Systemparametrar

Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen.

En del av parametrarna ger användaren möjlighet att skräddarsy vissa funktioner i BOOK-IT, medan andra är av uteslutande teknisk natur.

Det är endast de systemparametrar som angivits i fetstil som kan behöva kontrolleras och ändras av systemansvarig. Övriga får ändras först efter särskilda instruktioner från Axiell.

I fönstret Systemparametrars vänstra kolumn anges namnet på parametern, i mittkolumnen anges värdet för parametern ifråga, och längst till höger finns en kort beskrivning av  parameterns funktion.

Längst ner i fönstret finns standardknapparna Lägg till, Ändra och Tag bort. Observera att det endast är knappen Ändra som ska användas av systemansvarig, för att vid behov uppdatera systemparametrarna. Knapparna Lägg till och Tag bort används aldrig.

Ändringar i inställningarna slår igenom på alla klienter efter att de startats om.


Parametrarna

ALERT_READ. Anger tid i sekunder mellan kontroll av systemmeddelande. Om värdet är 0 används inte funktionen. Lågt värde påverkar prestanda negativt.  Värdet ska vara >=0, och bör vara >=60. Grundinställningen är 60.

ARENA_AGENCY. Identiferar BOOK-IT-servern i en Arena-installation. Läggs in enligt instruktioner från Axiell.

ARENA-CATALOGUE-CHANGES_STORE_DAYS. Anger hur länge ändringar i katalogposter i BOOK-IT ska sparas för automatiska hämtningar från Arena.

ARENA_INSTALLATION. Identiferar Arena-servern. Läggs in enligt instruktioner från Axiell.

BIB_SERVICE. Anger om biblioteket abonnerar på Bibliografisk service från BTJ. 0 = Nej, 1 = Ja. 

Värde 1 måste vara angivet om Bibliografisk service ska fungera.

Värde 0 innebär att inga katalogpostimporter från BURK eller via Bibliografisk service görs och inga beståndsuppgifter skickas till BURK. Värde 0 ska endast anges av bibliotek som inte använder Bibliografisk service. Alla exemplaretiketter betraktas som "ointelligenta" och inga försök till import från BURK görs även om en BURK-etikett används vid lokalisering. 

BK_DATE.  Används inte.

BROWSER, BROWSER1 osv. Används ej.

CACHE. Används av sökmotorn, och specificerar kortaste exekveringstid i sekunder för att en fråga skall sparas i cacheminnet. Värdet ska vara >=0. Grundinställningen är 0.

CACHI. Används av sökmotorn, och anger "change interval" efter vilket cacheinehållet blir "invalid". "Change interval" motsvarar antal ändringar i bibliotekskatalogen. Värdet ska vara >0. Grundinställningen är 30.

CACHT. Används av sökmotorn, och anger timeout i sekunder, efter vilken cacheinnehållet görs "invalid". Värdet ska vara >0. Grundinställningen är 300.

CATALOG_AVAILABLE. Anger om katalogen INTE är tillgänglig för uppdatering. 1 = JA, 0 = NEJ. Grundinställningen är 0, det vill säga tillgänglig.

CATALOG_SOURCE. Dansk specialparameter för biblioteksnummer. Biblioteksnumret anges vid katalogisering av lokala poster i danMARC2, fält 001, delfält b. Grundinställningen i Sverige är BOOK-IT.

C_AUT_UPGRADE. Används för att ange om automatisk uppgradering av klienten ska kunna göras, sk "BOOK-IT Boot". 0 = nej, 1 = ja.
Om man önskar använda BOOK-IT Boot måste man dessutom ange adressen till BOOK-IT:s webbserver i fliken Uppdateringar
BOOK-IT Config (på varje arbetsstation).

CLASSIFICATION_TYPE. Anger om klassifikationssystemet är alfabetiskt eller numeriskt. Värdet 0 = SAB,  1 = UDK. Vid värdet 0 hämtas klassifikationen från 081-fältet, vid värdet 1 från 082-fältet. Grundinställningen är 0.

CLASS_PERSONAL_ID. Används för tolkning av uppgifter i personnummer. Grundinställningen i Sverige är SocSecNoSweden.

C_LOWEST_V. Anger den lägsta klientversion som bör användas till aktuell serverversion. C_LOWEST_V, C_NEWEST_V samt S_VERSION ska innehålla samma värde. Observera att dessa värden inte ändras manuellt, utan detta sker automatiskt vid upgradering.

C_NEWEST_V. Anger versionsnummer för den senaste uppgraderingen (patchen). C_LOWEST_V, C_NEWEST_V samt S_VERSION ska innehålla samma värde. Observera att dessa värden inte ändras manuellt, utan detta sker automatiskt vid upgradering.

COMP_LEVEL. Används vid indexering. Grundinställningen är 6.

CONN_CACHE. Anger hur många så kallade multitrådade databasuppkopplingar som ska finnas i cacheminnet. Grundinställningen är 3.

CONN_CHECK. Anger tidsintervall i sekunder mellan kontroll av uppkoppling mellan applikation och databas. Ett lågt värde påverkar prestanda negativt. Värdet ska vara >= 15 sekunder. Grundinställningen är 100.

CONN_KEEP_ALIVE. Anger i minuter hur ofta databasuppkopplingar anropar databasen. (Om brandväggar o dyl har time out-funktion vid inaktivitet, bör värdet på parametern CONN_KEEP_ALIVE vara lägre än inställningen för time out.) Värdet ska vara >=1. Grundinställningen är 10, dvs var 10 minut.

CONN_PREFE. Anger det standardantal rader som hämtas vid varje anrop, t ex vid bläddring i träfflistan i Expertsök. Ju högre värde, desto längre svarstid. Värdet ska vara >=1. Grundinställningen är 10.

CONN_TIMEO. Anger i minuter hur länge uppkopplingar sparas i cacheminnet. Varje sparad uppkoppling kräver resurser från både klient och server. Värdet ska vara >=1.  Grundinställningen är 30.

COUNTRY_ID. Standarvärde för installationsland. Grundinställningen för Sverige är 1.

DANBIB_EXPORT. Dansk specialparameter för export av beståndsinformation till DANBIB. 0 = Nej, 1 = Ja. Grundinställningen i Sverige är 0.

DANBIB_EXPORT_PINCODE. Dansk specialparameter som anger PIN-kod för ovanstående transaktion. Grundinställningen i Sverige är Saknas.

DATA. Anger sökvägen till katalogen "data" på BOOK-IT-servern. Sökvägen ska vara giltig med läs- och skrivrättigheter, och den är olika på olika typer av servrar. Sökvägen måste matchas mot den som angetts i initBI.ora. Grundinställningen för UNIX-servrar är /bookit/data/bookit0. Grundinställningen för windows-servrar är d:\bookit\\data\bookit0. Annat värde än bookit0 endast för multiinstanser,  det vill säga servrar med flera olika databaser.

DATA_SOURCE. Används för att servlets ska hitta korrekt databas. Grundinställningen är jdbc/bookit0. Annat värde än bookit0 endast för multiinstanser,  dvs servrar med flera olika databaser.

DATE_MASK. Anger svensk standard för datum i OPAC. Grundinställningen är YYYY-MM-DD.

DATE_READ. Värdet anger i minuter hur ofta klienten kontrollerar datum. Lågt värde påverkar prestanda negativt.  Grundinställningen är 60, det vill säga var 60:e minut.

DCONN_CACH. Anger hur många sk dedikerade databasuppkopplingar som ska finnas i cacheminnet. Grundinställningen är 0.

DCONN_M_C. Anger hur många anrop som ska göras innan den sk dedikerade databasuppkopplingen återskapas. Grundinställningen är 0.

DEBUG. Värdet anger hur mycket information som ska skrivas till loggfiler medan programmet exekverar. Ju högre värde desto mer information skrivs till loggfiler. Högt värde (3) påverkar prestanda negativt, men underlättar felsökning avsevärt, jämfört med ett lågt värde (1).  Grundinställningen är 3.

DEF_BUDGET_YEAR. Standardbudgetåret för beställningar i inköpsmodulen. Ändras varje år.

DEF_CURR. Anger standardvalutan i systemet. Angiven valutakod måste finnas under Administration - Grunddata - Allmänt - Valutor. Grundinställningen är SEK.

DEF_LOC. Används inte.

DEF_PE_BUDGET_YEAR. Standardbudgetåret för beställningar i periodikamodulen. Påverkar endast bokföringsåret. Ändras varje år.

DEF_PICKLIST_NOTE. Anger grundinställning för vilken typ av plocklista som ska vara förvald. 0 = ingen (grundinställning), 1 = Plocklista, 2 = Plocklista/-lapp

DIA_AUTH. Anger namnet på den diakrittabell som används vid uppslag i auktoritetsregistret. Grundinställningen är DISO8859.

DIA_EDIT. Anger namnet på den diakrittabell som används vid presentation av katalogpost. Grundinställningen är ISO8859.

DIA_INDEX. Anger namnet på den diakrittabell som används vid indexering av katalogpost. Grundinställningen är RISO8859.

DIA_SORT. Anger namnet på den diakrittabell som används vid sortering av katalogpost. Grundinställningen är SISO8859.

DMALLOC_PARAM. Parametrar för debug, dvs felsökning.

ELETTER_ORIGIN. Anger avsändar-id för postens e-brev (specialabonnemang). Fås av Posten IT.

ELETTER_USER. Anger lösenord för postens e-brev (specialabonnemang). Fås av Posten IT.

ERR_OUT. Anger om System.err ska skriva till System.out, dvs loggfilen. 1 = Ja, 0 = Nej. Grundinställningen är 1.

EXT_PATRON_FTP_DIR. Anger FTP-katalog där låntagarpost hämtas från externt register. Grundinställningen är ÄNDRAS.

EXT_PATRON_FTP_HOST. Anger FTP-adress där låntagarpost hämtas från externt register. Grundinställningen är ÄNDRAS.

EXT_PATRON_FTP_PWD. Lösenord vid inloggning för att hämta låntagarpost från externt register. Grundinställningen är ÄNDRAS.

EXT_PATRON_FTP_USER. Användarnamn vid inloggning för att hämta låntagarpost från externt register. Grundinställningen är ÄNDRAS.

FILE_PATH. Anger sökvägen till den standardkatalog där t ex träfflistor i Expertsök sparas genom menyvägen Arkiv - Spara eller CTRL+SHIFT+S. Grundinställningen är en punkt, villket innebär att filerna sparas på hårddisken i användarkatalogen; c:\{user home}\BOOK-IT\file. Denna adress kan ändras, till exempel till adressen till en filserver istället.

FUZZY_SIMILARITY_SCOREMöjliga värden mellan 1-80. Om inget värde så är default 60. Ju lägre värde desto mer fuzzy blir resultatet. 67 är grundinställning.

GDPR_TERMS_OF_CONSENT_URL. Länk till vilken knappen "Villkor för samtycke" i Låntagarinformation leder för de bibliotek som använder modulen för hantering av samtycke till behandling av personuppgifter. Grundinställningen är en länk till följande text: http://bookit-hjalp91.axiell.com/web/help/terms_of_consent men egen länk kan läggas in i denna systemparameter.

HELP_CENTRAL_URL. Anger sökvägen till den centrala Hjälpen på Axiell Sverige.

HOST_FTP_PASSWORD. Används för filimport från till exempel LIBRIS. Grundinställningen i Sverige är bookit. Ändras i samråd med Axiell Support.
.
HOST_FTP_USER. Används för filimport. Grundinställningen är bookit. Ändras till bookit0, eller annat värde för multiinstanser,  det vill säga servrar med flera olika databaser.

HOST_NAME. Anger namnet på bibliotekets bookitserver, i formen "hostname.x.y". Hostname ska ändras till namnet på servern, x till domänen, y till domänlandet och citationstecknen ska tas bort, vilket görs vid installation eller startstöd. 
Parametern används till filimport. Viktigast med denna parameter är att det står samma sak i BOOK-IT Config, fältet Server som här (oftast står det bookit), sedan är det inställningen i DNS:en som gäller. 

HPDP. Värdet 0 anger att monografimetoden används för katalogposterna. Värdet 1 anger huvudpost-delpost-metoden. Grundinställningen är 0.

ILL_NR_OF_DAYS_DUE_DATE. Gäller Fjärrlån, Ankomstregistrering, där Återlämningsdatum skapas per automatik i förhållande till Returdatum.  Ange antal dagar, till exempel värdet 2, vilket innebär att återlämningsdatum per automatik blir två dagar före returdatum. Grundinställningen är 0.

IMAP_HOST. Endast relevant för danska installationer.

INDEX_NIGHT_START. Anger den tidpunkt den nattliga indexeringen ska starta. Defaultvärdet är '01:00'.

INDEX_NIGHT_STOP. Anger den tidpunkt den nattliga indexeringen ska sluta. Defaultvärdet är '05:00'.

INDEX_PROC_DAY.  Om oracle.journal är fullt till mer än det procenttal som anges i parametern ska inga indexeringar alls ske. Defaultvärdet är 90%.

INDEX_PROC_NIGHT. Om oracle.journal är fullt till mer än det procenttal som anges i parametern ska inga nattliga indexeringar ske. Defaultvärdet är 75%.

INDEX_STOPED. Anger aktuell status för indexeringen av databasen. Observera att förändringar av värdet kan skapas helt automatiskt av systemet. Värdet 0 anges av användare om indexeringen helt skall avbrytas. Värdena 1 eller 2 anges av systemet om begränsningar av indexeringen föreligger. Värdet 3 anges av systemet om indexeringen fungerar utan inskränkningar.

IND_POS. Anger om indexeringen ska ta hänsyn till fileringsmärke. 0 = nej, 1 = ja. Grundinställningen är 1.

INSTALLATION_COUNTRY. Anger koden för det land som systemet används i. SE anges för svenska installationer.

INSURANCE_CARD_INSERTION. Gäller endast danska installationer.

JOB_DEL_CAT_CCL. Används för borttag av katalogposter som uppfyller en viss sökfråga. All söklogik som används i Expertsök kan användas här och alla poster som uppfyller sökfrågan samt saknar bestånd/exspektans tas bort. Observera att fiktivt bestånd och elektroniska exemplar i detta fall inte räknas som bestånd och rutinen kan kan med fördel användas till e-boksposter som faller utanför bibliotekes urval hos eboksleverantören. (Nedladdade e-böcker ligger kvar i låntagarens e-boksläsare tills lånetiden är kvar.) 

För att automatiskt rensa e-titlar som upphört:  
Exempel för BURK-poster BTJMARC1: gallras/öv  LR/ob
Exempel för BURK-poster MARC21: gallras/öv L/ty
Exempel för Librisposter MARC21: deleted/öv L/ty
Exempel 1 för Librisposter BTJMARC1: "Ej tillgänglig"/hy LR/ob (förutsätter att fält 081 är oskyddat)
Exempel 2 för Librisposter BTJMARC1: deleted/dn LR/ob (förutsätter att fält 596 är oskyddat)

Jobben ligger som default ICKE aktiverade men aktiveras enkelt av en behörig systemadministratör. Detta görs under Verktyg | Automatiska jobb.

JOB_DEL_CAT_NO_COPY.  Används för borttag av katalogposter som saknar bestånd/exspektans. Värde anges i antal dagar och betyder att poster som är äldre än detta antalet dagar gallras.

JOB_DEL_PATRON_NOT. Antal dagar som information om skickade e-brev eller sms ska sparas i fönstet Skickade e-brev/sms. grundinställning 90 dagar.

KIF_DIR. Anger sökvägen till katalogen för LINK-filerna i inköpsmodulen. Inställningen ska ange en giltig sökväg med läs- och skrivrättigheter. Den är olika för olika typer av servrar, och ska matcha den som angetts i initBI.ora.  Grundinställningen för UNIX-servrar är /bookit/prod/data/spool/kif. Grundinställningen för windows-servrar är \bookit\prod\data\spool\kif.

KIF_NR_OF_DAYS. Dansk specialparameter för hur länge inköpsförslag ska bevaras i inköpsmodulen. Grundinställningen är 20.

KIF_PASSWORD. Anger lösenord som används i inköpsmodulen vid inläsning av linkfiler. Grundinställningen är btjadmin, vilket ändras vid installation eller startstöd.

KIF_USER. Anger användarnamn som används i inköpsmodulen vid inläsning av linkfiler. Grundinställningen är btjadmin, och ändras vid installation eller startstöd.

LABEL_LENGTH. Anger maximala antalet tecken på etiketter som används vid lokalisering. Grundinställningen är 17.

LANG_CODE. Anger systemets förinställda språkkod. Grundinställningen är sv_SE.

LIBRIS_EXPORT. Anger om export av lokaliseringsinformation till Libris ska ske. 0=Nej, 1 = Ja. Grundinställningen är 0.

LIBRIS_IMPORT. Används för att hämta fjärrlåneposter direkt vid beställning i  Libris Fjärrlån.  Grundindställningen är 
http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan/api/illrequests/sigel/outgoing?start_date=2016-04-15&end_date=2016-04-29.
(utan mellanslag)

LOAN_HISTORY. Antal månader som lånehistoriken ska sparas externt för låntagaren i Arena. Grundinställningen är 60.

LOCAL. Anger sökvägen till den lokala katalogen, där till exempel logotype för låntagarmeddelanden sparas.

LOG_EXT. Anger loggfilens extension. Grundinställningen är .log.

LOG_PATH. Anger sökvägen till den standardkatalog där loggfiler sparas. Grundinställningen är en punkt, villket innebär att filerna sparas på hårddisken i användarkatalogen; c:\{user home}\BOOK-IT\log.
Sökvägen kan också gå till en filserver, men för bland annat prestandans skull är det att föredra att den går till den lokala PC:n.

LOG_PATH1. Anger ev alternativ katalog där loggfiler sparas, till exempel filserver. Grundinställningen är är en punkt, villket innebär att filerna sparas på hårddisken i användarkatalogen; c:\{user home}\BOOK-IT\log.

LOG_PATH2. Anger ev alternativ katalog där loggfiler sparas, till exempel filserver. Grundinställningen är är en punkt, villket innebär att filerna sparas på hårddisken i användarkatalogen; c:\{user home}\BOOK-IT\log.

LOG_PATH3. Anger ev alternativ katalog där loggfiler sparas, till exempel filserver. Grundinställningen är är en punkt, villket innebär att filerna sparas på hårddisken i användarkatalogen; c:\{user home}\BOOK-IT\log.

LOG_R_SIZE. Anger max antal tecken som läses från loggfilen i loggfönstret, Grundinställningen är 5000.

LOG_S_DAYS. Anger hur länge loggfiler sparas i dagar räknat. Därefter tas loggfilen bort och det skapas en ny. Om loggfilen sparas länge blir den stor och svårhanterlig. Grundinställningen är 3.

LOG_S_SIZE. Anger hur många tecken av loggfilen som maximalt ska skickas. Grundinställningen är 15000.

LOG_USE. Anger om man vill skapa loggfiler eller ej. 0 = Nej, 1 = Ja. Grundinställningen är 1, det vill säga loggfil skapas.

MATCH. Används inte.

MAX_BORR_LOGIN_ATTEMPTS. Anger antalet misslyckade inloggningsförsök en låntagare kan göra i BOOK-IT PUB och Arena innan tillfällig spärr inträder. 0=ingen kontroll görs, dvs det går att göra oändligt många misslyckade inloggningsförsök. Antal minuter som tillfällig spärr varar sätts i parametern:

MAX_BORR_LOGIN_ATTEMPTS_RESET_TIME. Grundinställningen är 60. Efter att spärrtiden passerats kan inloggning med rätt pinkod göras.

MAX_INACTIVE_TIME. Anger i minuter hur länge en applikation kan vara inaktiv innan den stängs ned automatiskt. Timern startas om så fort ett fönster öppnas eller stängs. Grundinställningen är 500.
Med inaktiv tid menas från den tidpunkt du öppnar och arbetar i ett fönster utan att öppna ett nytt. Detta gäller även om du hämtar information från databasen.
Söker du till exempel i Expertsök och gör en reservation öppnar du därmed ett nytt fönster, vilket innebär att timern startas om.

MAX_INACTIVE_TIME_FLEX. Anger i minuter hur lång inaktivitet som tillåts innan man blir automatiskt utloggad från BOOK-IT-Flex, Grundinställningen är 15 minuter.

MAX_LOGIN_ATTEMPTS. Styr hur många misslyckade inloggningsförsök en personalanvändare kan göra innan hen spärras.

MAX_LOGIN_USER. Det antal samtidiga klienter som en användare maximalt kan starta. Om en användare försöker öppna fler än tillåtet visas en dialogruta om att det inte finns lediga licenser för aktuell användare. Grundinställning: 3

NAME_ORDER. Anger om utskrifter till låntagarna ska använda namnföljden Efternamn, Förnamn eller Förnamn Efternamn. Värdet 0 innebär Efternamn, Förnamn och värdet 1 Förnamn Efternamn. Grundinställningen är 0.

NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_BOOKIT. Anger i antal månader hur länge en låntagares betalningshistorik ska visas i BOOK-IT:s låntagarinformation. Grundinställning: -1, som betyder Visa all betalningshistorik.

NO_MONTHS PAYMENT_HIST_EXT. Anger hur länge en låntagares betalningshistorik ska visas i Arena/BOOK-IT PUB. grundinställning: 1, som betyder en månad.

NO_PWD_CHCG_BEFORE_REUSE. Grundinställning = 1, vilket innebär att samma användarlösenord inte kan väljas vid byte utan måste bytas till ett annat innan ett tidigare kan återvändas. Anges värde två ska det gå två lösenord "emellan", osv.

OAI_ADMIN_EMAIL. E-postadress som publiceras i XML-filerna för OAI.

OAI_REPOSITORY_IDENTIFIER. Namnet på servern. Publiceras i XML-filerna för OAI.

OAI_REPOSITORY_NAME. Namnet på organisationen. Publiceras i XML-filerna för OAI.

PATCH_EMAIL_ADDRESS. Anger den e-postadress dit rapport om uppgradering skickas automatiskt. E-postadressen ska vara patchit.log@axiell.com

PE_MAX_REMINDER. Anger det antal påminnelser du vill skicka till leverantörerna för ej levererad periodika beställd i periodikamodulen. Grundinställningen är 3.

PLSQL_URL. Används för bookit-installationer i flera instanser. Administreras endast av Axiell Sverige.

PREF_E_DISTR. Namnet på prioriterad e-medieleverantör om eHUB används och biblioteket har mer än en e-medieleverantör. Namnet ska skrivas så som det förekommer i MARC-fältet 024 $2, till exempel Distributör: Elib

REQUIRED_FIELDS_ILL. Lägg till värde/värden i denna systemparameter om ni önskar att fälten för objektkod och utgivningsår i fjärrlånebeställningar ska vara obligatoriska. Värdet i parametern ska vara media_type,publication_year om ni vill att båda värdena ska vara obligatoriska.

RESOURCES_FROM_DB. Anger om resurser, framförallt texter, ska hämtas från databasen eller från "fysiska resursfiler". 0 = hämtas från resursfiler, 1 = hämtas från databasen, vilket påverkar prestanda negativt. Grundinställningen är 0.

RESOURCES_URL. Ange BOOK-IT- eller webbserverns namn, domän och domänland i formen "hostname.x.y", för att hämta fulltextindexerade resurser (tilläggsmodul). Citationstecknen ska tas bort.

RPT_LOG. Anger sökvägen till rapporternas loggfiler.  Grundinställningen för UNIX-servrar är /bookit/prod/data/log/. Grundinställningen för windows-servrar är d:\bookit\prod\data\log.

RPT_PREV. Anger rapportparametrarna för förhandsgranskning vid klientutskrift. Grundinställningen är
destype=cache+desformat=pdf

RPT_REP_1. Anger sökvägen till rapporten order.rdf, dvs beställning via brev i inköpsmodulen. Grundinställningen är order.rdf

RPT_SORT_ORDER_ARRIVED_SERIALS. Sorteringsordning för listan Ankomna tidskrifter i periodikamodulen. 1= Hylla, 2 = Titel, 3 = Placering, 4 = Nr, 5 = Anmärkning, 6 = Språk 7 = Stat 1, 8 = Stat 2

RPT_SORT_ORDER_PICKLIST. Anger hur systemet ska sortera utskrift av plocklistor. (Observera att det inte är ordningen inom  raderna som omsorteras, utan ordningsföljden för raderna.)
Avdelning = 5, Placering = 6, Hylla = 3, Författare =7, Titel och upplaga = 4. Det är möjligt att sortera om dessa variabler, och grundinställningen är 5,6,3,7,4,2.

RPT_SORT_ORDER_REMINDER. Anger sorteringsordning för utskrifter av krav. Värdet 1 sorterar på enhet, värdet 2 på låntagarkategori, värdet 4 på låntagargrupp, värdet 6 på låntagarid och värdet 9 på låntagarens namn, värdet 11 på Skola och värdet 13 på klass. Om man så önskar kan man sortera på samtliga värden och mer än ett värde är tillåtet. Exempel på inställning som sorterar enligt Enhet och låntagar-id: 1,6.

RPT_URL. URL för rapportservern via webbservern. Grundinställningen är http://"hostname.x.y"/reports/rwservlet?  "Hostname.x.y" anger namn på servern, domän och domänland. Ändras vid installation eller startstöd och citationstecknen ska tas bort.

SEND_LOG. Anger om e-post ska skickas automatiskt till systemansvarig vid allvarliga fel. Används endast vid utlån och omsättning. Inställningsmöjligheterna är 1= Ja, 0 = Nej. Grundinställningen är 0.

SEX_ID.  Anger vilket kön som ska anges som standard vid skapande av nytt låntagarkonto. Inställningsmöjligheterna är 1 - Man, 2 - Kvinna, 3 - Okänd. Grundinställningen är 3.

SHOW_PATRON_INFO. Visa låntagarens namn vid infångandet av reservation. Grundinställning är 0 = Visa inte. 1 = Visa.

SHOW_USER. Anger om användarnamnet ska visas i titelraden. 0 = Nej,  1 =  Ja. Grundinställningen är 1.

SLEEP. Anger i sekunder hur ofta systemet ska kontrollera om det finns något att indexera. Grundinställningen är 30.

SMTP_HOST: Anger den e-postserver som används av biblioteket/kommunen. Grundinställningen är "hostname.x.y". "Hostname.x.y" ska ändras till namn på servern, domän och domänland och citationstecknen ska tas bort. Ändras vid installation eller startstöd. Läs om alternativ inställning under Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer. OBS! Inställningar på systemparametrar måste finnas för servermejl även om andra inställningar görs.

SMTP_OUTGOING_NAME.

SMTP_PORT. Anger den port som används för e-post. Grundinställningen är 25. Kontrolleras i samband med installation eller startstöd. Läs om alternativ inställning under Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer. OBS! Inställningar på systemparametrar måste finnas för servermejl även om andra inställningar görs..

SOC_SEC_NO. Anger landets ISO-kod, och används vid validering av personnummer. Grundinställningen är SE.

SPAR. Anger från vilket extern system låntagarposter hämtas. 1=SPAR

SPAR_DIR. Anger sökvägen till SPAR-uppdateringsfiler. Sökvägen ser olika ut på olika typer av servrar, och måste matchas mot den som angetts i initBI.ora. Grundinställningen för UNIX-servrar är /bookit/prod/data/spool/spar. Grundinställningen för windows-servrar är d:\bookit\prod\data/spool/spar.

SPAR_ONLINE. Anger om biblioteket hämtar låntagarposter online från SPAR. 0 = Nej, 1= Ja. Grundinställningen är 0.

SPAR_ONLINE_PASSWORD. Anger lösenord om biblioteket hämtar låntagarposter online från SPAR. Grundinställningen är ÄNDRAS.

SPAR_ONLINE_USER. Anger användarnamn om biblioteket hämtar låntagarposter online från SPAR. Grundinställningen är ÄNDRAS.

STAT_URL. Anger URL för värd och katalog vad gäller Årsstatistik. Grundinställningen är http://hostname.x.y/pls/bookit/. Informationen inom citationstecknen skall ersättas med adressen till servern. Citationstecknen tas bort. Exempel: opac.almtuna.se. Om flera bibliotek delar server med egna scheman ska schemanummer anges efter bookit (till exempel bookit2). Url:en ska avslutas med /

STAT_WARN. Används inte.

STMT_CACHE. Anger om applikationen skall spara anrop till databasen i cache-minnet. 0 = Nej, 1 = Ja. Grundinställningen är 1, dvs anropen sparas.

S_VERSION. Anger serverversion. Inställningen bör överenstämma med det som anges i parametern C_LOWEST_V och C_NEWEST_V. Observera att inställningen inte ändras manuellt, utan ändring sker automatiskt vid uppgradering.

SYSTEM_RESPONSE. Ange e-postadress för systemansvarig. Systemmeddelanden skickas från servern när det uppstår problem med t.ex. backup, indexering eller arkivloggning. Grundinställningen är n@n.se. Om biblioteket driftas på Axiells hotell ska det stå servermail@axiell.com.

SYSTEM_RESPONSE_AXIELL. Vid kritiska fel skickas e-postmeddelanden direkt från servern till Axiell. Här ska det stå är servermail@axiell.com.

TITEX. Värdet anger hur många katalogposter som maximalt kan läggas in i databasen per dag. Grundinställningen är 3000.

TITLE_FIELD_FILM. Anger vilket marcfält som ska användas vid visning av filmtitel i träfflistor och meddelanden. 0=245, 1=945. Grundinställningen är 1.

V_AREA_C. Anger giltiga tecken i riktnummer. Ska innehålla ett blanksteg.

V_LABEL_C. Anger giltiga tecken i etiketter.

V_LOCAL_C. Anger giltiga tecken i telefonnummer. Grundinställningen är 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ *. Ska innehålla ett blanksteg.

VALID_PASSWORD_CHAR. Regexp-uttryck för hur många tecken och vilken typ av tecken som krävs för ett lösenord för användare. Default är 6 = minst sex tecken, minst en siffra eller bokstav. Kontakta Support för prisuppgift om ni önskar en annan typ av Regexp.

VAT_PERCENTAGE. Anger momssats. Grundinställningen är 6. Detta värde kontrolleras om cirkulationsparametern Inkludera moms i ersättningsbelopp används.

WEB_CATALOG_TYPES. Anger de katalogposttyper som är synliga i Arena/BOOK-IT PUB och följdaktligen när du söker i BOOK-IT:s Z39.50- server. Synliga posttyper vid leverans av systemet är: 1=standard, 6=periodika och 7=referens. Läs mer i Katalogposttyper.

WEB_SHOW_RESERVATION_QUEUE. Anger om könummer för reservationer ska visas under ”Mina reservationer” i Arena/via ALMA eller inte. Grundinställning = 1. Kan ändras till 0 för att få upp prestanda att visa en låntagares reservationer.

WEB_SSL_MODE.

WEB_URL. Ange namnet på webb-servern enligt formen <namnetpåservern.domän.domänland>. Används t ex vid import av fjärrlåneposter från Libris Fjärrlån samt betalning av skulder online.

YAHOO_SEARCH_URL. Används inte.

Z3950_GENERAL_FETCH. Anger det antal poster som ska visas vid sökning i Z3950 i OPAC. Grundinställningen är 10.

Z3950_GENERAL_TIMEOUT. Anger timeout för z3950-sökningar i OPAC. Grundinställningen är 120.

Z3950_SERVLET (tilläggsmodul). Anger URL:en för ev Z3950-gateway. Grundinställningen är  http:// ÄNDRAS/servlets/DoSearch?InitGateway=1. Ändras vid behov.

Z39.70_EXTENDED_MESSAGES. Grundinställning = 0. Används i Cico för att visa meddelanden om varför en låntagare är stoppad, till exempel. 


Ändra värde i systemparametrar

Gör så här för att ändra i systemparametrarna:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Parameterunderhåll - Systemparametrar...
3. Markera aktuell parameter
4. Klicka på Ändra

Gör önskade ändringar i fältet Värde.


Välj Spara för att spara och arbeta vidare eller OK för att spara och stänga.