Funktionsbeskrivning: Öppen lånetid

Övergripande beskrivning

Öppen lånetid innebär att låntagaren kan behålla det lånade materialet längre än vad ordinarie lånetid tillåter. Den öppna lånetiden avbryts om det skapas reservation, men låntagaren ska alltid ha en garanterad lånetid oberoende av reservationer. Öppen lånetid får alltid, trots namnet, ett återlämningsdatum.  När den öppna lånetiden är slut aktiveras krav, räkningar och böter i vanlig ordning. Öppen lånetid kan också tillämpas för fjärrlån, utan några parameterinställning.

Funktioner

I parametern Lånetidöppen anges t.ex. vilken cirkulations-/låntagarkategori som ska ha öppen lånetid, och för samma variabel anges en lång lånetid i parametern Lånetid. Detta innebär att man får ett slutdatum för öppen lånetid. När lånetiden är slut fungerar parametrarna för Tid sedan föregående kravsteg, Övertidsavgift och Övertidsvarning precis som vanligt.

Allt som lånas med öppen lånetid presenteras vid utlån genom att förfallodatum anges inom parentes. På samma sätt anges detta på kvitton, i fliken Böcker hemma i låntagarinformationen, i Expertsök i fliken Bestånd samt i exemplarinformationen.

I BOOK-IT PUB / Axiell Arena, under menyalternativet Mina lån, visas ordinarie förfallodatum. I placeringsposten i BOOK-IT PUB / Axiell Arena står det uttryckligen Öppen lånetid, om det är det enda exemplaret som är placerat på avdelningen och det är utlånat med öppen lånetid.

När titel- eller exemplarreservation läggs händer följande:

Nytt återlämningsdatum skapas enligt garantitid. Återlämningsdatum presenteras fortfarande inom parentes. När garantitiden är slut hamnar lånet i ordinarie kravhantering.

Om garantitiden är slut när reservation läggs blir förfallodatum dagens datum. Ordinarie kravrutiner gäller.

Om ingen reservation inkommer så fungerar kravsteg, övertidsavgifter och övertidsvarningar enligt ordinarie rutiner.

Fjärrlån

Vid ankomstregistrering av fjärrlån finnas det en fjärde cirkulationskategori att välja: Fjärrlån, öppen lånetid. I fältet Förfallodatum (eller Returdatum) anger man det långivande bibliotekets längsta t.o.m.-datum. 

När det långivande biblioteket kräver tillbaka fjärrlånet så kan kravhanteringen aktiveras i fliken Status genom att Förfallodatum (cirk.) blir möjligt att uppdatera för cirkulationskategori Fjärrlån, öppen lånetid. Man ändrar datum manuellt till önskat datum. Därefter finns möjlighet att manuellt ändra cirkulationskategori till Fjärrlån, varvid fältet för Förfallodatum (cirk.) ej längre är redigerbart.

Observera att förberedelserna nedan inte behöver göras för att tillämpa öppen lånetid i fjärrlån.

Förberedelser

Cirkulationsparametrar:

·         Lånetid, öppen - skall anges för relevanta variabler, t.ex. Låntagarkategori och/eller Cirkulationskategori.

·         Lånetid – ange lång lånetid för samma variabler som ovan.

·         Lånetid, garantitid - ange garanterad lånetid för samma variabler som ovan.

·         Övertidsavgift, respittid – ange en respittid för samma variabler som ovan.

Tips och goda råd       

Parametern Respittid ska vara aktiverad för samma variabler som för Lånetid, öppen (t.ex. aktuell cirkulations-/låntagarkategori) så att respittid gäller för övertidsavgifter. När den öppna lånetiden bryts efter att garantitiden är slut så bör låntagaren få en chans att reagera på reservationspåminnelsen och/eller 1:a krav innan övertidsavgifter påförs. Observera att respittid fungerar sålunda att när respittiden är slut så räknas övertidsavgift från förfallodatum. 

Tänk på att Reservationspåminnelse  bör gå ut snabbt för öppna lån, se över cirkulationsparametern Tid sedan föregående kravsteg.

Var vaksam när du anger Lånetid, så att du inte kör över tidigare definierade regler för kortare lånetid för viss typ av material.

Mängd exemplar kan du söka fram alla exemplar som är utlånade med öppen lånetid genom att markera knappen Utlånade varvid kryssrutan Öppen lånetid aktiveras.