BOOK-IT PUB

Självregistrering
Låntagaren styr
Hämtställe och utökad sökning
Filtrerad sökning
Övertidsvarning
Sökning med prefix

Övergripande beskrivning
BOOK-IT PUB är en publik katalog riktad till bibliotekets låntagare.

Funktioner

BOOK-IT PUB är bibliotekets publika webbplats, och består av följande funktioner:

Startsida som visar bibliotekets egen text, en sökruta för fritextsökning, med länk till sida med Utökad sökning, en log-inruta och en lista på de nya titlar.
Låntagarens Mina sidor med Mina lån, Mina reservationer och Mina uppgifter.
Det finns också sidor för kontakt: Kontakta biblioteket samt Inköps- respektive Fjärrlåneförslag.
Formuläret för Ny låntagare kan ställas in så att låntagaren blir fullvärdig låntagare direkt.
En funktion för Utlån kan aktiveras om biblioteket så önskar.

Allmänt

Eftersom det i normalfallet endast finns en PUB per konto-organisation så bör man, framför allt på skolbibliotek med utlåningsfunktionen aktiverad, se till att låntagarna kopplar sig till ett standard-hämtställe och göra nödvändiga inställningar för att rätt regelverk ska gälla och statistiken för reservationer och eventuella lån i PUB ska hamna på rätt ställe (Funktionen heter Låntagaren styr). Fältet för förvalt hämtställe kan göras obligatoriskt i formuläret Ny låntagare så nya låntagare som anmäler sig via detta därmed får ett standardhämtställe. Under Mina uppgifter finns möjlighet för låntagaren att välja hämtställe.

Administration i BOOK-IT

Självregistrering

Grunddata | Allmänt | Organisationsstukturer, på konto-organisationsnivå i delfönstret Standardvärden, självregistrering:
Fyll i fälten (förslagsvis enligt nedan eller med önskade värden):
Låntagarkategori (välj Online),
Giltighetstid, konto: 90 (ange 0 dag om du inte vill att låntagaren blir fullvärdig låntagare direkt). Läs mer under funktionsbeskrivning Självregistrering /"Skaffa lånekort"
Åldersgräns själv: 18.

Läs mer under Funktionsbeskrivning Skaffa lånekort.

Låntagaren styr

En förutsättning för att BOOK-IT PUB som innehåller flera olika bibliotek ska fungera optimalt är att alla aktiva låntagare väljer ett standard-hämtställe.

Detta kan låntagaren göra själv i BOOK-IT PUB under Mina sidor | Mina uppgifter.
Du kan också knyta låntagare till standardhämtställen i låntagarposten eller i Mängd låntagare. En låntagare som har förvalt hämtställe behöver inte välja detta vid varje reservationstillfälle.

Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställe
En PUB ska ha ett eget cirkulationsställe PUB per enhet. Om inställning per enhet inte görs, i kombination med förvalt hämtställe,  innebär det att statistiken för alla reservationer och eventuella utlån i BOOK-IT PUB hamnar på den enhet som BOOK-IT PUB-användaren är knuten till.

Grunddata | Allmänt | Organisationsstukturer, delfönstret Standardvärden, diverse: Här anger du per enhet cirkulationsställe PUB som standardcirkulationsställe. Denna inställning innebär att regelverket för aktuell enhet gäller för inloggad användare samt att reservationer och eventuella lån knyts till rätt cirkulationsställe (se nästa stycke).

Administration | Användare: Fliken Webb, allmänt.
Om du
1. För användaren bookitpub markerar kryssrutan Låntagaren styr under BOOK-IT PUB, och
2. om låntagaren har gjort inställning för Förvalt hämtställe
så ser inloggad låntagare bestånd endast för aktuellt hämtställe.
Inställning för Låntagaren styr påverkar statistiken och regelverk för reservationer och ev. lån i BOOK-IT PUB, under förutsättning att du har angett BOOK-IT PUB som cirkulationsställe för respektive enhet enligt anvisningar på förgående sida, och valt hämtställen enligt anvisning nedan.

Låntagaruppgifter:
Grundata | Webb | Låntagaruppgifter:
Ange att Förvalt hämtställe ska vara obligatoriskt i formuläret för Ny låntagare. Förskra dig om att kryssrutan Synlig är i bockad, så att det visas under Mina uppgifter i BOOK-IT PUB.

I Mängd låntagare finns möjlighet att tilldela Förvalt hämtställe. Sök till exempel på postnummer och ange önskat hämtställe för framsökta låntagare i träfflistefliken.
För skolbibliotek med FreeLib är det enklast att i BOOK-IT Mängd låntagare söka på låntagarkategori = skola och ange hämtställe med utgångspunkt i detta.

Reservationer:
I BOOK-IT PUB är En klicks-reservationer förvalt, vilket innebär att om låntagaren har förvalt hämtställe så kan hen inte välja hämtställe vid reservationstillfället. Om denna inställning inte önskas kan du kontakta Support.

Hämtställe och Utökad sökning

Administration | Användare: Fliken Webb, filter: Välj de enheter som ska vara valbara som hämtställen i grupprutan Hämtställe.
I grupprutan Utökad sökning väljer du konto-organisation och aktuella enheter som ska vara valbara i Utökad sökning. Endast den konto-organisation/de enheter som BOOK-IT PUB filtreras på kan väljas här.

Filtrering av sökning:
Sökfiltrering per enhet finns under Utökad sökning. Om ni dessutom önskar möjlighet att filtrera sökningarna i den ordinarie sökrutan så kan denna funktion installeras, vänligen kontakta support. Priset är 8900:- per BOOK-IT PUB.

Tips
I Utökad sökning i BOOK-IT PUB visas de språk som finns i bibliotekskatalogen. Kontrollera listan över språk, om du hittar koder här i stället för språk i klartext så beror det på felaktiga katalogposter som måste rättas upp för att språklistan ska visas korrekt. Sök på de felaktiga språkkoderna i Expertsök och rätta upp de poster som innehåller fel. Kontakta Support för prisuppgift om ni önskar hjälp.
Observera att listan för Nya titlar inte visar alla nylokaliserade exemplar, utan första exemplaret som lokaliseras till en post.

Förvalt hämtställe

Om en låntagare har sitt konto aktiverat i flera konto-organisationer så går det att välja hämtställe i respektive BOOK-IT PUB alternativt Arena.

Om det finns fler än en BOOK-IT PUB knuten till en konto-organisation, och om en låntagare har ett förvalt hämtställe i en av dessa men reserverar i den andra (till exempel om låntagaren är knuten till ett skolbibliotek men loggar in i folkbibliotekets PUB där det förvalda hämtstället inte finns) så krävs val av hämtställe. Om låntagaren här under Mina uppgifter nu gör ett nytt val för förvalt hämtställe, så försvinner det hämtställe hen tidigare haft som förvalt i den andra BOOK-IT PUB:en.

Övertidsvarningar

Du kan lägga in en länk till webbkatalogen i övertidsvarningarna som skickas till låntagaren, så kan de enkelt komma till webbkatalogen och göra omlån.
Det görs under Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter. Gå till fliken Meddelanden och välj respektive enhet samt Övrigt: Övertidsvarning. Här ser du texten för Meddelande, och  kan ändra i grupprutan Översatta. Klicka på Uppdatera och Spara efter genomförd ändring.

Sökning med prefix

Här finns ett dokument som beskriver hur du kan söka i BOOK-IT PUB.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices