Tillbaka till Grunddata

Kravtyper

Välja kravtyper
Tips
Ändra ordning för kravtyper
Välja bort kravtyper

I detta grunddatafönster presenteras de kravtyper som kan användas i systemet.

Här ska du välja de kravtyper som ska användas för din kontoorganisation, och i vilken ordning de ska genereras. Det finns ingen förbestämd ordning för kravstegen, utan det är du själv som definierar ordningsföljden.

Det är mycket viktigt att om du ska ändra något, till exempel välja bort ett kravsteg, måste du först skriva ut alla redan genererade krav!

De kravtyper du väljer visas i grunddatafönstret Cirkulation |Meddelandeformat och i cirkulationsparametrarna Meddelandesätt, Tid sedan föregående kravsteg, Kravstegssignal och i fönstret Mängd exemplar.

Kravtyperna är:

Reservationspåminnelse
1:a påminnelse
2:a påminnelse
3:e påminnelse

Räkning
Restkravlista
Extern räkning (Tilläggsmodul)


Välja kravtyper

Gör så här för att välja kravtyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kravtyper

Fönstret består av två delfönster - Tillgängliga respektive Valda kravtyper. Tillgängliga kravtyper innehåller alla de kravsteg som BOOK-IT kan generera.

3. Välj de kravtyper som ska användas för din kontoorganisation, och för över till delfönstret Valda kravtyper genom att markera raden och därefter klicka på högerpilen.

Därefter ska du ange i vilken ordning kravtyperna ska skrivas ut.

4. Dubbelklicka på kolumnen Ordning för den kravtyp som ska genereras först kronologiskt.
5. Ange siffran 1.
6. Dubbelklicka på kolumnen Ordning för den kravtyp som ska genereras därefter.
7. Ange siffran 2 och så vidare.
8. Klicka på Uppdatera när du angett ordningsföljden för alla de kravsteg du valt
9. Klicka därefter på Spara eller OK.

Tips
Om du vill att Reservationspåminnelse  och 1:a påminnelse ska vara uteslutande, det vill säga om en låntagare har fått en reservationspåminnelse ska hon/han inte få en 1:a påminnelse utan istället nästa kravsteg, till exempel 2:a påminnelse eller Räkning, så ska dessa två kravsteg ha samma ordningsnummer och du ska använda fältet Inbördes ordning för att ange vilket kravsteg som ska genereras först. I exemplet med Reservationspåminnelse och 1:a påminnelse ska du för  Reservationspåminnelse ange siffran 1 i kolumnen Inbördes ordning, och för 1:a påminnelse siffran 2.
För de kravtyper som är ensamma om sitt ordningsnummer, till exempel 2:a påminnelse, spelar det ingen roll vilken siffra som anges i fältet Inbördes ordning.

Om någon av enheterna i kontoorganisationen avviker från den andra vad gäller kravsteg, t ex har behov av färre kravsteg, anger du detta i cirkulationsparametern Tid sedan föregående kravsteg. Välj enhet i listrutan Organisation uppe till vänster, välj aktuellt Kravsteg (som enheten inte ska använda), samt ange siffrorna 999 i fältet Värde.

Du gör på motsvarande sätt i Cirkulationsparametrar om det gäller en låntagarkategori som ska ha färre kravsteg. Välj nivå i organisationen i listrutan Organisation uppe till vänster, välj aktuellt Kravsteg (som låntagarkategorin inte ska få), välj aktuell Låntagarkategori, och ange siffrorna 999 i fältet Värde.

I systemet finns det även möjlighet att skriva ut Räkningspåminnelse samt Externt inkasso. Se vidare i Tidigare utskrifter/utskick.


Ändra ordning för kravtyper


Gör så här för att ändra ordningen för kravtyperna:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kravtyper
3. Markera kolumnen Ordning för den kravtyp i delfönstret Valda kravtyper, som du vill ändra ordningsnummer för.
4. Ange ordningsnumrering
5. Klicka på Uppdatera
6. Klicka på Spara eller OK

Välja bort kravtyper

Gör så här för att välja bort kravtyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kravtyper
3. Markera den kravtyp som inte ska användas för din kontoorganisation, och för över till delfönstret Tillgängliga kravtyper genom att markera raden och därefter klicka på vänsterpilen.
4. Se över numreringen i kolumnen Ordning för de kvarvarande kravtyperna och gör eventuella korrigeringar
5. Klicka på Uppdatera
6. Klicka på Spara eller OK

Observera att du alltid måste ha skrivit ut alla genererade krav av en viss kravtyp för alla enheter innan du väljer bort en kravtyp.

Tillbaka till Grunddata