(Fjärrlån är en tilläggsmodul i BOOK-IT)

Fjärrlån

1. Inläggning av fjärrlånebeställning
2. Beläggning och beställning
    Import från Libris Fjärrlån
3. Sökning/bevakning
4. Träfflistan
5. Avbeställning
6. Ankomstregistrering
7. Cirkulation
8. Retur
9. Borttagning av fjärrlåneposter


1. Inläggning av fjärrlånebeställning

Inläggning av fjärrlånebeställning görs i fönstret Fjärrlån - Beställning. Gör så här för att komma dit

Välj Fjärrlån i huvudmenyn
välj Beställning
alternativt klicka på Ctrl+I
eller
Klicka på ikonen för Fjärrlån - Beställning i verktygsfältet.

Fönstret består av fyra flikar Sök, Träfflista, Beställning och Status.

Nya fjärrlånebeställningar läggs in i fliken Beställning. Du börjar med att registrera låntagaren, t ex genom att läsa in lånekortet i fältet Lånekortsnummer. Du kan också söka fram låntagaren på annat sätt genom att klicka på knappen med tre prickar bredvid lånekortsnummerfältet, vilket öppnar fönstret Sök låntagare.

Knappen Skicka e-mail kan användas när fjärrlåneposten är sparad och har fått status Beställd, under förutsättning att låntagaren har en aktiv e-postadress.
Knappen Adressetikett kan användas för låntagare bara om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om formatinställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar (där bl.a. etikettskrivare måste vara definierad).
När låntagaren är registrerad skriver du in titeluppgifterna i grupprutan Titel. Du bestämmer själv vilka fält du tycker är relevanta att fylla i. Det enda fält som är obligatoriskt är fältet Titel. Det du registrerar här kommer automatiskt att generera en enkel katalogpost ("fjärrlånepost") som också syns i Expertsök.

Fältet Språk har svenska som förvalt värde. (Ändring av förvalt språk görs under Grunddata - Katalog - Språk genom att markera det språk man önskar ha som generell standard i BOOK-IT.)

Fältet Objektkod eller Medietyp (för MARC21) har A (tryckt material i språklig form = "vanlig bok/tidskrift") som förvalt värde, vilket också är ändringsbart i Grunddata - Katalog -Objektkoder (dock inte för MARC21).

Det finns en möjlighet att göra fälten för Utgivningsår och Objektkod obligatoriska; inställningen görs genom att lägga in värden i systemparametern REQUIRED_FIELDS_ILL.

Om fjärrlånet gäller en artikel eller ett avsnitt ur t ex en tidskrift eller årsbok markeras kryssrutan Artikel varvid fälten Värdobjekt (d.v.s. den publikation som det publicerats i) och Årg./sid. aktiveras.

Om du för tillfället inte hinner göra mer med denna fjärrlånebeställning kan du nu spara den, för att sedan söka fram den vid ett senare tillfälle och slutföra den. Du klickar på Spara för att lagra du det du har gjort hittills, och fjärrlånebeställningen får status Inlagd.

Observera att posten då blir sökbar i Expertsök, men den visas inte i låntagarens reservationsflik förrän den har fått status Beställd.

Du kan också direkt gå vidare med beläggning och beställning utan att först spara. När som helst under det fortsatta arbetet kan du välja Spara för att lagra det du skrivit in.

Kopiera fjärrlånepost
Knappen Kopiera längst ner används för att kopiera befintliga fjärrlåneposter, oberoende av vilken status de har.  Uppgifter som kopieras är (i förekommande fall): alla titeluppgifter, Låntagaruppgift, Leverans till, Hämtställe, Utlämnas på, Till datum, Beställ från, Remisslista.  Ändra, lägg till eller ta bort information i den nya posten och klicka därefter på Spara, varvid den nya posten får ett titelnummer. Om ursprungsposten har status Returnerad måste en låntagare registreras på den nya posten innan den går att spara.

Istället för att skapa en fjärrlånepost i fjärrlånemodulen kan du sända in en katalogpost från Expertsök, med hjälp av listrutan Sänd till. Därefter fortsätter du att arbeta enligt ovan. 
Du kan också söka i Libris i Expertsök, i fliken SRU-sök, och klicka på knappen Skapa fjärrlån.

Om du beställer direkt i Libris fjärrlån kan du välja att importera posten till fjärrlånemodulen. Läs mer om import från Libris fjärrlån under Beläggning och beställning.

2.  Beläggning och beställning

I fältet Beskrivning i grupprutan Titel kan du skriva in var du belagt titeln, t ex + BURK. Denna information kommer att synas på beställningar som skrivs ut eller skickas med e-post. Informationen syns även i katalogposten i Expertsök.

I nästa fält har du möjlighet att skriva in en lokal anmärkning, t ex en kort förtydligande kommentar. Denna anmärkning kommer inte att synas på beställningar, och syns i Expertsök endast i MARC-formatet.

För längre kommentarer används fältet Kommentar. Det du skriver här är endast tillgängligt i fjärrlånemodulen.  De fjärrlåneposter som importerats vid beställning i Libris fjärrlån får automatiskt en notering om datum, tidpunkt och beställare i kommentarfältet.

Hittills har du arbetat med låntagar- och titelinformation. Nu ska du gå vidare till grupprutan Beställning för att lägga in beställningsinformation innan du kan verkställa fjärrlånebeställningen.

I listrutan Leverans till anger du till vilken biblioteksenhet fjärrlånet ska skickas, och i listrutan  Hämtställe anger du den biblioteksenhet där låntagaren önskar hämta lånet.

I fältet Till datum har du möjlighet att ange ett datum efter vilket fjärrlånebeställningen inte längre är aktuell för låntagaren. Skriv in det i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD. Detta är en upplysning till den som hanterar fjärrlån och till långivande bibliotek, och kommer inte att innebära att fjärrlånet automatiskt avbeställs eller avslutas efter angivet datum. Sökning på Till datum är sökbart i Sök-fliken

Det bibliotek du i första hand vill skicka beställningen till väljer du i listrutan Beställ från. De bibliotek som beställningen ska skickas vidare till om beställningen inte kan effektueras av det första biblioteket väljer du i listrutan Remiss. Varje val du gör i listrutan Remiss måste du bekräfta med att trycka på Lägg till. Det valda biblioteket kommer att visas i fältet nedanför. Om du ångrar ett val kan du markera det och trycka på Ta bort. ,

Fälten Levererad från och Retur till är inte relevanta vid beställningstillfället, eftersom du ännu inte kan vara säker på vilket bibliotek som kommer att effektuera fjärrlånebeställningen.

Knappen Adressetikett är aktiverad när fjärrlånet har status Levererad alternativt Returnerad. Den kan användas bara  om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om formatinställningar är gjorda i grunddatafönstret  Etikettinställningar (där bl.a. etikettskrivare måste vara definierad).

Fältet Status talar om i vilket skede beställningen är för tillfället. Har du tryckt Spara under arbetets gång har fjärrlånebeställningen fått status Inlagd. Har du ännu inte sparat är fältet blankt. Fältet Statusdatum anger när och av vilken användare den senaste statusändringen har gjorts.

Kryssrutan Ank.reg. är markerad som förvalt värde. Det innebär att fjärrlånet ska ankomstregistreras vid leverans från det långivande biblioteket. Om fjärrlånet inte ska ankomstregistreras utan istället skickas direkt till låntagaren, t ex kopior, avmarkerar du kryssrutan. På det viset kommer fjärrlånebeställningen att få status Returnerad så fort beställningen är gjord.

Kryssrutan Ej utskrift/e-post är markerad som förvalt värde. När du verkställer beställningen kommer det därmed inte att skapas en utskrift eller ett e-postmeddelande. Avmarkera kryssrutan om du vill att systemet ska generera en beställning per brev eller e-post.

För att verkställa beställningen trycker du på Beställ. Om det finns en avgift angiven i cirkulationsparametern Reservationsavgift fjärrlån öppnas fönstret Reservationsavgift fjärrlån. I detta fönster anges via radioknappar om låntagaren skall Betala avgiften, Slipper betala eller Betala senare. Om du väljer Betala senare läggs avgiften som en skuld i låntagarinformationens flik Skulder. Skuldtypen är Reservationsavgift fjärrlån.

Om brev eller e-post ska skickas öppnas dialogrutan Välj beställningsmetod, där du kan välja sändmetod. Om du väljer Brev skapas en utskrift av fjärrlånebeställningen. Om du väljer E-post öppnas istället fönstret E-post där du i fältet Mottagare skriver in mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress är angiven i Bibliotek, fjärrlån anges e-postadressen automatiskt i fältet Mottagare. Raden Angående och fältet Meddelande fylls i automatiskt. Tryck på Skicka för att sända meddelandet, och sedan på Stäng för att stänga fönstret. (Observera att användaren måste ha behörighet för menyvalet Verktyg | E-post för att det ska fungera).

Om brev eller e-post inte ska skickas ska du ändå trycka på Beställ. Beställningen lagras då i väntan på ankomstregistrering. I bägge fallen får beställningen status Beställd.

När en beställning är gjord ändras Beställ-knappen till Avbeställ.

Om något skulle misslyckas när det gäller utskrift eller e-postmeddelande har du möjlighet att skicka fjärrlånebeställningen en gång till, genom att välja Skicka om.... Då öppnas dialogrutan Välj beställningsmetod igen, och du kan skapa utskrift eller e-postmeddelande en gång till.

Knappen Påminnelse är aktiv för alla fjärrlån med status Beställd (gäller även i träfflistan).


Import från Libris fjärrlån
Vid beställning via Libris fjärrlån kan du få den aktuella fjärrlåneposten inlagd i fjärrlånemodulen i BOOK-IT. Se avsnitt Funktionsbeskrivningar | Fjärrlån - import från Libris för vilka inställningar som krävs.

I Libris fjärrlåneformulär i fältet Lånekort anges låntagarens lånekortsnummer (måste vara giltigt nummer) och - om så önskas - låntagarens namn i fältet Låntagare.  Fältet för handläggare är liksom lånekortsnummer obligatoriskt, här anges det egna användarnamnet i BOOK-IT.  Användarnamnet får inte vara längre än 8 tecken.

När posten har skickats hämtas den in till den egna fjärrlånemodulen. Du kan aktivera automatiska importer av fjärrlånebeställningar från Libris i fönstret Verktyg | Automatiserade jobb. Detta innebära att importer sker med 5 minuters mellanrum.  

Under Fjärrlån | Import kan du manuellt dra in gjorda fjärrlånebeställningar. Klicka på Import. Detta fönster kan användas för att få en förklaring om det har blivit något fel i fjärrlånebeställningen som förhindrar att posten kommer in. Klicka på Sök i delfönstret Importfel.

Fjärrlåneposten läggs in på den aktuella användarens kontoorganisation i fjärrlånemodulen, där fälten Leverans till samt Hämtställe  blir den aktuella användarens enhet. Posten får status  Inlagd.

3. Sökning/bevakning

Du kommer att ha behov av att söka fram dina fjärrlånebeställningar i olika situationer, t ex om du har påbörjat en beställning som du vill slutföra, om du vill bevaka vad som händer med en viss beställning eller om du helt enkelt vill ankomstregistrera ett fjärrlån.

Sökning sker i fliken Sök. Här kan du välja bland en mängd sökkriterier, varav vissa går att kombinera. När du har valt ett sökkriterium och börjat skriva i ett fält, släcks de övriga fält som inte kan kombineras med detta. Kontrollera i nedre delen av fönstret under Sök endast att du söker fjärrlån med relevant status; grundinställningen är att sökningen görs bland Inlagda och Beställda.

Grupprutan Sök nummer innehåller fyra alternativa inmatningsfält, för antingen cirkulationsetikett, fjärrlåne-id, titelnummer (i katalogen) eller extern beskrivning. För att bli sökbart på cirkulationsetikett  måste fjärrlånet vara ankomstregistrerat. För sökning på fjärrlåne-id behöver du tillgång till utskriften eller e-postmeddelandet som skapades vid beställningstillfället. Om fjärrlånebeställningen är gjord online, och det därmed saknas utskrift eller e-postmeddelande, får du välja en annan sökmetod. Sökning på Extern beskrivning kan göras för poster som har importerats från Libris fjärrlån i samband med att beställning gjorts där.

I fältet Sök fjärrlån för titel har du möjlighet att söka på hel titel, ord i titel, helt författarnamn eller del av namn.  Du kan också kombinera flera ord. Trunkering görs med *, men måste föregås av minst tre tecken.  Även övriga fält i fjärrlånepostens gruppruta Titel är sökbara förutom innehållet i fältet Kommentar som har ett eget sökfält.

Om du vill söka fjärrlånebeställningar för en viss låntagare kan du antingen läsa in lånekortet i fältet Lånekortsnummer, eller trycka på tilläggsknappen till höger om fältet för att öppna fönstret Sök låntagare.

Grupprutan Sök fjärrlån innehåller listrutorna  Leverans till, Hämtställe och Beställda från där du kan ange där du kan ange den enhet (alternativt den enhetsgrupp) som användaren är knuten till och som angivits som mottagare eller hämtställe, respektive det bibliotek som fjärrlånebeställningen skickats till. 
Listrutan Inlagda av innehåller en lista med inloggningsnamn på dem som har lagt in fjärrlånebeställningar.

Fälten för Inlagd,  BeställningsdatumTill datum samt Påminnelsedatum fylls i enligt formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD. Här kan du ange ett fr.o.m-datum,  ett t.o.m-datum eller både och för att ange en period. Fälten för Inlagd avser det datum beställningsposten skapades (gäller inte för returnerade fjärrlån), fälten Till datum avser "önskas före-datum efter vilket fjärrlånebeställningen inte längre är aktuell för låntagaren, medan Påminnelsedatum avser datum när beställningspåminnelser skickats till fjärrlånande bibliotek.

Du kan också göra din sökning med avseende på vilken status fjärrlånebeställningen har. Du markerar önskade alternativ i grupprutan Visa endast.

Följande statusbeteckningar finns
Inlagda, d v s påbörjade men ännu ej verkställda beställningar.
Beställda, d v s verkställda beställningar.
Levererade, d v s skickade från det långivande biblioteket och ankomstregistrerade i ert system.
Avbeställda, d v s annullerade.
Returnerade, d v s returnerade till det långivande biblioteket (eller på annat sätt avslutat).

Exempel: Du har påbörjat en beställning och vill söka upp den igen för att slutföra den. Välj ditt eget inloggningsnamn i listrutan Inlagda av och markera kryssrutan Inlagda. Tryck på Sök. Du får då fram en träfflista med dina påbörjade fjärrlånebeställningar.

Sök omlånade. Markering i kryssrutan Sök omlånade ger sökträff på alla fjärrlån som har blivit omlånade samt för de poster som man redan skickat omlåneförfrågan om. Utsökningen görs oberoende av övriga inställningar i sökfönstret, t.ex. behöver du inte ändra defaultinställningen för Visa endast Inlagda och Beställda när du söker fram omsatta fjärrlån.  Läs mer om omlån av fjärrlån.

Efter utförd sökning visas träffarna i fliken Träfflista. Om sökningen resulterat i endast en träff öppnas den direkt i fliken Beställning.

Träfflistan

Träfflistan är en omsorterbar multilista. För varje träff visas Låntagare, Hylla, Författare, Titel, Status, Statusdatum, Beställningsdatum, Ansvarande enhet, Medietyp, Språk , samt inledningen av fältet Kommentar. Genom att klicka på någon av rubrikerna kan du sortera om listan på önskat sätt. I förekommande fall kan knapparna Påminnelse och Omlåneförf. användas här, varvid e-postmeddelanden för markerade titlar skickas. (Brevutskrifter görs titel för titel från fliken Beställning.)

Träfflistan kan anpassas så att den endast visar relevanta kolumner och att kolumnerna visas i den ordning du önskar. Läs mera under avsnittet Guide.

Du markerar den titel du vill arbeta med och öppnar den genom att klicka på Enter eller genom att klicka på fliken Beställning eller Ctrl+3. Du kan också direkt dubbelklicka på önskad titel för att öppna beställningsfliken.

Du kan gå vidare till fliken Status för mer information om fjärrlånebeställningen. Här visas tidpunkter för det som hittills har hänt, samt ytterligare information hämtad från ankomstregistreringen.


4. Avbeställning

Sök upp fjärrlånet som ska avbeställas och klicka på fliken Beställning. Klicka på knappen Avbeställ. Du får nu upp en dialogruta där du bekräftar med att klicka på Ja, varefter knappen Avbest. medd. visas och är aktiv. Tryck på mellanslagstangenten för att välja mellan att skicka avbeställningen som brev eller e-post. Du kan även klicka på Avbryt om du inte vill använda någondera alternativ.

Fjärrlånet får härmed statusen Avbeställd. Om fjärrlånet är avbeställt i version 6.1 eller tidigare måste du först klicka på Returnera för att avsluta fjärrlånet. Klicka därefter på Ta bort. Avbeställda fjärrlån i version 7.0 och senare går att ta ta bort utan att först klicka på Returnera.

Låntagare har själv möjlighet att avbeställa via Arena/BOOK-IT PUB. Fjärrlånebeställningar finns bland de övriga reservationerna under Dina uppgifter.
Om en fjärrlånebeställning tas bort (i Arena/BOOK-IT PUB eller i personalklienten ) ändras inte status för beställningen i fjärrlånemodulen. Systemet skickar ett e-postmeddelande om detta till den e-postadress som angivits i fönstret Adresser, egna under E-postadresser, Fjärrlån. En eventuell obetald reservationsavgift tas bort automatiskt om fjärrlånet inte har ankomstregistrerats.


5. Ankomstregistrering

Vid ankomstregistrering börjar du med att söka upp fjärrlånet i fliken Sök på valfritt sätt. När du har hittat rätt titel och befinner dig i beställningsfliken klickar du på Ank. reg... för att öppna dialogrutan Ankomstregistrering.

I listrutan Levererad från kan du välja det bibliotek som har skickat fjärrlånet. Du markerar i radioknapparna om fjärrlånet inte får lånas hem eller om fjärrlånet består av kopior som endast ska lämnas ut och alltså inte omfattas av cirkulationsrutinerna. Om fjärrlånet är till hemlån och inte är kopior markerar du istället Standard. I fall långivande bibliotek har angett att det är öppen lånetid markerar du radioknappen Öppen lånetid.

Du läser in den cirkulationsetikett fjärrlånet ska ha, d v s den etikett som ska användas vid utlån till låntagaren. Du har också möjlighet att läsa in det långivande bibliotekets etikett i ett särskilt fält. Du kan använda vilken som helst av de inlästa etiketterna vid utlån och återlämning. Observera att du inte kan läsa in samma etikett i båda fälten, eftersom systemet inte godkänner två likadana etiketter. För att lösa detta kan du före eller efter det långivande bibliotekets etikett skriva in t ex en punkt.
Fältet Cirkulationsetikett måste innehålla ett etikettnummer.

Om biblioteket tar ut en avgift för fjärrlånet skriver du in beloppet i fältet Kostnad. Beloppet skrivs endast in med siffror som motsvarar krontalet, exempelvis 12 för 12 kr. Beloppet kommer att synas i fliken Skulder i Låntagarinformation som skuldtyp Fjärrlåneavgift. Observera att om du vill tillämpa reservationsavgifter generellt för fjärrlån så görs inställningen i cirkulationsparametern Reservationsavgift fjärrlån.

Fältet Returneras senast måste alltid fyllas i. Här skriver du in senaste datum för retur till långivande bibliotek. Datum skrivs in i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD.

I fältet Förfallodatum skriver du in låntagarens förfallodatum. Om du lämnar fältet tomt kommer förfallodatum att bli samma som returdatum, eller bli x antal dagar före returdatum om inställning har gjorts för detta i systemparametern ILL_NO_OF DAYS_DUE_DATE. Det går inte att ange ett förfallodatum som är senare än returdatum. Du kan ändra förfallodatum (eller -tidpunkt) vid utlåningstillfället. Du kan även i efterhand ändra förfallodatum och returdatum i fliken Status.  Vid utlån är deet detta datum som används, under förutsättning att det inte är en stängd dag enligt kalendern.


I de fall där beställningen har angetts vara en artikel får den automatiskt cirkulationskategori Fjärr-kopia. Vid ankomstregistreringen är radioknappen Kopior lämnas ut default markerad, och fältet för Kostnad är det enda aktiva. En statistikförekomst skapas automatiskt (se Kopiestatistik). När väl ankomstregistreringen är gjord, och eventuell reservationslapp och reservationsmeddelandet är skickat, kan reservationen för cirkulationskategori Fjärr-kopia tas bort i funktionen Överskriden hylltid. Observera att det inte går att skriva ut reservationskvitto för kopiebeställningar.

När du är färdig med ankomstregistreringen trycker du OK. I beställningsfliken har nu knappen Ank. reg ändrats till Omlåneförf. d v s omlåneförfrågan.

För att få ut ett reservationskvitto så måste det dels vara inställt för automatiskt reservationskvitto för det cirkulationsställe du är inloggad på, dels måste exemplaret återlämnas.

6. Cirkulation

När fjärrlånet är ankomstregistrerat ska reservationsmeddelande skrivas ut till låntagaren. Det görs i rutinen Utskrifter/utskick, på samma sätt som för övriga reservationer. En förutsättning för detta är att cirkulationsparametern Reservationsstyrning tillåter detta för cirkulationskategorierna Fjärrlån, Fjärrkopia och Fjärr-ej, d.v.s. fjärrlån som inte är till hemlån, samt Fjärrlån öppen. Observera att det trots detta inte är möjligt att reservera ett fjärrlån i Expertsök.

När reservationsmeddelandet är utskrivet visas i fönstren Utlån och Återlämning att fjärrlånet finns att hämta. Informationen visas också i Arena och BOOK-IT PUB.

Utlån sker i den vanliga utlåningsrutinen, och skiljer sig inte från andra utlån. Du kan t ex ändra lånetid innan lånet genomförs, och du får också uppgift om den eventuella skuld fjärrlånet har genererat så att låntagaren kan uppmanas att betala.

Omlån av fjärrlån sker enligt samma rutin som andra lån. I cirkulationsparametern Omlån, stopp för status kan du ange om omsättning av fjärrlån ska gå att genomföra utan att systemet protesterar. Normalt brukar man inte tillåta detta, eftersom låntagarna då kan omsätta i Arena och BOOK-IT PUB.

Cirkulationsparametern Lånetid, omlån styr också fjärrlånen, till viss del. Kanske vill du se över denna parameter med avseende på cirkulationskategorierna Fjärrlån och Fjärrlån, öppen.

När du har lånat om ett fjärrlån i den ordinarie omlånerutinen under Cirkulation eller via låntagarens Böcker hemma-flik visas det nya förfallodatumet i fjärrlånefönstrets Status-flik i fältet Förfallodatum (Cirk). Om nytt datum i stället anges i denna flik i fälten Förfallodatum (och Returneras senast) så sker inget omlån. Det nya datumet visas som ett föreslaget datum i den ordinarie omlånerutinen i fönstret Beslut om omlån, under förutsättning att detta datum inte har passerats, för i så fall hämtas omlånedatum istället från parametersättningen i Lånetid, omlån.

Om fjärrlånet är ankomstregistrerat som Öppen lånetid kan omsättningen verkställas i fliken Status, i fältet Förfallodatum (Cirk.). Lånetiden blir därmed uppdaterad också i låntagarens Böcker hemma-flik.

Vid omlån av fjärrlån under Cirkulation genereras en omlåneförfrågan, såvida inte detta alternativ har valts bort i Beslut om omlån. Omlåneförfrågningarna söks fram i sökfliken med hjälp av knappen Sök omlånade. Sökresultatet presenteras som en träfflista.

Om du markerar en, flera eller alla rader i träfflistan kan du genom att klicka på knappen Omlåneförf. skicka omsättningsförfrågan via e-post direkt från träfflistan.
Alternativt väljer du en av  posterna och klickar på Visa och kan då i beställningsfliken klicka på knappen Omlåneförf. Omlåneförfrågan skickas här precis som en beställning antingen som brev eller som e-post. Om utlånande bibliotek i sitt svar på omlåneförfrågan ger en annan lånetid än den du har gett till låntagaren kan du ange nya förfallodatum och returdatum i fliken Status, men omlånen måste göras under cirkulation.

Vid återlämning av fjärrlån visas varningstexten Fjärrlånat. Information om låntagaren finns kvar tills fjärrlånet returneras.

Kravhantering för fjärrlån sköts inom ramen för de vanliga kravrutinerna.

7. Retur

När fjärrlånet har återlämnats av låntagaren ska du returnera lånet till långivande bibliotek. Sök upp titeln i fliken Sök, och öppna fliken Beställning för titeln. Klicka på knappen Returnera. Du får en kontrollfråga om fjärrlånet ska avslutas, och om du svarar Ja på den kommer fjärrlånebeställningen att få status Avslutad. Nu försvinner kopplingen till låntagaren.


8. Borttagning av fjärrlåneposter

Ett avslutat fjärrlån ligger kvar i systemet tills det aktivt tas bort, dock fortsättningsvis utan koppling till låntagare. En fjärrlånepost är också en katalogpost och kan sökas ut i Expertsök. För att söka ut alla fjärrlåneposter kan du välja Katalogposttyp och Fjärrlån i Inställningar, alternativt med kod 5 i kombination med kvalifikator /pt (5/pt).
Om en fjärrlånepost tas bort i fjärrlånemodulen försvinner den även ur Expertsök. Däremot kan du inte ta bort en fjärrlånepost ur Expertsök utan att först avsluta och ta bort den ur fjärrlånemodulen.

Om en fjärrlånepost tas bort från fjärrlånemodulen kan du inte längre få någon lånehistorik på denna post.

I Mängd katalogposter kan du söka ut avslutade fjärrlån och ta bort dem. Avbeställda fjärrlån som har avbeställts i version äldre än BOOK-IT 7.0 måste först avslutas för att du ska kunna ta bort dem i Mängd katalogposter.