Sökning i BOOK-IT PUB

När du söker i BOOK-IT PUB söker du inte direkt i BOOK-ITs databas utan i BOOK-IT PUBs egna index.

Utvalda data exporteras från bibliotekssystemet till BOOK-IT PUB och indexeras där. Det innebär att det blir en liten fördröjning på några minuter innan t ex en nyimporterad post blir sökbar i BOOK-IT PUB. Samma sak gäller vid gallring.

Sökning görs via sökrutan som ligger på nästan alla sidor utom på sidan Utlån och den sida som innehåller funktionen Utökad sökning.

Om du inte anger något prefix (motsvarighet till kvalifikatorer) söker du i fritext på alla nedan listade fält utom id, organisation, enhet eller avdelning.

Enstaka ord
T ex dolly, söker i fritext på ordet dolly

Fraser
Söks med " ", t ex "hello dolly"

Flera ord
Kombineras default med operatorn AND
T ex hello dolly motsvarar sökningen hello AND dolly

Trunkering och maskering
Maskering av ett tecken görs med tecknet ?.
Exempel: te?t. Söker på ord som: test, text etc
Trunkering på ett eller flera tecken görs med tecknet *.
Söker på ord som inleds med test: test, tests, tester etc.
Kan också användas i ett ord, t ex te*t
Du kan använda trunkeringstecknet flera gånger i samma ord, t ex w*man*.
Du kan trunkera redan efter ett tecken.
Det går inte att vänstertrunkera.

Stavningshjälp
Det finns en automatisk "liknande begrepp-sökning" i BOOK-IT PUB. Det innebär att om en sökning inte ger några träffar utökas sökningen automatiskt till liknande begrepp. 
Exempel:

Du använder sökorden viveka sten. Författaren du söker heter Viveca Sten. BOOK-IT PUB hittar inga poster som innehåller viveka och sten och ger dig följande besked:

Din sökning på viveka sten gav inga träffar. Sökning på alternativa stavningsvarianter gav 49 träffar.

Träfflistan innehåller mestadels titlar av Viveca Sten men också några andra träffar som faller inom ramen för "likande begrepp". 

Booleska operatorer
Du kan kombinera flera ord med booleska operatorer.
Booleska operatorerna AND, NOT, OR skrivs med versaler. Skrivna med gemener räknas de som
ord. AND kan även skrivas med tecknet + och NOT med tecknet -.
Observera att operatorerna ska vara på engelska, används till exempel ordet INTE så kommer det
tolkas som vanlig text.

hund OR katt (söker poster som innehåller antingen "hund" eller "katt")
hund AND katt (söker poster som innehåller både "hund" och "katt")
hund NOT katt (söker poster som innehåller "hund" men inte "katt")
(hund OR katt) AND subject:husdjur (söker poster som innehåller antingen "hund" eller "katt" och
ämnesordet "husdjur")
Tänk på att när du använder OR behöver du gruppera begrepp som hör samman med hjälp av
parenteser, annars blir sökresultatet fel.

Sökkoder/ prefix

Prefixen används antingen före ett sökbegrepp t ex:

author: sten, viveca 
author: sten
title: lejoninnan
title: den vita lejoninnan

eller tillsammans med en kod, t ex

language:eng
targetAudience: j
 

Lista över alla tillgängliga prefix (i alfabetisk ordning)

accessionDate: lokaliseringsdatum.
Kräver särskild syntax: accessionDate:[NOW/DAY-12MONTH TO NOW] alternativt
accessionDate:[NOW/DAY-7DAY TO NOW]

agencyName: kod för biblioteket, exempel ASE000001. Kontakta Axiell Support om du inte känner till ditt biblioteks Agency Name.

author: Upphovsman

branchId: Enhet, exempel ASE000001|10718|10720 – alltså ett sk Agency Name följt av organisationens
och enhetens id separerade med tecknet pipe. Kontakta Axiell Support om du inte känner till ditt biblioteks Agency Name.

category: Skön- eller facklitteratur. Söks med fictioncategory och nonfictioncategory. Ex: category:fictioncategory

classificationCode: Klassifikationssignatur. Inledande bokstav ska vara versal, t ex Hce. Kan trunkeras
efter ett tecken.

departmentId: Avdelning, exempel ASE000001|10718|10720|1217 – alltså Agency Name följt av
kontoorganisationens, enhetens och avdelningens id, separerade med tecknet pipe. Kontakta Axiell Support om du inte känner till ditt biblioteks Agency Name eller id för dina avdelningar. Kontoorganisationens och enheternas id hittar du i BOOK-IT i fönstret Hjälp|Om. Du måste vara inloggad på respektive enhet för att se dess id.

description: Beskrivning av handlingen (från BTJ, fält 513)

edition: Upplaga, utgåva

id: Katalogid i Book-IT

language: Språk. Söks ofta med de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket, t ex swe, eng, ger. Språkkoderna följer standarden ISO 639-3.

languageOriginal: Originalspråk. Se language ovan.

mediaClass: Medieklass, används för att söka på medietyp/publikationstyp – se nedan.

note: anmärkningar

number: till exempel ISBN, ISSN, volymnummer

organisationId: Organisation, exempel ASE000001|10718 – alltså agencyname följt av
organisationens id, separerade med tecknet pipe. Kontoorganisationens id hittar du i BOOK-IT i fönstret Hjälp|Om

other: postleverantör (t ex BURK, LIBRIS)

publicationYear: Utgivningsår. Kan även användas för intervall, t ex publicationyear:[2004 TO 2006]

publisher: Förlag

recordControlNumber: Titelnummer (BTJ-nummer)

resourceType: Fysisk eller elektronisk - söks med electronical och physical

shelfMark: Hyllsignum , skiljer på versaler och gemener. Hyllsignum inleds oftast med versaler –
undantag t ex uHc. Kan trunkeras efter ett tecken.

subject: Ämnesord

tag: Nyckelord/taggar

targetAudience: Vuxen- eller ungdoms-/barnmedia. Söks med koderna a (adult) eller j (junior)

title: Titel

titleMain: Huvudtitel

titleOriginal: Originaltitel. Finns bara för översatta verk

titleSeries: Serie

OBS! Det fungerar att skriva prefixen även med gemener, förutom vid trunkering då prefixen måste skrivas med versal på rätt ställe.

Här kan du se hur marc-fälten (BTJMARC1) i katalogposten är mappade till de fält som används för sökning och visning i BOOK-IT PUB (öppnas i ny flik)

Medietyper i BOOK-IT PUB

Kopplingen mellan objektkoderna i BOOK-IT och medieklasserna i BOOK-IT PUB görs i BOOK-IT, i grunddatafönstret Webb|Medieklasser.

Söks med prefixet'mediaClass:', t ex.: mediaClass:book eller mediaClass:sheetMusic
Tänk på att versaler och gemener är betydelsebärande

article (föremål)
book (bok)
cassette (kassett)
cd (cd)
cdBook (cdbok)
cdAndBook (cd + bok)
cdRom (cdROM)
daisy (daisy)
data (används inte i grunduppsättningen i fönstret Ikonregler/Medieklasser)
digitalAudioFile (mp3)
document (artiklar)
braille (punktskrift)
dvd (dvd)
eAudio (e-ljudbok)
eBook (e-bok)
eMusic (e-musik)
ePeriodical (e-tidskrift)
internet (internetresurs)
map (karta)
otherMaterial (övrigt = "slask")
microfilm (microfilm)
music (musik på cd)
newspaper (dagstidning)
periodical (tidskrift)
picture (bild)
sheetMusic (noter)
talkingBook (talbok)
video (video)
vinyl (vinylskiva)
digitalAudioFile (Ljudbok, mp3)