Återlämning

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Avvikande återlämningsdatum
Kvittoutskrift
Exemplar som tillhör annan enhet
Tillfälliga exemplar
Reserverade exemplar
Exemplar på räkning

Återlämning görs normalt i fönstret
Återlämning. (Du kan även återlämna böcker i Exemplarinformationen som kan nås från en mängd fönster).


Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Återlämning...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Återlämning i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl R.
eller
1. Använd funktionstangenten F4

När fönstret Återlämning öppnas står markören i fältet Etikettnr. Läs in bokens etikettnummer , eller knappa in etikettnumret manuellt, och avsluta med att klicka på Återlämna eller trycka Retur.

När etikettnumret är inläst hämtas automatiskt information om låntagaren. I den övre delen av fönstret visas uppgifter om namn, antal pågående lån, antal förfallna lån, låntagarid samt eventuell skuld .
Här visas också om det finns reserverade medier att hämta, om det finns ett meddelande till låntagaren samt om pinkod saknas.

Trafikljuset längst upp till vänster i fönstret kan signalera gult, rött eller vara släckt. Gul signal kan t ex innebära att låntagaren har ett meddelande inlagt, eller att krav har skickats ut. Röd signal kan t ex innebära att låntagaren har en skuld som överstiger ett visst belopp eller att räkning har skickats ut. Vad signalnivåerna exakt ska betyda bestäms av respektive bibliotek i cirkulationsparametrarna Signaler, avgiftsgräns för gul, Signaleravgiftsgräns för röd samt Signalerkravsteg.

Du kan ta fram den fullständiga låntagarinformationen genom att klicka på symbolen för låntagare, vilket öppnar fönstret Låntagarinformation. Om trafiksignalen visar gult eller rött öppnas fönstret med fliken Signaler öppen. Om trafiksignalen är släckt öppnas fönstret istället med fliken Böcker hemma öppen.

När du är klar med låntagarinformationen, t ex har reglerat en skuld eller kontrollerat ett meddelande, återgår du till återlämningsrutinen genom att klicka på OK (eller tangenten Esc).

Om trafiksignalen är släckt eller visar gult kanske du avstår från att kontrollera låntagarinformationen och istället väljer att direkt läsa in etikettnumret på nästa exemplar som ska återlämnas. För varje nytt etikettnummer som läses in visas information om vem som har lånat exemplaret.

I grupprutan Transaktioner får du en kvittens i form av information om det exemplar du just har registrerat, med uppgift om placering, huvuduppslag, förfallodatum, låntagare, eventuell förseningsavgift samt etikettnummer. Informationen om de inlästa exemplaren ligger kvar tills du stänger fönstret eller trycker på Ny återlämning. Observera att när du gör det försvinner kopplingen mellan låntagare och återlämnade medier, och du kan inte i efterhand se vem som hade lånat ett visst exemplar. (Läs mer under Återlämningslogg.)

Vid återlämning visas ibland dialogruta på skärmen, med information om det aktuella exemplaret. Det gäller t ex fjärrlån, exemplar som tillhör annan enhet eller reserverade medier. Klicka OK för att stänga dialogrutan innan du fortsätter.

Du behöver inte trycka på Ny återlämning mellan varje låntagare, såvida du inte vill kunna skriva ut kvitto. Om återlämning görs av lån för olika låntagare och kvitto därefter skrivs ut så anges den senaste låntagarens upgifter Du kan själv definiera vilka låntagaruppgifter som ska skrivas ut. Det gör du i grunddatafönstret Meddelandemallar..

Avsluta stänger återlämningsfönstret. (Om kryssrutan Kvittoutskrift är markerad skrivs först ett kvitto ut).

Avvikande återlämningsdatum
Om böckerna har lämnats till biblioteket, t ex via bokinkast, under en period av stängning, kan du ange ett tidigare återlämningsdatum för att undvika att övertidsavgift skapas. Ange det önskade återlämningsdatumet i fältet Avvikande datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD. Läs sedan in etikettnumret som vanligt. Fältet är gulfärgat så länge det innehåller information.

Kvittoutskrift
Låntagaren kan få ett kvitto på sina återlämnade böcker, förutsatt att du inte redan har tryckt på Ny återlämning eller Tillbaka. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot visas låntagarid, återlämnade exemplar och eventuell skuld. Det långa kvittot innehåller information om låntagarid, dagens datum, böcker hemma, reservationer och eventuell skuld. När du har registrerat de återlämnade exemplaren trycker du på Ny återlämning, vilket startar kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen. Här ställer du även in om det ska skrivas ut reservationskvitto vid återlämning av reserverade böcker.

Exemplar som tillhör annan enhet
Om exemplaret tillhör en annan enhet än din egen får du ett meddelande om detta. Om den andra enheten har t.ex. avvikande övertidsavgifter så är det den ägande enhetens regler som tillämpas. Exemplaret får statuskoden På väg, vilket försvinner vid återlämning på den ägande enheten. Tänk på att om du t ex lånar ut från en enhet som inte använder cirkulationsdelen i BOOK-IT, kommer statusen På väg att stämplas på exemplaren vid återlämning på t ex HB. Eftersom filialen som äger exemplaren inte gör någon återlämning i systemet ligger statusen På väg kvar. För att nollställa denna status kan du via menyvalet Arkiv | Byt cirkulationsställe återlämna medierna i BOOK-IT på aktuell enhet.

I Mängd exemplar har du möjlighet att söka ut exemplar med status På väg.

Tillfälliga exemplar
Om återlämningen avser ett s k tillfälligt exemplar får du ett meddelande om detta, samt en fråga om exemplaret ska tas bort. Om du svarar ja innebär det att exemplaret gallras och den tillfälliga katalogposten tas bort. Om du istället svarar nej kommer det tillfälliga exemplaret och dess "katalogpost" att finnas kvar. I båda fallen har dock återlämningen verkställts. Det är viktigt att du rensar bort tillfälliga exemplar skapade för t ex talboksdepositioner innan du återsänder dem till det långivande biblioteket.

I Mängd exemplar har du möjlighet att söka ut tillfälliga exemplar.

Reserverade exemplar
Om exemplaret är reserverat och ska hämtas på din enhet visas ett meddelande om att det är reserverat, och vilken låntagarkategori reservanten tillhör. Du har  möjlighet att skriva ut ett reservationskvitto.

Om exemplaret är reserverat och ska hämtas på en annan enhet, visas ett meddelande om att det är reserverat och på vilken enhet det ska hämtas. Även i detta fall kan du skriva ut ett reservationskvitto. Skicka exemplaret till enheten där det ska hämtas. Denna enhet måste sedan återlämna exemplaret för att det ska fångas in. Exemplaret har status PV Infångat fram till dess att denna andra återlämning sker, då den ändras till Infångat. Observera att reservationsmeddelandet skrivs ut på den enhet där exemplaret ska hämtas! Om funktionen Löpnummer på reservation tillämpas så tilldelas löpnummer först när reservationskvitto alternativt reservationslapp skrivs ut på hämtstället.

Vid återlämning av reserverat exemplar som har överskriden hylltid visas en fråga om reservationen ska tas bort. Vid svar Ja tas reservationen bort, och exemplaret fångas in till nästa låntagare om det finns en reservationskö.

Reservationskvitto är en utskrift som kan göras på kvittoskrivaren direkt vid återlämningstillfället, om biblioteket valt att använda sig av denna typ av kvitto. Se Cirkulationsställen. På reservationskvittot får du information om hämtställe, hyllsignum, författare, titel och utgivningsår, exemplarnummer, ev kommentar på reservationen, eventuellt löpnummer (om reservationen fångas in på hämtstället, annars får det löpnummer 0) samt var exemplaret fångats in. Du kan själv definiera vilka låntagaruppgifter som ska skrivas ut. Det gör du i grunddatafönstret Meddelandemallar.

Reservationslapp är den lapp som placeras i det reserverade mediet. Se Utskrifter/utskick. Reservationslappen innehåller information om dagens datum, hämtställe, senaste datum att hämta exemplaret, hyllsignum, titel, författare och utgivningsår, exemplarnummer, eventuell kommentar, eventuellt löpnummer samt utskriftsnummer. Du kan själv definiera vilka låntagaruppgifter som ska skrivas ut. Det gör du i grunddatafönstret Meddelandemallar.

Reservationsmeddelande är det meddelande som ska skickas hem till reservanten, antingen via brev, e-post eller sms (tilläggsmodul). Se Utskrifter/utskick.
Reservationsmeddelandet innehåller information om dagens datum, hämtställe, senaste datum att hämta exemplaret, eventuell expeditionsavgift (meddelandeavgift), författare, titel, upplaga, utgivningsår, exemplarnummer samt eventuell kommentar. Om funktionen för löpnummer på reservation har aktiverats visas löpnummer. Du kan själv definiera vilka låntagar- resp. avsändaruppgifter som ska finnas med på reservationsmeddelanden. Det gör du i grunddatafönstret Meddelandemallar. Löpande text på reservationsmeddelandet skrivs in i Meddelandetexter.

Exemplar på räkning
Om det har gått ut räkning för exemplaret som återlämnas skickas ett e-brev till den e-postadress som angivits för ekonomiansvarig i Adresser, egna. Detta sker också vid s.k. automatisk återlämning (utlån av icke återlämnat exemplar), vid offline-återlämning samt via Z39.70-servern vid återlämning i självbetjäningsautomat.