Funktionsbeskrivning: MARC21

 

Övergripande beskrivning

BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21.

Poster som är katalogiserade eller exporterade i BTJMARC1 genomgår en konvertering. Konverteringsprogrammet är i drift men utvecklas inte längre och även BURK kommer framöver att skicka katalogposter i MARC21-format. Libris standardformat är MARC21.

 

Att göra innan konverteringen

Katalog - Katalogiseringsmallar: Alla befintliga katalogiseringsmallar försvinner. Öppna de katalogiseringsmallar som ni önskar återskapa och ta skärmdumpar på dessa. Det kan också vara bra att notera vilka användare som ska ha tillgång till vilka katalogiseringsmallar.

Katalog - Redigeringsformat, beskrivning: Om ni har skapat egna redigeringsformat för BOOK-IT eller Arena behöver dessa dokumenteras med hjälp av skärmbilder så att ni kan återskapa dem efter konverteringen.

Grunddata - Webb - Bildleverantör:

Om ni har Syndetics som bildleverantör: 

Notera vad som står mellan begreppet client= och &-tecknet i webbadresserna, och spara så att ni kan lägga in dem på nytt efter konverteringen. Efter konverteringen: Kontrollera att rutan Aktiv är ibockad.

Om ni har Axiell som bildleverantör:

Notera webbadressen och spara den så att ni kan lägga in den på nytt efter konverteringen. Kontrollera även att rutan Aktiv är ibockad.

Administration - Parameterunderhåll - Cirkulationsparametrar Gå igenom och se om ni har några cirkulationsparametrar som använder variabeln Medietyp. De behöver i så fall tas bort och skapas på nytt med de nya medietyperna direkt efter konverteringen. 

Administration - Grunddata - Katalog - Objektkoder. Om ni skapat egna lokala objektkoder ska dessa meddelas Axiell i god tid före konverteringen.

 

Påverkan på befintliga rutiner

Formatbytet märks i stora delar av systemet, nedan listas alla fönster och funktioner som i någon usträckning påverkas.

Menyn Katalog

Katalogisera, via mallar: nya flikar för mediespecifika koder

Expertsök: Nya medietyper i Inställningar. Nya kvalifikatorer finns. Se avsnitt "Sökning i Expertsök" nedan.

Listor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre. 

Profillistor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre.

Mängd katalog: Se nedan om Grunddata - Ändringsfält  

Menyn Fjärrlån

Beställning: Objektod är ersatt med Medietyp. Fjärrlån kan bara kodas med en övergripande medietyp. 

Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan under Medietyper och publikationstyper). Dessa koder är inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering

Grunddata

Katalog - MARC-format, beskrivning: formatet är uppdaterat med full MARC21. Även fält som normalt inte ingår i MARC21 men finns i BTJs MARC21 (det sk BTJMARC21) är validerade.

Katalog - Redigeringsformat, beskrivning: redigeringsformaten Rubrik och ISBD är anpassade efter MARC21.

Katalog - Katalogiseringsmallar: Ny basicmall med namnet Basicmall 1: text/fack finns och ska användas som grund när man skapar lokala mallar.

Katalog - Medietyper: Fönstret är borttaget.

Katalog - Objektkoder: Fönstret är borttaget.

Katalog - Språk: Listan över validerade språk har utökats med alla språkkoder från ISO 639-2 om används i LIBRIS.

Katalog - Ändringsfält: Nya ändringsfält (används i Mängd katalog) måste läggas upp om ändringar i mängd ska kunna göras.

Statistik - Statistikprofiler: Objektkod kan inte användas.

Statistik - Objektkodsgruppering: Fönstret är borttaget

Webb - Medieklasser: Nya variabler för mappning av de interna medietyperna mot medieklasserna som används I BOOK-IT-pub och Arena. Kombinera medietyp med publikationstyp för att skapa användarvänliga medieklasser på webben. Fritextfälten Innehållstyp, Medietyp och Bärartyp svarar mot RDA-fälten 336, 337 och 338 samt BTJ-fälten 939 a, b och c.

Webb - Bildleverantör: ISBN ligger i fält 020 och bildleverantörsfönstret är inställt på att hämta ISBN-lagrade bilder från detta fält. Även EAN-fältet är förinställt för att fungera för bildhämtning.

Webb - Text-reservationsinställningar: Inställningarna här styr var i Arena/PUB som reservationsknappen ska visas. Dessa inställningar behöver ändras från att gå mot Objektkod till Medietyp. Ta skärmbilder på nuvarande inställningar för att kunna återskapa regelverket.
För årsböcker gäller att de inte ska kunna reserveras som exemplarreservationer, och i katalogposterna gäller följande:
Fält 008, position 21 ska inte innehålla p (form för manifestationen), position 24 ska innehålla y (Innehållsgenre (helhet).
(Fält 000 Medietyp ska vara a och Bibliografisk nivå ska vara s).

(Notera att BTJMARC inte skiljer på innehållet utan endast har periodika som medietyp medan MARC21 delar upp på årsböcker och tidskrifter. Vid konvertering från BTJMARC läggs all periodika som tidskrifter. Poster för årsböcker kan importeras om från BURK eller ändras manuellt.)

Z39.70 - Hantering: Listrutan Objektkod har ersatts med Medietyp. Inställningarna här måste ses över direkt på morgonen efter konverteringen. Ta en skärmbild på existerande inställningar för att ha som hjälp när du ska återskapa regelverket. 


FreeLib

Menyvalet Katalogisera i FreeLib finns inte om man kör BOOK-IT MARC21.

 

Katalogposter för e-böcker

Om ni har ställt in automatiskt jobb för borttag av katalogposter ska ni se över systemparametern JOB_DEL_CAT_CCL  och sökfrågan i Värde. Om ni har katalogposter från Libris bör det stå: L/ty deleted/öv. Med katalogposter från BURK: L/ty gallras/öv

 

Medietyper och publikationstyper

Objektkod finns inte i MARC21. Fält 886 som i BTJMARC1 innehåller objektkod finns med i konverterade poster och MARC21-poster från BURK men själva objektkoden används ej. Istället används en kombination av koder i fälten 000, 007 och 008 för att precisera vilken typ av material det rör sig om.

Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp.

Exempel:

Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok.

Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift.

E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok.

Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod. Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder finns inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering. I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt.

Förteckning över medietyper och publikationstyper

Sökning