Katalogisera

Introduktion

Katalogisering kan göras i två olika fönster, Katalogisera, via mallar och Katalogisera, fritt.

Katalogisera, fritt
Katalogisera, fritt är ett fönster som erbjuder katalogiseringsmöjlighet direkt i marcformatet.

Katalogisera, via mallar
Katalogisering via mallar förutsätter att du tilldelats minst en katalogiseringsmall av din system- eller katalogadministratör. Uppläggning av katalogiseringsmallar görs av särskilt behörig personal vid biblioteket. Två kategorier av mallar förekommer, dels mallar med vars hjälp du både kan skapa nya poster och göra justeringar av befintliga, och dels mallar som bara används för att utföra ändringar av redan lagrade katalogposter. Kategorierna heter Ny/uppdatera post respektive Uppdatera post.

Katalogiseringsmallarna kan i sin tur grupperas i olika typer, mot bakgrund av de behov som finns vid biblioteket. Även den uppgiften utförs av administratören. Se särskild anvisning om Katalogiseringsmallar, typer. Sammanfattningsvis sker uppläggning och tilldelning av katalogiseringsmallar i tre steg.

1. Uppläggning av malltyp(er).
2. Uppläggning av katalogiseringsmall(ar).
3. Tilldelning av katalogiseringsmall(ar).

Dessa två fönster finner du under menyvalet Katalog samt i Expertsök, strax under den gula katalogposten i fliken Katalogpost.

När du öppnar katalogiseringsfönstren från Expertsök blir aktuell katalogpost redigeringsbar. Ingen mall används i detta läge, posten visas med de fält, delfält, koder och innehåll som den har. Med knappen Ny kan du öppna ett tomt katalogiseringfönster och då välja en särskild mall.
 

Katalogparametrarna

Administrationen av databasen och de poster som bygger upp den vilar i mycket stor utsträckning på de s k katalogparametrarna. Du hittar dem som grunddatafönster under Administration|Grunddata|Katalog.

FreeLib, katalogiseringsformulär
Detta grunddatafönster, som finns tillgängligt bara för användare vid installationer med skolbibliotekssystemet FreeLib, presenterar de katalogiseringsformulär som är upplagda i systemet. Se särskild anvisning om FreeLib, katalogiseringsformulär.

Importregler
Redovisar villkoren för import av katalogposter till databasen. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Indexering 
Reglerar villkoren för sökbarhet i katalogdatabasen. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig. Se separat sammanställning av indexeringsparametrarna på sidan Katalog

Katalogiseringsmallar
Redovisar de mallar för katalogisering som finns upplagda i systemet. Se särskild anvisning om katalogiseringsmallar.

Katalogiseringsmallar, typer
Redovisar de malltyper som finns upplagda i systemet. Se särskild anvisning om katalogiseringsmallar, typer.

Katalogposttyper
Redovisar de olika katalogposttyper som systemet för tillfället kan hantera och särbehandla. Se särskild anvisning om katalogposttyper.

Kvalifikatorer
Redovisar de kvalifikatorer, booleska operatorer, m m som systemet kan utnyttja eller skapa kopplingar till i samband med sökning, katalogisering och indexering. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Kvalifikatorer, gruppering
Redovisar de kopplingar som finns mellan lösningarna för sökbarhet i fönstret Indexering och kvalifikatorerna samt, i förekommande fall, relationerna mellan över- och underordnade kvalifikatorer. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Leverantörer, katalogposter
Redovisar de system eller delrutiner i BOOK-IT som för tillfället kan utgöra källor till posterna i basen. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Listgrupper
Redovisar de eventuella kategorier av listor som för tillfället är upplagda i systemet. Se särskild anvisning om hanteringen av listgrupper.

Marc-format
Redovisar de s k begrepp och delbegrepp som utgör själva plattformen för det marc-format du arbetar med. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Marc-format, beskrivning
Redovisar regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För svenska installationer finns formaten BTJMARC1 och MARC21.  Fönstret samlar grundinställningar för t ex tillåtna fält och delfält i formatet, upprepningsbarhet på fält- och delfältsnivå,  s k skyddade fält och markeringar för om fält eller delfält ska tas med vid import eller inte.

Medietyper
Redovisar de medietyper som för tillfället är upplagda i systemet - och kopplingarna till deras respektive objektkoder. 

Objektkoder
Redovisar de objektkoder som för tillfället är upplagda i systemet. 

Redigeringsformat, beskrivning
Redovisar villkoren för utredigering av bl a de olika standardformaten i systemet, t ex: ISBD, Rubrik, ALMA-Postvisning (fullposten i Arena och BOOK-IT PUB) . Bara om du önskar modifiera befintliga (görs genom att arbeta med kopior) eller helt egna format, och besitter de nödvändiga kunskaperna för det, ska justeringar göras i fönstret.

Språk (nytt fönster)
Redovisar de språk som ska kunna väljas i Katalogisera, via mallar samt i Fjärrlånemodulen

Tecken (nytt fönster)
Reglerar villkor för sökning, sortering och utredigering av olika specialtecken i posterna. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig. Se separat dokument om teckenhantering (pdf).

Ändringsfält
Redovisar de eventuella fält/delfält som är upplagda i systemet och som utgör underlag för mängdhantering av katalogposter. Se särskilda anvisningar om grunddatafönstret Ändringsfält och rutinen Mängd katalogposter.