Funktionsbeskrivning: Flytande bestånd

Övergripande beskrivning

Flytande bestånd är en modul som öppnas av Support mot en avgift.

Funktionen för flytande bestånd innebär ett flexibelt samutnyttjande av media, genom att utpekade exemplar byter lokaliseringsenhet vid återlämning. 

Vid lokaliseringstillfället anges vilka exemplar som skall vara flytande, och hur länge.

Vid återlämning på annan enhet stannar exemplaret på denna enhet. För detta krävs att man för den enheten har definierat vilken placering det flytande exemplaret 
ska få. Endast enheter som har definierade placeringsregler kan tillämpa flytande lokalisering.

Flytande lokalisering har har en egen statistikprofiltyp.

Funktioner

Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler:
Alla enheter som ska kunna ta emot ett flytande exemplar måste ha definierat placeringsregler för önskade placeringstyper. Här anger du för respektive placeringstyp hur 
länge eller till vilket datum exemplaren ska flyta.

Lokalisering:
I fönstret Lokalisera finns möjlighet för Nylokalisering, flytande samt Omlokalisering, flytande.

Vid lokalisering från Expertsök, från Inköpsmodulen samt Periodikamodulen finns också dessa möjligheter.


När du gör en flytande nylokalisering väljer du från en listruta vilken placeringstyp som gäller och vilken enhet, varvid exemplaret automatiskt lokaliseras 
till den placering som angivits för aktuell placeringstyp och enhet. Här kan du också ändra datum för när den flytande lokaliseringen skall upphöra 
(grundinställning för datum hämtas från fönstret Placeringsregler).

Vid återlämning av ett flytande exemplar där t.o.m.-datum har uppnåtts återfår exemplaret sin ursprungsplacering.

Katalog | Mängd exemplar: 
I Mängd exemplar finns en listruta för sökning på de placeringstyper ni har skapat. Det finns också radioknappar för sökning på Flytande exemplar samt Flytande utgångna.

Expertsök:
I fliken Bestånd visar en bock i kolumnen F att det är ett flytande exemplar.
I fönstret Exemplarinformation anges i visningsfältet Plac.typ aktuell placeringstyp, samt i visningsfältet Giltig till datum för hur länge exemplaret ska vara flytande.

Grunddata | Statistik | Statistikprofiler:

Statistikprofiltyp: Flytande lokalisering

Visningsbara fält
Här redovisas under rubriken In antal exemplar som har omlokaliserats flytande genom återlämning på enhet som har placeringsregler för exemplarets placeringstyp. 

Dessa exemplar flyter in på återlämnande enhet. Variabeln Ut anger antal exemplar som genom återlämning på annan enhet har flutit ut från den enhet där de tidigare haft sin placering.
Variblerna Lok.flytande och Lok.ej flytande redovisar antal exemplar som har lokaliserats via regelrätt ny- eller omlokalisering till flytande eller via omlokallisering till icke flytande.

Grupperbara fält
Använd variabeln Placeringstyp, och gärna också Enhet under Org.nivå.

Påverkan på befintliga rutiner

Ingen. Om ett flytande exemplar återlämnas på en enhet som inte har definierade placeringsregler så ges information om att exemplaret tillhör annan enhet, precis som vanligt.

Förberedelser

Kontakta Support för prisuppgift och / eller öppning av modulen! Kostnaden är en mindre engångsavgift. Inga driftskostnader blir aktuella.

Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler.
I det vänstra delfönstret anges vilka placeringstyper som ska finnas, t.ex. Skönlitteratur Vuxen och Skönlitteratur barn. Därefter anges i delfönstret Placeringsregler för respektive placeringstyp och enhet hur exemplaren skall placeras vid återlämning.

Mängd exemplar.

Om ni ska omlokalisera befintliga exemplar till flytande görs det enklast genom att här söka fram exemplar som ska ha samma placeringstyp i mängd, och gå till Lokalisera för att omlokaliser till flytande.

Tips och goda råd

Det går inte att göra en tillfällig lokalisering av ett exemplar som är flytande, ej heller flytande omlokalisering av ett tillfälligt lokaliserat exemplar.