Författarfonden


Sveriges författarfond begär redovisning på lån och vilka titlar som finns som referens utan utlån. Meddelande om vilka organisationer det gäller får du från fonden. Skicka filerna med e-post till Sveriges författarfond. E-postadressen är bibdata@svff.se.

Generera filer

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Författarfond
3. Välj Lån per titel

alternativt

3. Välj Referenstitlar

I fönstret som öppnas väljer du i listrutan vilket år statistiken gäller. Klicka på Generera. Du får nu möjlighet att välja var filerna ska sparas. Filerna sparas enligt inställning i systemparametern FILE_PATH, om du inte väljer att spara på annan plats. 

När genereringen är avslutad syns en dialogruta med meddelandet Körning klar.


Klicka på OK. Klicka på Stäng.

Skapade filer

När du sparar filerna får de namn enligt nedan:

Referenstitlar:
ff_ref_2019_201902201013.txt

Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff_ref - anger att det är referenstitlar det handlar om
2018 - anger att körningen avser år 2018
201902201013 - anger datum och tid då filen skapades

Med Referenstitlar avses titlar som har exemplar där cirkulationskategorin är markerad som Ej hemlån.

Lån:
ff_2018_201902201010.txt

Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff - anger att det är  lån det handlar om
2018 - anger att körningen avser år 2018
201902201010 - anger datum och tid då filen skapades

Lån per titel redovisar antal lån per titel som det skett utlån av.