bestånd vid import av e-media på den nivå du önskar att det fiktiva beståndet läggs.

Om du vill att e-böckerna ska stämplas som nya efterhand som de kommer in och därmed kunna komma med på nyhetslistor ska du bocka i kryssrutan Nyutgiven.

Om du inte önskar att alla e-böcker visas i Arena/BOOK-IT PUB direkt kan du lägga på fiktivt bestånd i efterhand som posterna kommer in.

 

Katalogunderhåll

Katalogen är känslig för förändringar. Om en titel försvinner från bibliotekets urval hos e-boksleverantören blir den omedelbart otillgänglig för lån. Katalogposten visas i Arena men boken innehåller inga format och kan inte lånas. 

LIBRIS och BTJ kontrollerar katalogen hos e-boksleverantören en gång per dygn och fångar upp förändringar i beståndet. För titlar som tillkommit skickas katalogposter ut till biblioteket, titlar som tagits bort markeras på olika sätt:

BURK-poster förses med texten Gallras i fält 515 (BTJMARC1) eller 538 (BTJMARC21).

LIBRIS-poster uppdateras med texten Ej tillgänglig i fält 599 a.

Posterna kan sedan gallras manuellt i Mängd katalogposter eller automatiskt med hjälp av funktionen Automatiserade jobb.

 

Regelverk

Med hjälp av BOOK-Its cirkulationsparametrar kan du styra hur många lån en låntagare får göra.
Parametern E-lån, max antal: anger hur många e-bokslån en låntagare får göra.
Parametern: E-lån, max antal per tidsperiod: anger under vilken tidsperiod max antal gäller.

Regelverket tar hänsyn till BOOK-Its ordinarie spärrfunkioner, t ex röd signal. Det går också att definiera olika regler för olika låntagarkategorier. Om ni tillåter att nya låntagare blir fullvärdiga låntagare via formuläret Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB kan det vara aktuellt att göra en parametersättning som är restriktiv för låntagarkategori Online.

Det går också att låta Elib styra hur många lån en låntagare får göra. Regelverket hos Elib kan dock inte ta hänsyn till andra regler än just max antal lån per låntagare. 

För dig som har Arena eller BOOK-IT PUB i version 3.1 eller lägre:
Elib debiterar nedladdningar i olika format (t ex Ladda ner och Läs online) av samma titel som för ett lån, men rent tekniskt görs det ett lån för varje format. BOOK-IT registrerar varje format som ett lån. Detta är nödvändigt för att låntagaren ska kunna växla mellan de lånade formaten och  innebär att max antal lån per person uppnås fortare om man lånar en titel i flera format. 

Rekommendation: Vi rekommenderar att man sätter max antal lån per låntagare i Elib i första hand. Sätt det max antal lån som är det ni tillåter som högst och använd BOOK-ITs cirkulationsparametrar för att göra begränsningar för t ex vissa låntagarkategorier.

För dig som har Arena eller BOOK-IT PUB i version 3.2 eller högre:
Vid lån av e-medier registreras bara ett lån per titel. Det innebär att cirkulationsparametrarna som reglerar antal lån per person och tidsperiod kan synkas med spärrarna i Elib. 

 

Lån

När ett lån görs via eHUB registreras det ett exemplar av typen Elektroniskt och som tillhör cirkulationskategorin E-media på låntagarens konto. Detta lån är också synligt i beståndsfliken i Expertsök och markeras med E i kolumnen Typ. Du kan högerklicka på exemplaret och få information om låntagare mm.

Alla pågående e-lån kan sökas fram i Katalog|Mängd exemplar. Välj exemplartyp Elektronisk och klicka på Sök.

Ta bort e-lån: Från Böcker hemma-fliken i Låntagarinformation kan du ta bort ett pågående lån. Klicka på knappen Exemplar och sedan Gallra.

 

Stryka lån

Av säkerhetsskäl används inte lånekortsnummer eller personnummer i kommunikationen mellan eHUB och e-boksleverantörerna. Istället används ett så kallat externt låntagarid som krypteras innan det skickas till e-medieleverantören. Detta externa id hittar du i fönstret Låntagarinformation.

Man bör inte stryka lån mer än i syfte att biblioteket inte ska debiteras för ett lån som ej kunnat nyttjas. Om ett lån stryks hos Elib försvinner det inte från låntagarens konto i bibliotekssystemet automatiskt utan det måste gallras även där. Om lånet inte stryks på båda ställena tror de sammankopplade systemen att det finns ett lån hos Elib och ett nytt går inte att göra förrän lånetiden är slut för aktuell titel.

Om låntagaren får problem med nedladdning av en e-bok kan man istället för att stryka och börja om istället gå till Mina lån i Arena/PUB och prova att ladda ner på nytt. 

 

Statistik

Om du skapar statistikprofiler med variabeln Cirkulationskategori så kan du få ut statistik på lån av cirkulationskategori E-media.

Du kan välja att ta ut rapporten bara för en viss objektkod (LR i BTJMARC1) eller en viss medietyp (MARC21) och på så sätt skilja ut e-lånen från övriga lån. Läs mer om statistikprofiler här.

Om du har fler e-medieleverantörer i din eHUB kan du få ut utlåningsstatistik per medieleverantör. För att detta ska fungera ska till exempel Elib läggas upp som leverantör under Grunddata|Förvärv|Leverantörer. Fältet Namn ska innehålla det som står i MARC-fält 024 $2 (till exempel Distributör: Elib)

I driftstatistiken hamnar e-lånen på det cirkulationsställe som Arena eller BOOK-IT PUB är knuten till. Utgångna e-lån registreras som återlämningar.  

För bibliotek som samarbetar flera kommuner i samma bibliotekssystem:
Tips på hur du kan göra för att kunna ta ut statistik för e-bokslån per kommun 

Tips

Det skickas övertidsvarningar på e-lån om ni inte har gjort undantag för cirkulationskategori E-media i cirkulationsparametern Övertidsvarning. Ställ in en regel för cirkulationskategori E-media och värde 999 för att inga övertidsvarningar ska skickas för e-lån.

Om du har ett så kallat support/service/testkort hos Elib på vilket du får låna obegränsat antal e-böcker ska du se till att det kortet tillhör en låntagarkategori som även enligt BOOK-ITs parametrar får göra obegränsat med e-lån.

 

FAQ

De vanligaste frågorna om eHUB och svaren på dessa finner du på axiell.se.