Användarlogg

I fönstret Användarlogg kan du se vilka användare som har öppnat fönstret Låntagarinformation för en specifik låntagare, vare sig det är från menyvalet Sök låntagare eller via en annan funktion som Mängd låntagare eller Utlån. I det nedre delfönstret, Ändringslogg, visas vilka specifika ändringar som har gjorts.

Användarlogg är ett visningsfönster vilket innebär att du inte har möjlighet att ta bort något. För bägge delfönstren gäller att sökning görs genom att ange låntagarid. Sökningen kan också kombineras med sökning på ett visst datum (till exempel 20150102) eller en tidsperiod (20150102 – 20150505).

Sökningen görs inom den egna kontoorganisationen.

I delfönstret Användarlogg presenteras resultatet av sökningen. I spalten Användare anges vilken användare som öppnat fönstret Låntagarinformation och i spalten Datum anges vilken dag och tidpunkt det skedde.

Genom att klicka på spaltrubriken Användare ändras sorteringen efter användare. På motsvarande sätt kan klick på Datum ändra sorteringen i datumordning.

Om ett låntagarkonto tas bort försvinner också möjligheten att söka fram användarloggen för detsamma.

I delfönstret Ändringslogg visas de ändringar som har gjorts på en viss låntagare, i klienten. Ändringar som har gjorts av låntagaren i Arena/BOOK-IT PUB visas inte här.
De olika kolumnerna i sökresultatet redovisar användarnamn, datum och tidpunkt, område (Låntagarkonto, Låntagaradress, Låntagarmeddelande etc) och ändringstyp (uppdatering, borttag eller ny uppgift). Genom att markera en viss rad visas detaljer för vad ändringen gäller.

Exempel på detta kan se ut enligt följande:

Lånt.konto Uppdatering:
Tidigare data: Extra elig: 0 &Nytt data: Extra elig.1
= Låntagarpostens kryssruta för Meröppet har bockats i.

Låntagare Uppdatering:
Tidigare data: OW: 0 Nytt data: 1
= Kryssrutan för Övertidsvarning har bockats i.

Låntagare Uppdatering:
Tidigare data: Msg.lang: 2 Nytt data:Msg.lang: 3
= Språk har ändrats från Svenska till Engelska

Lånt.adress Uppdatering:
Tidigare data: Address: (här visas hela den tidigare adressen)  Nytt data: Address: (här visas hela den nya adressen)

Lånt.kort Ny:
Tidigare data: (tomt)   Nytt data: Patron card: (nytt kortnummer)  Active: 1   Valid: 1

Lånt.kort Uppdatering:
Tidigare data: Valid 1 Nytt data:  Valid: 0
= Ett lånekort har spärrats.

Även borttagna låntagares uppgifter visas i Ändringslogg;  låntagar-id krävs för att få fram dessa uppgifter.