Funktionsbeskrivning: Automatisk hantering av resurser

Övergripande beskrivning

Lösningen erbjuder en automatiserad rutin för hämtning och koppling av katalogposter och digitaliserat material (resurser) – samt därpå följande tilldelning av fiktivt bestånd till de berörda posterna.

 

Funktioner

Befintlig rutin för ordinarie hämtning av katalogposter från Bibliotekstjänst till det lokala systemet har kompletterats med en separat hantering av poster och resurser. De aktuella filerna hämtas "parvis" via ftp på en i förväg utpe¬kad plats för mellanlagring. Kontroll av eventuella förekomster av poster och resurser utförs normalt var tionde minut.

 

Hämtning kan också ske från annan leverantör av katalogposter, under förutsättning av att överföringarna utnyttjar ftp. Dock är lösningen begränsad till att bara hantera en källa i taget; parallell hämtning från flera leverantörer går alltså ej. Om det behövs: kontakta Axiell Support för hjälp med inställningar för annan leverantör än Bibliotekstjänst.

 

I samband med hämtning och laddning av materialet knyts resurserna automatiskt till de respektive posterna. Om så önskas fullbordas bearbetningarna med tilldelning av fiktivt bestånd.

 

I lösningen ingår följande standardinställningar för resurserna.

Resurstyp: Fulltext
Visa: Länk
Lagringsmetod: Databas 
Visningsformat: applikation/pdf

 

Indexering av poster, fiktivt bestånd och (i förekommande fall) fulltext-resurser sker enligt befintlig rutin, normalt var 30:e sekund (poster/bestånd) respektive var 5:e minut (fulltext).

Lösningen tillåter "obalans" i leveranserna av poster och resurser. Det innebär således att systemet utan problem kan hantera en resurs för vilken man ännu inte skapat en katalogpost – och omvänt. Kopplingarna genomförs så snart poster och resurser identifierat varandra i det lokala systemet.

Påverkan på befintliga rutiner
Ingen. Manuella kopplingar samt manuell tilldelning och gallring av fiktivt bestånd kan utföras enligt tidigare praxis vid biblioteket.

 

Påverkan på befintliga rutiner

Ingen. Manuella kopplingar samt manuell tilldelning och gallring av fiktivt bestånd kan utföras enligt tidigare praxis vid biblioteket.

Förberedelser

 

Slut de överenskommelser som behövs med en leverantör av katalogposter. Om leverantören är Bibliotekstjänst krävs inga särskilda förberedelser för plats för mellanlagring. Kontakta vid behov Axiell Support för hjälp med in¬ställningar för annan leverantör än Bibliotekstjänst.

Slut de överenskommelser som behövs med en leverantör av digitaliserade resurser. Säkerställ att denna leverantör upprättar rutin för leveranser av resurser till leverantören av poster.

Kontrollera att standardinställningarna för resurserna överensstämmer med det material som skall tas om hand. Om det behövs: kontakta Axiell Support för hjälp med justering av inställningarna.

Fastställ om och hur tilldelning av fiktivt skall göras – på kontoorganisations- eller enhetsnivå. Tilldelning aktiveras inom ramen för fönstret Grunddata – Allmänt – Organisationsstrukturer.