Oindexerade poster

Detta fönster visar de katalogposter som i ett givet ögonblick inte kunnat eller väntar på att göras sökbara i katalogen (indexeras). Normalt handlar det om poster som bearbetats i rutinen Mängd katalog och som ska indexeras nattetid. Sådana poster förses med en markering i kolumnen Nattlig.

Det kan också vara fråga om titlar som av något tekniskt skäl inte kunnat tas om hand av systemet på vanligt sätt. Sådana poster förses med en markering i kolumnen Missl. (för misslyckad indexering).

Fönstret fungerar som en plats för mellanlagring av alla ännu inte indexerade titlar. Om du söker efter en titel som du vet finns i katalogen, men inte får träff, kan du öppna detta fönster för att kontrollera om förklaringen är att den ännu inte är indexerad.
Exempel: om man till systemet gjort en överföring av 500 st e-boksposter och det samtidigt pågår katalogisering av enstaka poster kan det dröja en stund innan alla behandlats.

Om du av någon anledning inte vill att en ändring i Mängd katalog ska göras sökbar, markera aktuell(a) post(er) och klicka på Ta bort. Använd samma knapp för poster med markering för misslyckad indexering som du anser att systemet inte behöver ta hänsyn till. Tänk på att knappen Ta bort  bara sätter själva indexeringen ur spel. De lagrade uppgifterna och möjligheten att söka på tidigare indexerade begrepp i en post som hanterats av Mängd katalog kvarstår.

Om du vill låta systemet göra ett förnyat försök till indexering av en eller flera poster som tidigare inte hanterats korrekt, avmarkera kryssrutan Missl. (en post i taget). 

Lagra dina justeringar genom att klicka på Spara eller OK. Bara regelrätta borttag syns direkt i fönstret. Övriga förändringar verkställs när indexeringsrutinen träder i kraft nästa gång. Normalt sker det var 30:e sekund.

Om du vill indexera om en mängd poster direkt använder du kommandot ctrl + a för att markera alla, väljer Avmarkera nattlig och Spara. (Observera att denna indexering berör BOOK-IT och att Arena har egen indexering.)

Knappen Uppdatera används om du arbetat med fönstret under en längre tid och vill aktualisera redovisningen.