Tidigare utskrifter och utskick

Ibland kan det finnas behov av att göra om en utskrift eller ett utskick. Det görs i fönstret Tidigare utskrifter/utskick. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Tidigare utskrifter/utskick...

Välj Meddelandetyp i listrutan

Välj Enhet i listrutan. Förvalt är den enhet du är inloggad på, såvida inte användaren är knuten till en enhetsgrupp - då är Alla förvalt.

Ange Datumintervall (ÅÅÅÅ-MM-DD) fr o m - t o m. Förvalt datum är en månad bakåt i tiden, men du kan även söka fram äldre utskrifter.

Klicka på Sök.

I fönstret visas en lista över de tidigare utskrifter/utskick som har gjorts under angiven datumintervall.

För varje utskrift/utskick får du information om på vilken enhet utskriften har skapats och om utskriften avsåg en särskild enhet eller samtliga enheter inom kontoorganisationen.

Om användaren är knuten till en enhetsgrupp och har skrivit ut för hela enhetsgruppen, så visas här separata utskrifter för respektive enhet i gruppen.

Du får information om Område, dvs om det gäller krav eller reservationer, Typ, dvs vilken typ av krav det är, eller om det gäller reservation, om det är reservationsmeddelande eller reservationslapp. Format anger hur utskriften gjordes, t ex som e-post, sms eller A4. Tidpunkt anger datum och klockslag och antal anger hur många meddelanden det gäller.

Markera den utskrift i listan som du önskar göra om. Du kan endast markera en rad åt gången.

Om du vill kan du ändra meddelandeformat i listrutan, t ex skriva ut ett reservationsmeddelande på papper i stället för att skicka om det via e-post. Dock är det omvända inte möjligt, dvs att att skicka ett meddelande via e-post, om det tidigare skrivits ut på papper. Detta framgår av att omöjliga alternativ inte visas i listrutan Meddelandeformat.

Om det är ett krav som ska skrivas/skickas om aktiveras fälten Fr.o.m. utskriftsnummer och T.o.m. utskriftsnummer. Här syns de nummer som BOOK-IT automatiskt tilldelade utskrifterna/utskicken första gången de skapades. Här kan du själv ändra intervallet, om du t ex bara behöver skriva om det sista kravet.

Slutligen klickar du på Skicka/Skriv om för att göra om utskriften/utskicket. Utskriftsunderlaget skapas vid klientutskrift i form av en s k pdf-fil, som visas i din webbläsare. Acrobat Reader måste finnas på datorn för att du ska kunna göra klientutskrifter. E-postutskick och sms sker direkt utan att de visas på skärmen.

Tidigare utskrifter uppdateras dynamiskt, vilket innebär att om du på nytt skriver ut ett kravutskick ett par dagar efter att du skrev ut det första gången, kommer inte de medier med som återlämnats under tiden. Motsvarande gäller om du skriver ut reservationsmeddelanden en gång till, dvs redan avhämtade medier kommer inte med i utskriften.

När det gäller räkningar kan dessa skrivas ut på nytt som Räkningspåminnelse och Inkasso, under förutsättning att dessa format är vald i grunddatafönstret Meddelandeformat. .

Gör så här för att skriva ut räkningar i något av formaten Räkningspåminnelse och Inkasso:

Markera aktuell räkning.

Markera någon av kryssrutorna Räkningspåminnelse eller Inkasso.

Klicka på Skicka/Skriv om.

Efter att du skrivit ut en räkning som Räkningspåminnelse eller Inkasso lägger den sig som en utskrift av denna typ i fönstret Tidigare utskrifter. (Cirkulationsparametern Ersättningsavgift i låntagarskuld måste vara satt till 1 för att  ersättningsavgiften ska tas med på Inkassoutskriften .)

Kravtypen Restkravlista visas inte i Tidigare utskrifter. Om du vill skriva om en restkravlista kan du skriva ut den under Nya utskrifter, utan att först generera om den.