Funktionsbeskrivning: Förvärv | Inköpskorg

Övergripande beskrivning

Inköpskorgen ger dig möjlighet att via "drag and drop"-teknik skicka titlar från Expertsök, Katalogisering, och/eller Inköp - Beställning direkt till  AdLibris och Bokus och därefter få en beställningspost i inköpsmodulen.

Påverkan på befintliga rutiner

Orderbekräftelser från AdLibris och Bokus använder ordernumret från respektive leverantör som listnummer, vilket innebär att du kan söka fram dem i fliken Sök/Översikt i Inköp - Beställning.

Orderbekräftelser från AdLibris och Bokus använder ISBN som artikelnummer.

Om du både beställer via LINK från BTJ, samt från AdLibris och Bokus via inköpskorgen ska du söka på titel- eller författaruppgifter istället för leverantör i inköpsmodulen för att kunna få en samlad översikt över beställningarna.

Funktioner

Fönstret Inköpskorg, under Förvärv | Inköp.

När du skickar beställningen från inköpskorgen väljer du i listrutan Leverantör om du ska skicka beställningen till AdLibris eller Bokus. Webbläsaren öppnar vald webbplats där du loggar in med användarnamn och lösenord.

(Ditt bibliotek kan ha flera olika inloggningar kopplade till olika kundnummer.)

Kataloginformationen från BOOK-IT matchas mot leverantörernas databaser och resultatet presenteras i en träfflista med uppgifter om vilka utgåvor som är tillgängliga.

När du genomfört din beställning i AdLibris visas texten Lägg in din beställning i BOOK-IT. Genom att klicka på knappen Skicka sänder du beställningsposten från AdLibris till din egen inköpsmodul.

När du genomfört din beställning i Bokus visas texten BookIT-användare? Överför kundordern till ditt lokala BookIT-system:. Genom att klicka på knappen Överför kundorder sänder du beställningsposten från Bokus till din egen inköpsmodul.

Vid beställning via LINK-lista kontrollerar systemet om katalogpost saknas, och om så är fallet beställs en post automatiskt och levereras under natten. Därefter visas exspektansen i Expertsök och BOOK-IT PUB/Arena.

Vid beställning från Expertsök via inköpskorgen syns exspektansen omedelbart där och i BOOK-IT PUB/Arena, eftersom posten redan finns i katalogen.

Förberedelser

Se till att menyalternativet Inköpskorg finns tillgängligt för de roller som ska ha tillgång till det.

Kontakta AdLibris och Bokus för att få kundnummer, användarnamn och lösenord och för att meddela dem namnet på er webb-server. Om BOOK-IT är installerat på en gemensam server och går mot ett särskilt schema ska även detta meddelas,  till exempel bookit2.

Port 80 måste vara öppen från webb-servern mot Internet.

Lägg upp AdLibris som leverantör i Grunddata | Förvärv | Leverantörer. Kortnamnet ska vara AdLibris, dvs med versalt A och L. Ange Online som Ordertyp. Ange sökvägen i fältet URL: www.adlibris.com/se/organisationer/bookitbasket.aspx? i fältet URL.

Välj Online i listrutan Visningsformat.

Lägg upp Bokus som leverantör i Grunddata | Förvärv | Leverantörer. Kortnamnet ska vara Bokus. Ange Online som Ordertyp.Ange sökvägen i fältet URL: http://www.bokus.com/cgi-bin/bookit.cgi?

Välj Online i listrutan Visningsformat.

Lägg upp en leverantörsrelation/er mellan AdLibris och Bokus och ditt bibliotek i fönstret Orderregler. Din inloggning hos leverantörerna är kopplade till ett visst kundnummer, som ska anges i Orderregler. Du kan inte koppla samma kundnummer till AdLibris eller Bokus mer än en gång i fönstret Orderregler.

Det är kundnumrets koppling till kontoorganisation/enhet/avdelning som styr hur orderbekräftelsen ser ut i beställningsfliken i fönstret Inköp | Beställning. Du kan inte koppla kundnumret till ett visst anslag i fönstret Orderregler, men om du lägger orderreglerna på avdelningsnivå kommer respektive anslag att belastas om avdelningen är kopplad till ett standardanslag i BOOK-IT.

Tips och goda råd

Det går inte att skicka fler än max 15 - 17 titlar åt gången, lite beroende på hur långa titlarna är.

Om du väljer att beställa flera exemplar av samma titel via ett kundnummer som är knutet till en viss enhet i orderreglerna, kan du göra på två olika sätt för att exemplaren ska placeras på rätt enhet/avdelning/placering.

1. Öppna fönstret Inköp | Beställning, sök fram aktuell beställning och gå till fliken Beställning. I det undre delfönstret Beställningsinformation: markera aktuell beställning och ändra antalet till så många som ska till samma enhet/avdelning/placering, klicka på Uppdatera. Klicka på Lägg till och lägg till en beställning på det antal som ska till samma enhet/avdelning/placering. Klicka sedan på Skapa order och välj: Verkställ order, skickas ej till leverantören.

2. Vid ankomstregistreringen i fönstret Inköp - Ankomstregistrering, ankomstregistreras alla exemplar du har beställt. När du lokaliserar dem väljer du den enhet/avdelning/placering där respektive exemplar ska placeras. Detta förutsätter förstås att användaren har behörighet till de aktuella enheterna och anslagen.