Cirkulationsparametrar

Lägga till villkor
Ändra villkor
Ta bort villkor

Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via personaldelen och BOOK-IT PUB/Axiell Arena. Via de fördefinierade parametrarna kan du göra detaljerade inställningar för till exempel lånetid och övertidsavgift.

Det finns restriktioner: Ta bort ej tillåtet (rem), Ändra ej tillåtet (mod)Det är inte tillåtet att lägga till information (Add) samt Det är inte tillåtet att ändra för andra enheter än den man är inloggad på (Mod unit) för cirkulationsparametrar vilket innebär att fönstret kan göras tillgängligt för olika roller som ett "Se men inte röra"-fönster. Det finns också en restriktion, mod_unit som innebär att det inte är tillåtet att ändra andra enheters parametrar än den man är inloggad på.

Normalt läggs parametrarna på konto-organisationsnivå, så att alla enheter har samma regler. Men om inställningar görs på enhetsnivå så visas dessa undantag med en grön rad för varje enhet som har egen/egna inställningar för en viss parameter. Dubbelklicka på den gröna raden för att se alla undantagen för aktuell enhet. Välj aktuell enhet uppe i listrutan för Organisation för att kunna göra inställningar för enheten.

 

Lägga till villkor
Du kan fritt skapa och förändra de standardvillkor för cirkulationsrutinerna som behövs vid ditt/dina bibliotek. Fönstret Cirkulationsparametrar visar de villkor som är upplagda i systemet.

Arbetsgången kan sammanfattas så här: du väljer först vilken s k parameter du vill arbeta med, till exempel Lånetid eller Övertidsavgift, och gör sedan inställningar med hjälp av de styrande variablerna: Organisation/enhet/cirkulationsställe, Avdelning, Placering, Låntagarkategori, Medietyp, Cirkulationskategori, Åldersgrupp, Åldersklass, Hyllsignatur eller Tidsperiod.

Begränsningar. För vissa parametrar är det bara möjligt att göra inställningar för vissa av cirkulationsvariablerna, vilket framgår av att övriga listrutor inte är aktiva. Upplysningar om eventuella begränsningar lämnas också i direkt anslutning till redovisningen av de olika parametrarnas egenskaper. Se Parametrarna. 
Tänk på att systemet kräver att det för varje kontoorganisation förekommer minst en inställning för varje parameter! Men även om flera inställningar blir aktuella för en parameter behövs det ändå alltid en grundinställning som täcker in alla de variabler (organisation, låntagarkategori, och så vidare) man kan ställa villkor för.
Tag inte bort eller ändra den grundinställning för 1 Admin Alla som systemet levereras med. Den ska finnas kvar som ett skyddsnät, även om den inte används.

Gör så här för att studera eller lägga till villkor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar...
3. Välj önskad parameter.

Välj organisation/enhet/cirkulationsställe, det vill säga den nivå på vilken du vill studera eller skapa villkor, i listrutan under rubriken Organisation.
Om alla enheter i kontoorganisationen har samma regler rekommenderas att du arbetar på kontoorganisationsnivå. Om någon enhet avviker från grundregeln anger du detta på enhetsnivå.

Fönstret innehåller listrutor för varje variabel i den övre delen av fönstret. Här ska du alltid välja organisation/enhet/cirkulationsställe, men övriga listrutor betraktas som ett hjälpmedel för begränsad information om de aktuella inställningarna, till exempel kan du filtrera inställningarna för att se dem som berör en viss låntagarkategori.

Klicka på Lägg till. Nu öppnas ett fönstrer där du kan välja önskad kombination av variabler. Ange sedan, i fältet Värde, den inställning som önskas. Välj också, i förekommande fall, tidsenhet.

Exempel 1: för parametern Lånetid väljs alternativen Dvd respektive Vuxen under variablerna Medietyp och Åldersgrupp, varefter värdet 5 skrivs in och tidsenheten dagar väljs. Inställningen innebär att standardlånetiden för dvdfilmer till vuxna vid aktuell organisation/enhet/cirkulationsställe blir fem dagar. Exempel 2: för parametern Övertidsavgift väljs alternativet Talbokslåntagare under variabeln Låntagarkat., varefter värdet 0 skrivs in. Inställningen innebär att talbokslåntagare vid aktuell organisation/enhet/cirkulationsställe inte behöver betala avgifter vid förseningar.

Lagra informationen genom att klicka på OK.
Klicka på Spara eller OK om du vill stänga fönstret.

En befintlig parameter kan ändras med avseende på Hylla (i förkommande fall), Fr.o.m. och T.o.m. -datum samt Värde. Om övriga variabler ska ändras måste du ta bort parametern och lägga in den på nytt med nya variabler.

Viktigt! Tänk på att inställning till vänster om en annan är styrande, det vill säga inställning för organisation "kör över" låntagarkategori, som "kör över" medietyp, som "kör över" inställning för cirkulationskategori och så vidare.
Den mest styrande parametern lägger sig automatiskt överst i fönstret, den näst mest styrande lägger sig näst överst och så vidare.
 

Cirkulationsparametrarna

Automatiserade jobb, undanta enhet
E-lån, max antal
E-lån, tidsperiod
Hämtning, antal hylldagar
Hämtningsavgift
Hämtningsstyrning
Logga återlämningar
Lån, max antal
Låneavgift
Lånetid
Lånetid, garantitid
Lånetid, omlån
Lånetid vid reservationskö
Lånetid, öppen
Meddelandeavgift
Meddelandeavgift per exemplar
Meddelandesätt
Omlån, max antal
Omlån, tillåtet vid status
Reservationer, antal hylldagar
Reservationer, fördröjning av seriereservation
Reservationer, giltighetstid
Reservationer, max antal
Reservationer, max antal per titel
Reservationer, minimum för kö
Reservationer, stå kvar vid lån i automat
Reservationer, tillåtet vid pågående lån
Reservationsavgift
Reservationsavgift, ej avhämtat
Reservationsavgift fjärrlån
Reservationsstyrning
Reservationsstyrning, exemplar på hylla
Räkning, avgifter. Skuld större än
Räkning, avgifter. Tid sedan skuld skapad
Räkning, extern
Räkning, hantera räkningsexemplar
Räkningar, betalningstid

Räkningar, ersättningsavgift för exemplar
Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld
Räkningar, inkludera moms
Samtycke, meddelande
Signaler, avgiftsgräns för gul signal
Signaler, avgiftsgräns för röd signal
Signaler, kravsteg
Stoppstyrning för röd signal
Tid sedan föregående kravsteg
Utlåningsstyrning
Åldersspärr, giltighetsdatum
Åldersspärr, meddelande
Återlämningstidpunkt
Övertidsavgift
Övertidsavgift, max per exemplar
Övertidsavgift, max per tillfälle
Övertidsavgift på räkning
Övertidsavgift, respittid
Övertidsvarning
Övertidsvarning, automatik

 

Automatiserade jobb, undanta enhet. Denna parameter använder du om någon enhet/ några enheter ska undantas från ett automatiskt jobb som lagts på konto-organisationsnivå.Gäller: Utskick av reservationsmeddelande, Generering och utskick av krav och räkningar samt Generering och utskick av externa räkningar.


E-lån, max antal. Här anger du hur många e-bokslån en låntagare får ha. Gäller tilläggsmodulen eHUB.

E-lån, tidsperiod. Här anger du under vilken tidsperiod max antal e-lån gäller. Gäller tilläggsmodulen eHUB.

Hämtning, antal hylldagar. Anger antal dagar biblioteket önskar låta ett plockat beställt exemplar vänta på att låntagaren skall låna det. Uppgiften genererar en tidpunkt för senaste hämtningsdag som visas i fönstret Hämtningsbeställningar, i låntagarinformationens reservationsflik och i BOOK-IT PUB och Axiell Arena, samt skrivs ut på beställningskvittot. Kan styras på samtliga variabler. Gäller tilläggsmodulen Hämtningsbeställningar.

Hämtningsavgift. Anger kostnad för hämtningsbeställning. Kan styras på samtliga variabler. Ange värdet 0 om inga avgifter är aktuella. Gäller tilläggsmodulen Hämtningsbeställningar.

Hämtningsstyrning. Styr om ett exemplar kan beställas till låntagare. Kan styras på samtliga variabler. Ange värdet 1 för de kategorier medier eller låntagare för vilka reservationer skall tillåtas. Ange värdet 0 för de kategorier för vilka reservationer inte skall tillåtas. Gäller tilläggsmodulen Hämtningsbeställningar.

Logga återlämningar. Ange antal dagar som information om återlämningar ska sparas. Du har möjlighet att ange olika villkor för olika cirkulationsställen, t ex disken.

Lån, max antal. Anger hur många exemplar som kan lånas ut totalt till samma låntagare (="böcker hemma"). Undvik att sätta för snäv gräns för eventuella institutioner som lånar stora kvantiteter media, t ex skolor eller daghem.

Låneavgift. Här anger om du vill att systemet automatiskt ska lägga till en skuld på låntagare vid utlån av olika typer av media, t ex video. Eftersom systemet lägger på skulden direkt utan att visa en dialogruta med information om kostnaden, lämpar sig parametern framförallt för självbetjäning, dvs att reglerna sätts på cirkulationsställenivå.

Lånetid. Anger standardlånetid. Fritt val mellan tidsenheterna minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år.
Här finns även alternativet datum, som du använder när du vill styra återlämningsdatum till en viss dag.
(Tips! Vid fast återlämningsdatum: skriv in samma datum, eller ett tidigare, i T.o.m-datumfältet som återlämningsdatumet och lägg eventuellt till en annan relevant regel som komplement. Annars kan det få konsekvenser i BOOK-IT PUB/Axiell Arena. Obs! Om två regler kolliderar med varandra så är det den översta raden som gäller.)

I parametern Lånetid ska du som grund ange en standardlånetid, och därefter ange undantag från denna för vissa medier och låntagarkategorier.

Exempel: Låntagarkategorin Vanlig låntagare har standardlånetid 28 dagar, Boken kommer- , Talbokslåntagare och Institutioner har 45 dagar och Dagbarnvårdare har 56 dagars lånetid. Detta innebär att i praktiken är den vanligaste lånetiden 45 dagar, eftersom flest låntagarkategorier berörs av denna. Lägg grundinställningen 45 dagars lånetid, och ange även som grund t ex 2 dagars lånetid för cirkulationskategorin Spelfilm, 14 dagars lånetid för video osv.

Ange därefter de andra låntagarkategoriernas lånetid som undantag. Eftersom inställning för låntagarkategori är den mest styrande i cirkulationsparametrarna måste du ange att Vanlig låntagare som lånar spelfilm får 2 dagars lånetid, Vanlig låntagare som lånar cd får 14 dagars lånetid. Om du inte gör detta får Vanlig låntagare 28 dagars lånetid på alla utlån.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.

Tips
Observera att inställning till vänster om en annan är styrande.

Det är utlånande enhets lånetid som gäller.

Exemplar med avvikande lånetid berörs inte av det som anges i cirkulationsparametrarna.

Lånetid, garantitid. Används för samma variabler som cirkulationsparametern Öppen lånetid är inställd för. När reservation läggs på material utlånat med öppen lånetid skapas nytt återlämningsdatum enligt Lånetid, garantitid.

Lånetid, omlån. Vid omlån hämtas lånetiden från denna parameter. Det gäller även fjärrlån som alltså automatiskt får förslag på ny lånetid. Ange 0 dagars lånetid om ni inte vill ha ett automatiskt omlånedatum för fjärrlån. Om angivet Förfallodatum i fjärrlånemodulen är senare än dagens datum hämtas detta. Samma gäller för fjärrlån, öppen lånetid. Om Förfallodatum, cirk. är senare än dagens datum är det detta som visas på fjärrlånet.

Här finns även alternativet datum, som du använder när du vill styra återlämningsdatum till en viss dag.
(Tips! Vid fast återlämningsdatum: skriv in samma datum, eller ett tidigare, i T.o.m-datumfältet som återlämningsdatumet och lägg eventuellt till en annan relevant regel som komplement. Annars kan det få konsekvenser i BOOK-IT PUB/Axiell Arena. Obs! Om två regler kolliderar med varandra så är det den övre raden som gäller.)

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.

Det är utlånande enhets lånetid som hämtas, inte omlånande enhet.

Lånetid vid reservationskö. Anger standardlånetid för titel/exemplar som reserverats av annan låntagare. Fritt val mellan tidsenheterna minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år. Här finns även alternativet datum, som du använder när du vill styra återlämningsdatum till en viss dag.

Ange värdet 999 om särskild lånetid för reserverat material ej önskas.

Exempel: standardlånetiden för tidskrifter är 14 dagar och lånetiden för reserverade tidskrifter är 7 dagar. Standardlånetiden för video är 2 dagar och lånetiden ska inte förkortas pga reservationskö, vilket innebär att du i detta fall ska använda dig av värdet 999. Standardlånetiden för övrigt material är 28 dagar och lånetiden för samma bestånd, om reservationer finns, är 14 dagar.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.

Lånetid, öppen.
Öppen lånetid kan styras på alla variabler, inklusive cirkulationsställe. Att lånetiden är öppen visas genom att förfallodatum anges inom parentes. Detta gäller bl.a. i fönstret Utlån, på kvitton, i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma, i Expertsök i fliken Bestånd och i fönstret Exemplarinformation. I BOOK-IT PUB / Axiell Arena under Mina lån står det Titeln går inte att låna om. I placeringsposten i BOOK-IT PUB / Axiell Arena står det uttryckligen Öppen lånetid, om det är det enda exemplaret som är är placerat på avdelningen och är utlånat med öppen lånetid. Observera att såväl krav som övertidsavgifter och övertidsvarning fungerar enligt parametern Lånetid, garantitid, så synkronisering av denna parameter med parametrarna Lånetid, Tid sedan föregående krav, Övertidsavgift samt Övertidsvarning krävs. Se funktionsbeskrivning Öppen lånetid.

Meddelandeavgift. Anger de ev avgifter som skall generera skuld för låntagare i samband med utskrift eller e-postsutskick av krav eller reservationsmeddelande.

I grunddatafönstret Meddelandeformat anger du de olika typer av utskrifter som du vill kunna göra på ditt bibliotek.

Det måste finnas en inställning för varje meddelandeformat du valt att använda på ditt bibliotek. Ange värdet 0 om inga meddelandevgifter är aktuella.

Exempel: "kravavgift" skapas genom att ange ett lämpligt värde för t ex Krav - 1:a påminnelse - A4. Observera att särskilda inställningar bara kan göras för variablerna Organisation, Låntagarkat. och Åldersgrupp!

Variabeln Medietyp kan inte användas.
Variabeln Cirkulationsställe kan inte användas.
Variabeln Åldersklass inte kan användas eftersom samma låntagare, t ex ett barn, kan ha lånat både barn- och vuxenmedier.

Om du vill ange avgift per exemplar ska du istället använda Meddelandeavgift per exemplar, se nedan.

Avgiften skrivs ut på meddelandet till låntagaren.

Meddelandeavgift per exemplar. Anger de ev avgifter som skall generera skuld för låntagare i samband med utskrift eller e-postsutskick av krav eller reservationsmeddelande. Via denna parameter har du möjlighet att ange en avgift per exemplar, till skillnad från cirkulationsparametern Meddelandeavgift (se ovan), som innebär att du kan ange en avgift per meddelande. I denna parameter kan du även använda variablerna Medietyp, Cirkulationskategori och Åldersklass, vilket du inte kan i parametern Meddelandeavgift.

I grunddatafönstret Meddelandeformat  anger du de olika typer av utskrifter som du vill kunna göra på ditt bibliotek.

Det måste finnas en inställning för varje meddelandeformat du valt att använda på ditt bibliotek. Ange värdet 0 om inga meddelandeavgifter är aktuella.

Exempel: "kravavgift" skapas genom att ange ett lämpligt värde för t ex Krav - 1:a påminnelse - A4.

Om du vill ange avgift per meddelande ska du istället använda Meddelandeavgift, se ovan.

Avgiften skrivs ut på meddelandet till låntagaren.

Meddelandesätt. Anger vilken typ av meddelandeformat som ska användas vid utskrifter/utskick av  reservationsmeddelanden och krav.

I grunddatafönstret Meddelandeformat har du tidigare angett de olika typer av utskrifter som du vill kunna använda på ditt bibliotek.

Du kan göra inställningar för variablerna Organisation (dock ej cirkulationsställe), Låntagarkategori, Åldersgrupp och Tidsperiod.

Välj meddelandeformat i listrutan med samma namn. I denna listruta syns endast de meddelandeformat du valt att använda.

Gör därefter de inställningar för Organisation, Låntagarkategori och/eller Åldersgrupp som är aktuella, eller välj * i de olika listrutorna. I kolumnen Värde anger du värdet 1 för att acceptera resp. meddelandeformat.

Exempel 1: Du vill att alla de låntagare som har en aktiv e-postadress ska få reservationsmeddelande via e-post.

Välj organisationsnivå
Välj Reservationsmeddelande: A4 i listrutan Meddelandeformat
Välj * för låntagarkategori
Ange värdet 1 i kolumnen Värde
Klicka på Lägg till
Välj Reservationsmeddelande: E-post i listrutan Meddelandeformat
Välj * för låntagarkategori
Ange värdet 1 i kolumnen Värde
Klicka på Lägg till
Klicka på Spara för att spara och behålla fönstret öppet eller OK för att spara och stänga fönstret.

Observera att du måste skriva ut e-post först, annars kommer allt på A4-papper.

Exempel 2: Du vill att åldersgrupp Alla ska få 1:a påminnelse som A4-utskrift eller e-post, medan Åldersgrupp Barn inte ska få 1:a påminnelse som e-post..

Välj 1:a påminnelse: A4 i listrutan Meddelandeformat.
Välj organisationsnivå.

Klicka på Lägg till.
Ange värdet 1 i fältet Värde.
Klicka på Lägg till.
Välj 1:a påminnelse:  E-post i listrutan Meddelandeformat.
Ange värdet 1 i fältet Värde.
Klicka på Lägg till.
Välj Åldersgrupp "Barn"
Ange värdet 0 i kolumnen Värde.

(Det sista momentet är till för att förhindra att barn ska få 1:a påminnelse via e-post, kanske vill man i stället att de ska gå ut brev till "Vårdnadshavare för"
Klicka på Spara för att spara och behålla fönstret öppet eller OK för att spara och stänga fönstret.

Omlån, max antal. Anger hur många omlån av ett exemplar som ska tillåtas till samma låntagare. Ange värdet 0 om omlån inte ska tillåtas. Om man råkar låna om ett ex flera gånger samma dag, så räknas det inte som omlån, eftersom datum inte ändras. Samma gäller i BOOK-IT PUB/Arena, om låntagaren klickar på omlån flera gånger så räknas det ändå bara som ett omlån.

Omlån, tillåtet vid status.
Anger vid vilka olika förutsättningar du vill tillåta resp. inte tillåta omlån. Följande status finns att göra inställningar för:

Beräknad skuld finns
Fjärrlån
Försenad
Gul signal
Krav
Lån, annan kontoorganisation (gäller endast BOOK-IT PUB/Axiell Arena)
Reserverat
Räkning
Röd signal


Ange värdet 1 för resp. status om du vill tillåta omlån. Ange värdet 0 för resp. status om du vill förhindra omlån.

Vid omlån i personalklienten visas de eventuella status exemplaren har, även om omlånet godkänns enligt parametern.

Om en bok lånas ut på en enhet, och lånas om på en annan, är det den utlånande enhetens regler som följs vid omlånetillfället. 

Observera att omlån av fjärrlån inte fungerar i BOOK-IT PUB/Axiell Arena, ursprungligt förfallodatum ligger kvar. För att undvika missförstånd bör omlån av fjärrlån inte tillåtas i BOOK-IT PUB/Axiell Arena.

För variabeln  Lån, annan kontoorganisation anges 0 om aktuell konto-organisations exemplar INTE ska få lånas om i en BOOK-IT PUB eller Arena som tillhör en annan konto-organisation.

Om variabeln Reserverad är inställd på 0, så gäller detta också över konto-organisationsgränsen, (under förutsättning omlån tillåts i annan konto-organisations Arena/BOOK-IT PUB).


Reservationer, antal hylldagar. Anger hur länge biblioteket önskar låta ett infångat reserverat exemplar vänta på att låntagaren skall låna det. Uppgiften genererar en tidpunkt för senaste "hämtningsdag" som skrivs ut på reservationsmeddelanden, efter att även kalendern konsulterats. Antal hylldagar måste ligga inom den tid kalendern genererats. När tiden gått ut kan du ta fram en lista över de exemplar som inte avhämtats i tid, se Överskriden hylltid. Om inställning görs per enhet så gäller det hämtstället. Tänk på att anpassa antalet hylldagar efter hur ofta biblioteket har öppet. Kalendern styr så att en stängd dag aldrig är sista hämtdagen, men för övrigt tas inte hänsyn till om mellanliggande dagar är stängda dagar. Enheter som inte har öppet alla dagar bör kanske ha fler hämtdagar än enheter som har mera öppet. 
Observera att inga särskilda inställningar kan göras för nivån cirkulationsställe för variabeln Organisation.

Reservationer, fördröjning av seriereservationer.  Anger hur många dagars fördröjning det ska vara mellan att en del i en seriereservation lånas ut och när nästa del ska aktiveras.

Reservationer, giltighetstid. Anger hur länge en reservation ska vara giltig. Efter att giltighetstiden uppnåtts är reservationen inte längre aktiv, utan kan sökas fram och tas bort i Mängd reservationerM. I Arena finns också inställning för Reservationer, giltighetstid. Denna inställning styr vilken giltighetstid som gäller för reservationer som görs i Arena.


Reservationer, max antal. Anger hur många reservationer en låntagare kan ha samtidigt.
Variabeln Cirkulationskategori går att använda, men den fungerar endast för exemplarreservationer. Observera att värdet 0  inte skall användas, se Reservationsstyrning.
I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen. Observera dock att inställningen endast fungerar för exemplarreservationer.


Reservationer, max antal per titel. Anger hur många gånger en låntagare kan reservera en titel samtidigt. Observera att värdet 0 normalt inte skall användas. Se Reservationsstyrning.
I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen. Observera dock att inställningen endast fungerar för exemplarreservationer.


Reservationer, minimum för kö. Anger hur många reservationer som ska tillåtas för en titel innan lånetiden ska kortas ned (Lånetid vid reservationskö).

Reservationer, stå kvar vid lån i automat. Z39.70. Ställ in denna parameter på 1 för att låntagare som lånar till exempel ett läsesalslån kan stå kvar i reservationskön på aktuell titel, under förutsättning att reservationen inte är knuten till aktuellt exemplar (infångad).

Reservationer, tillåtet vid pågående lån. Genom att ange värde 0 förbjuds låntagare att reservera titlar som de har pågående lån på. Observera att en regel som sätts för en cirkulationskategori inte fungerar vid titelreservationer, endast exemplarreservationer.

Reservationsavgift. Anger kostnad för reservation. Du har möjlighet att använda dig av alla variabler i parametern, vilket innebär att du t ex kan ange olika avgifter för reservationer gjorda via lånedisken resp. via BOOK-IT PUB eller Axiell Arena. Ange värdet 0 om inga avgifter är aktuella.

Reservationsavgift, ej avhämtat. Om parametern aktiveras innebär det att angiven reservationsavgift påförs låntagaren när reservationen tas bort, oberoende om hylltiden har gått ut eller inte. Inställning på enhet eller cirkulationsställe avser enhet Hämtställe. Ange 0 om inga avgifter är aktuella. Parametern fungerar också för fjärrlånereservationer.

Reservationsavgift fjärrlån. Anger kostnad för fjärrlånebeställning i personaldelen. Fjärrlåneansökningar i BOOK-IT PUB/Axiell Arena berörs inte av inställningarna. Ange värdet 0 om inga avgifter är aktuella. Observera att inga särskilda inställningar kan göras med avseende på variablerna Medietyp, Cirk.kat, Åldersklass eller Hylla.

Reservationsstyrning. Ange  till exempel värdet 9 för de kategorier medier eller låntagare för vilka reservationer skall tillåtas. Ange värdet 0 för de kategorier för vilka reservationer inte skall tillåtas respektive inte fångas in vid återlämning.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.
Inga särskilda inställningar kan göras för cirkulationsställe i variabeln Organisation.
Om ni har ställt in olika reservationsgrupper i Grunddata | Reservationer | Reservationsgrupper så kan olika regler för specifikt material tillämpas. Exempel: ställ in värde 1 för Medietyp Film, vilket innebär att reservationer av film tillåts endast inom den egna reservationsgruppen, även om en annan reservationsgrupp saknar en viss titel. Genom att ange värde 2 aktiveras reservationer inom den egna reservationsgruppen och inom reservationsgrupp 2, och så vidare. 

Du måste tillåta reservationer av cirkulationskategorierna Fjärrlån resp. Fjärr-ej (Fjärrlån - ej hemlån) för att du ska kunna skriva ut reservationsmeddelande vid ankomstregistreringen. (Observera att det dock inte går att reservera fjärrlån i Expertsök.)

Reservationsstyrning, exemplar på hylla. Anger om det är godkänt att reservera medier som inte är utlånade (plockreservationer).

Välj den enhet som du vill ange regler för i listrutan Enhet, (d v s boende enhet).

Välj nivå i listrutan Organisation längst upp till vänster. Du kan lägga regler antingen på enhets- eller kontoorganisationsnivå. Regeln du lägger här gäller alltså för ansvarande enhet.

Välj ev inställning för Låntagarkategori och/eller Åldersgrupp i listrutorna nedtill i fönstret.

Ange 0 (nej) eller 1 (ja) i kolumnen Värde.

Klicka på Lägg till.

Exempel: Om alla enheter godkänner plockreservationer för alla enheter och alla låntagarkategorier i kontoorganisationen:

Välj t ex Huvudbiblioteket i listrutan Enhet.

Välj motsvarande b (dvs kontoorganisationskod) i listrutan Organisation upp till vänster.

Ange 1 i kolumnen Värde.

Klicka på Lägg till.

Fortsätt med att ange motsvarande regler för de andra enheterna i kontoorganisationen.

Exempel: Om HB endast godkänner plockreservationer från låntagarkategorierna Bibliotek i kommunen och Bibliotek i länet:

Välj Huvudbiblioteket i listrutan Enhet.

Välj motsvarande b (dvs kontoorganisationskod) i listrutan Organisation uppe till vänster.

Välj Låntagarkategori Bibliotek i kommunen under rubriken Låntagarkat. i listrutan nedtill.

Ange värdet 1 i kolumnen Värde.

Klicka på Lägg till.

Välj låntagarkategori Bibliotek i länet under rubriken Låntagarkat. i listrutan nedtill.

Ange värdet 1 i kolumnen Värde.

Klicka på Lägg till.

Välj * under rubriken Låntagarkat. i listrutan nedtill.

Ange värdet 0 i kolumnen Värde.

Klicka på Lägg till.

OBS! Glöm inte att ange samma låntagarkategori i parametern Meddelandesätt för att du ska kunna skriva ut plocklapp/plocklista.

Räkning, avgifter. Skuld större än. Gäller meddelandeformatet Räkningar, avgifter, se också parametern nedan. Parametern Meddelandesätt ska samordnas med dessa. Räkningarna ska inte genereras, utan du skickar dem direkt under Nya utskrifter. Observera att vid utskrift hanteras låntagarens alla skulder, oberoende av på vilken enhet de har uppstått.

Räkning, avgifter. Tid sedan skuld skapad. Läs om parametern ovan.

Räkning, extern. Ställ in parametern med värde 1 för den konto-organisation/ de enheter som ska använda Extern räkning, med direktkoppling till ett externt ekonomisystem. Gäller tilläggsmodulen BOOK-IT Eco.

Räkning, hantera räkningsexemplar. Ställ in parametern med värde 1 för den konto-organisation/ de enheter som önskar tillåta återlämning av exemplar på räkning. Denna parameter gäller för såväl Räkningar som Externa räkningar, och gäller samtliga återlämningar, också s.k. flygande återlämningar. Inställning 0 innebär att det inte går att låna ut ett icke-återlämnat exemplar på räkning.

Räkningar, betalningstid. Angiven tid, t ex 30 dagar, genererar förfallodatum för räkning i anslutning till vald Betalningstext i fönstret Meddelandetexter. Observera att särskilda inställningar bara kan göras för variablerna Organisation (dock inte för nivån cirkulationsställe) och Tidsperiod.

Räkningar, ersättningsavgift för exemplar. Avser standardbelopp för medier som ska ersättas av låntagare via räkning.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.

Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld. Anger hur det eller de belopp som anges för Ersättningsavgift för exemplar skall hanteras av systemet. Ange värdet 1 om de belopp som genereras vid bearbetning av räkning skall redovisas i fliken Skulder i fönstret Låntagarinformation och om inkasso-funktionen ska användas. Ange värdet 0 om de aktuella beloppen inte skall integreras med övriga förekommande skulder. Observera att särskilda inställningar endast kan göras för variablerna Organisation (dock inte för nivån cirkulationsställe) och Tidsperiod. Gäller inte för Externa räkningar.

Räkningar, inkludera moms. Anger om moms ska läggas till exemplarpriset på räkningar. Denna cirkulationsparameter används om något av alternativen Schablonpris om högre än exemplarpris eller Schablonpris om lägre än exemplarpris angivits i fönstret Ändra organisatorisk enhet, dvs när priset kan hämtas från exemplarinformationen. (Om du istället angivit alternativet Schablonpris hämtas värdet/värdena från cirkulationsparametern Ersättningsavgift för exemplar.)

Momssatsen hämtas från systemparametern Vat percentage.
Decimalavrundning görs enligt värdet som angivits i grunddatafönstret Valutor.

Ange värdet 1 om du vill att momsen ska läggas till exemplarpriset på räkningar.
Ange värdet 0 om du inte vill att momsen ska läggas till exemplarpriset på räkningar.

Du kan inte använda variablerna Cirkulationsställe, Låntagarkategori eller Åldersgrupp.

Samtycke, meddelande. Denna parameter hör ihop med modulen BOOK-IT Accept för hantering av samtycke för behandling av personuppgifter (länk till funktionsbeskrivning) och används för att undanta låntagarkategorier och åldersgrupper från att signalmarkeras i samband med genereringen av sk "samtyckesmeddelanden" som görs i fönstret Verktyg|Samtyckesmeddelande. Denna parameter kan bara användas på kontoorganisationsnivå. Siffra 1 = gul signal, 2 = röd signal, 0 = ingen signal.


Signaler, avgiftsgräns för gul signal. Ange ett skuldbelopp som ska generera gul varningssignal i samband med hantering av låntagarinformation. Om ingen gul signal, men röd signal önskas, ange samma belopp som för Avgiftsgräns för röd signal. Se nedan. Om ingen signal önskas alls, ange ett mycket högt belopp, t ex 9999. Observera att inga särskilda inställningar kan göras för variablerna Medietyp, Cirk.kat, Åldersklass eller Hylla.

Signaler, avgiftsgräns för röd signal. Ange ett skuldbelopp som ska generera röd varningssignal i samband med hantering av låntagarinformation. Om ingen signal önskas alls, ange ett mycket högt belopp, t ex 9999. Observera att inga särskilda inställningar kan göras för variablerna Medietyp, Cirk.kat, Åldersklass eller Hylla.

Signaler, kravsteg. Här anger du vilken typ av signal du vill att systemet ska visa efter utskick av påminnelser. Du måste göra en inställning för varje kravsteg som används vid ditt/dina bibliotek. Ange värdet 1 om gul signal önskas. Ange värdet 2 om röd signal önskas. Ange värdet 0 om ingen signal för genomförda kravbearbetningar önskas alls. Observera att inga särskilda inställningar kan göras för variablerna Medietyp, Cirk.kat, Åldersklass eller Hylla.
Ändring slår inte igenom retroaktivt, så om du ändrar så att 2:a påminnelse ska ge upphov til röd signal, så är det först efter generering av 2:a krav som dessa får röd signal. 

Stoppstyrning för röd signal.
Anger om röd signal ska förhindra utlån och reservationer. Du har möjlighet att ange olika regler för olika cirkulationsställen. 1 = stopp, 0 = OK.  I personaldelen innebär 1 att en dialogruta med en varning visas och i BOOK-IT PUB / Axiell Arena är 1= totalstopp.

Tid sedan föregående kravsteg. Anger tidsintervall mellan de olika kravstegen. För Reservationspåminnelse och 1:a påminnelse (om de utesluter varandra) beräknas dock tiden med utgångspunkt från förfallodatum. Du måste göra en särskild inställning för varje kravsteg som behövs vid ditt/dina bibliotek. För kravsteg som inte är aktuella anges värdet 999.

Utlåningsstyrning. Ange värdet 1 för de kategorier medier eller låntagare för vilka hemlån skall tillåtas. Ange värdet 0 för de kategorier för vilka hemlån inte skall tillåtas. I BOOK-IT PUB / Axiell Arena är 0=totalstopp.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.

Åldersspärr, giltighetsdatum. När barn blir vuxen kan du med hjälp av denna cirkulationsparameter spärra aktuella låntagarkonton den dagen de fyller 18 och blir myndiga, under förutsättning att det i fönstret Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper finns en åldersgrupp med startår 18 år. Om det finns fler åldersgrupper än "Barn" och "Vuxen", så måste du ställa in parametern för "Vuxen". Du anger om låntagarens konto ska gå ut samma dag som låntagaren fyller år (1=ja), eller inte (0=nej). Inställning görs under VerktygAutomatiserade jobb, där du också anger hur ofta jobbet ska ske. Observera att om du ställer in att det automatiska jobbet ska gå varje natt så spärras låntagare som har fyllt år dagen innan, och om du ställer in att jobbet ska gå en gång i månaden så är det de som har fyllt år den senaste månaden som spärras. Dock är det så att när jobbet först aktiveras så spärras låntagare som bytt åldersgrupp dagen innan, oberoende av vilken tidsintervall som läggs in.


Åldersspärr, meddelande. När barn blir vuxen kan man med hjälp av denna cirkulationsparameter ange om du önskar lägga ett meddelande i låntagarens signalflik den dagen de fyller 18 (läs om Åldersgrupper ovan i Åldersspärr, giltighetstid). Meddelandet syns i Arena/BOOK-IT PUB, med texten: ”Hej! Du har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta personalen."  Texten går att ändra i Meddelandetexter, textnyckel Meddelande Åldersspärr vuxen).  I parametern anger du 0= meddelande läggs men ingen signal, 1=meddelande går ut som genererar gul signal eller 2=meddelande går ut som genererar röd signal. Inställning görs i Automatiserade jobb, där du också anger hur ofta jobbet ska ske. Läs mer ovan under Åldersspärr giltighetsdatum.


Återlämningstidpunkt. Denna parameter har grundinställning 23.59 vid leverans, vilket innebär att återlämningar efter denna tidpunkt räknas som ett nytt dygn, vilket har betydelse för ev övertidsavgiftsgenerering.

Övertidsavgift. Anger övertidsavgift per försenat exemplar. Ange värdet 0 om inga övertidsavgifter är aktuella. Tänk på att denna parameter ska koordineras med parametrarna Max övertidsavgift per exemplar och Max övertidsavgift per tillfälle, och att den har relation till Respittid.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen.
Observera att det är ägande enhets övertidsavgifter som gäller. oberoende var lånet eller eventuella omlån görs.  Om man vill att det ska vara utlånande enhet som styr så måste alla parametrar för aktuell enhet anges per cirkulationsställe(n), och därmed blir det utlånande cirkulationsställes regler som gäller vid utlån.

Observera att om åldersgrupp Barn inte har övertidsavgift så aktiveras parametern och det skapas övertidsavgifter när låntagaren fyller år och byter till åldersgrupp med avgifter.

Observera också att när ändringar görs så slår det igenom direkt på redan utlånat material.


Övertidsavgift, max per exemplar. Anger hur hög övertidsavgiften maximalt ska bli. Tänk på att denna parameter ska koordineras med parametrarna Övertidsavgift, max per tillfälle och Övertidsavgift. Ange värdet 0 om inga övertidsavgifter är aktuella.
Variabeln Cirkulationsställe kan inte användas.

Du måste välja nivå i listrutan uppe till höger innan du kan ange regler. Nivåerna hämtas från grunddatafönstret Övertidsavgift, nivåer, där det alltså måste finnas minst en nivå upplagd för att du ska kunna ange regler för denna parameter.

I denna parameter kan man också ange avvikelser på avdelnings- och/eller placeringsnivå om man filtrerar på enhet. Om man först filtrerar på avdelning, kommer bara de placeringar fram som är knutna till avdelningen. Parametern gäller för ägande enhets exemplar. Observera att om man vill att det ska vara utlånande enhet som styr så måste parametern ställas per cirkulationsställe(n).

Övertidsavgift, max per tillfälle. Anger hur hög övertidsavgiften per utlånings- eller återlämningstillfälle ska bli. Val av tillfälle under Administration - Grunddata - Allmänt - Organisationsstrukturer. Tänk på att denna parameter ska koordineras med parametrarna Övertidsavgift, max per exemplar och Övertidsavgift.
Variabeln Cirkulationsställe kan inte användas.Utlånande enhets regler gäller.

Du måste välja nivå i listrutan uppe till höger innan du kan ange regler. Nivåerna hämtas från grunddatafönstret Övertidsavgift, nivåer, där det alltså måste finnas minst en nivå upplagd för att du ska kunna ange regler för denna parameter.

Ange värdet 0 om ditt bibliotek inte tillämpar övertidsavgifter. Inga särskilda inställningar kan göras för variablerna Medietyp, Cirk.kat, Åldersklass eller Hylla.

Övertidsavgift på räkning. Anger om både övertidsavgift och ersättningsavgift (se ovan), ska debiteras för medier som inte återlämnas.
1=Ja, 0=Nej.
Du kan ange regel för variablerna Organisation, Låntagarkategori och Åldersgrupp.
När parametern är aktiverad innebär det att när en räkning skapas så genereras en skuld av typen Övertidsavgift på räkning. Om ett exemplar som finns på räkning återlämnas så genereras inte någon ny övertidsavgift för detta exemplar. Observera att skuldtypen Övertidsavgift på räkning inte visas i återlämningsfönstret. Det är utlånande enhets inställning som gäller.

OBS! om skulden har tagits bort/verkställts innan återlämning av exemplaret så uppstår en ny övertidsavgift vid återlämning.
Låntagaren får räkning:

a)     Låntagaren återlämnar exemplaren på räkning: Ingen ny skuld uppstår, och skulden Övertidsavgift på räkning visas endast i skuldfliken på låntagarposten.

Eller

b)    Låntagaren betalar räkningen, exemplaren söks fram, återlämnas och gallras: Ingen ny skuld uppstår. Övertidsavgift på räkning visas endast i skuldfliken på låntagarposten.

(Om parametern Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld är aktiverad så tas ersättningsavgiften bort för återlämnade exemplar.)

Övertidsavgiften är en separat skuld och finns kvar även när alla exemplar med koppling till denna avgift är återlämnade. Denna skuld visas alltså inte i återlämningsfönstret.


Övertidsavgift, respittid. Om ditt bibliotek tillämpar övertidsavgifter kan du vilja ge låntagarna "nådetid" innan avgiften slår till vid återlämningen.

Exempel: en låntagare har lånat ett exemplar som har förfallodatum 11/12. I parametern Respittid  har du angett en regel som innebär en respittid på tre dagar efter förfallodatum. Detta innebär låntagaren har tre dagar extra på sig att återlämna exemplaret utan att övertidsavgift tas ut, dvs t om den 14/12. Om exemplaret däremot återlämnas den 15/12, dvs fyra dagar efter förfallodatum, genereras övertidsavgift från förfallodatum.

Ange värdet 0 om du inte vill använda dig av denna parameter.

Övertidsvarning. Ger dig möjlighet skicka meddelande via e-post om att låntagarna har lån som håller på att förfalla.  (Även via SMS om biblioteket har köpt denna tilläggsmodul) Övertidsvarningen skickas ut ett valfritt antal dagar/veckor före förfallodatumet.
Välj önskad tidsenhet i listrutan Enhet, t ex Dagar, och ange antal i fältet Värde. 
Du kan ange värdet 999 för de kategorier av medier/låntagare som inte ska omfattas av övertidsvarning.

Övertidsvarning, automatik. Här kan du välja att rutan för Övertidsvarning alltid ska vara aktiverad när ny låntagare skapas. Därmed måste personalen avmarkera för de låntagare som inte ska få övertidsvarning. Skriv värde 1 om detta önskas. Denna parameter måste anges på konto-organisationsnivå.


 Ändra villkor
Gör så här för att ändra villkor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar...
3. Välj parameter
4. Markera aktuellt villkor

Gör önskade ändringar i fälten Hylla, Fr.o.m., T.o.m. och Värde genom att klicka på Ändra eller dubbelklicka . Ny inställning kan också väljas i listrutan Enhet. Men observera att det inte är möjligt att göra en förändring genom att byta alternativ för övriga variabler, och därefter klicka på Uppdatera. Om sådana kompletterande villkor önskas måste du istället Lägga till villkor.

Klicka på Uppdatera för att verkställa dina justeringar. Lagra den nya informationen genom att klicka på Spara eller OK.


Ta bort villkor
Gör så här för att ta bort villkor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar...
3. Välj parameter
4. Markera aktuellt villkor
5. Klicka på Ta bort

Lagra justeringen genom att klicka på Spara eller OK.