Statistik

Visa statistik
Visa resultat
Överför statistik till kalkylark
Skriv ut statistik

Visa statistik

För att visa statistik måste du först ange vilken typ av statistik du vill se och för vilken del av organisationen den skall presenteras. Det görs i fönstret Statistik. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Statistik...

Statistikprofilen Driftstatistik levereras med systemet. Profilen visar antal lån, omsättningar, återlämningar, nya exemplar, gallrade exemplar, reservationer, nya låntagare samt betalningar (skulder som betalts, d.v.s. verkställts i BOOK-IT) utförda under en viss period. Standardinställningen är dagens datum, vilket anges i inmatningsfälten Fr o m datum och T o m datum. Du kan själv ange exakt vilken period du vill ta fram driftstatistik för genom att ändra i dessa fält. Du kan ta fram samma period vid obegränsat antal tillfällen. Observera att driftstatistiken utgår från det datum då BOOK-IT togs i drift på ditt bibliotek. 

(Om du vill att driftstatistiken skall visas överst i listrutan Statistiktyp kan du under Texter | Systemtexter söka fram Driftstatistik och lägga ett mellanslag före D.)

Som standard visas driftsstatistik för den enhet du är inloggad på, men du kan själv välja en annan enhet, hela kontoorganisationen eller alla kontoorganisationer, i listrutan Org. enhet

Listrutan Org. enhet visar Enhetsgrupp samt tillhörande enheter om användaren är knuten till en enhetsgrupp; antingen som grundinställning eller genom att användaren väljer enhetsgrupp under Arkiv | Byt cirkulationsställe.
Se Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper.

I driftstatistiken redovisas aktiviteter per cirkulationsställe - t.ex. i disken, automater, och publik katalog (som alltid är knutna till en viss enhet). Om det för en utlåningsautomat finns värde för återlämningar så handlar det om så kallade flygande återlämningar, där utlånat material har blivit utlånat på nytt utan att först ha blivit återlämnat. Kolumnen betalningar redovisar verkställda betalningar (med knappen Verkställ), inte borttagna (med knappen Ta bort).

Förutom Driftsstatistik finns statistiktyperna Aktiva låntagare, Betalningsstatistik, Cirkulationsstatistik, Exemplarstatistik, Extern statistik,  Hämtningsstatistik, Kopiestatistik, Lokaliseringsstatistik, Låntagarstatistik och Meddelandestatistik som alternativ i listrutan Statistiktyp. De här statistiktyperna kan endast användas om du skapat statistikprofiler för dem, med undantag för Extern statistik där det krävs att du har importerat/lagt in extern data, till exempel Besöksdata. Läs mer under Importera extern data.

Om din statistikprofil innehåller variabeln Titlar eller Nya titlar så ska du göra uttaget för hela kontoorganisationen. Uttag för enhet visar hur många titlar aktuell enhet har varit först med att lokalisera exemplar till.

Obs! Om du använder en statistikprofil grupperad med antingen avdelning eller placering, och tar fram statistik på t.ex. Lån inkl. oms. för hela kontoorganisationen så visas antal lån från resp. avdelning eller placering som gjorts inom hela kontoorganisation. Om du använder samma profil men gör uttaget för en viss enhet så visas lån som gjorts från resp. avdelning eller placering på den aktuella enheten. Du kan alltså inte jämföra lån gjorda från en viss avdelning/placering i ett statistikuttag för en enhet med motsvarande uttag för hela kontoorganisationen.

Ange önskad tidsperiod i fälten för datum. Om du har skapat en profil för exemplarstatistik med variabeln Exemplar eller Titlar alternativt en profil för låntagarstatistik med variabeln Låntagare ska du ange dagens datum i båda datumfälten eftersom det är en ögonblicksbild som presenteras.
Retroaktiva uttag av Exemplar och Titlar tar inte med exemplar eller titlar som gallrats sedan angivet datum. För variabeln låntagare kan du få fram hur många låntagare som fanns ett vid ett datum bakåt i tiden - men då ska profilen inte innehålla några andra låntagarvariabler.

Om du skapat statistikprofiler som använder variabeln hyllsignum, blir fältet Hyllsignum skrivbart. Om du inte skriver något i fältet utan låter trunkeringstecknet * stå kvar görs sökning på alla signum samtidigt. Ange då hur många tecken i hyllsignum som resultatet ska presenteras med i fältet Antal. (En statistiksprofil med utlån per hyllsignum, med Hyllsignum *  och Antal 1 presenterar utlån uppdelat på signum A, B, C etc.). Genom att skriva  första bokstaven i ett signum (obs! måste vara med versal) får du ett resultat som presenterar alla underavdelningar inom detta hyllsignum, t ex P* för att söka på hela avdelning P inklusive underavdelningar. För barnlitteratur inleds hyllsignum med u. Hyllsignum måste alltid skrivas in korrekt med versaler och gemener.

Statistikuttag med avvikande hyllsignum kan göras.

Om du önskar begränsa statistikkörningen till en viss Medietyp (MARC21) eller  objektkod (BTJMARC1), Placering eller ett Språk - och har använt aktuell variabel när du skapade statistikprofilen så kan du välja en var av dessa i respektive listruta.

Klicka på Utför efter att du gjort önskade inställningar.

Om du markerar flera rader i statistikredovisningen så visas summering av de markerade raderna längst ner i sammanställningen.

I resultatet kan begreppet "Okänd" förekomma, t.ex. att medier presenteras som tillhörande kategorin "Okänd", istället för t ex barn- eller vuxenmedia. "Okänd" kan bero på att katalogposten inte är komplett, att tillfälliga poster har använts eller att kategorier tagits bort.  Poster där objektkod är okänd eller saknas kan ge upphov till statistikresultat där såväl objektkod som medietyp får kategori Okänd. Likaså kan t.ex. låntagarkategori eller placering presenteras som okänd. Detta beror på att låntagarkategorin eller placeringen har tagits bort.

Visa resultat

Knappen Visa resultat visar de schemalagda, automatiserade statistikkörningar som inloggad användare har tillgång till. Här visas med standardinställning den senaste månadens körningar, och om du önskar se resultat av äldre körningar kan du ändra Fr.o.m.datum. Läs mer under Schemlägga statistikkörning
 

Överför statistik till kalkylark

Du kan föra över resultatet av statistikberäkningen  till ett kalkylark, t ex Excel, genom att klicka på knappen Kalkylark. Namnge filen, välj vid behov filformat och spara den på din dator eller nätverket. Därefter öppnas den i kalkylprogrammet och du kan arbeta vidare med statistikuppgifterna.

 

Skriv ut statistik

För att få en statistikutskrift måste statistiken först visas på skärmen. När den statistik du vill skriva ut visas på skärmen väljer du Skriv ut...