Tillbaka till Grunddata

 

Redigeringsformat, beskrivning

Skapa egna redigeringsformat
Lägg till fetstil i format
Ändra redigeringsformat
Ta bort redigeringsformat
Anvisningar för fält/kolumner

I detta grunddatafönster visas alla katalogpostformat som används i systemet. Dessa format används på många olika ställen och i ett flertal olika sammanhang - i personaldelen, Arena och BOOK-IT PUB. De flesta formaten är fasta och kan ej ändras. Det finns dock en möjlighet att använda egna varianter av följande format: ISBD, Rubrik och ALMA-Postvisning. Originalvarianten av dessa format kan inte förändras, ändringar görs endast i egna kopior av dessa.

ISBD= International Standard Bibliographic Description: Klassiskt bibliografiskt format. Används i Expertsök
Rubrik: Tydligt format med ledtexter till fälten. Används i Expertsök
ALMA-Postvisning: Format för visning av fullposten i Axiell Arena. Här kan du mappa vilka marc-fält som ska visas i Arenas katalogfält.

Mer information om format i Arena och BOOK-IT PUB finns i dokumentet Förhållandet mellan MARC-fält och katalog-fält i Arena och BOOK-IT PUB som kan hämtas på hjälpsidan Katalog.

För största möjliga utbyte av nedanstående anvisningar krävs åtminstone en viss förtrogenhet med det MARC-format systemet arbetar med. Se formatöversikten för detaljer om katalogposternas struktur.

Längre ner på denna sida finns en anvisning som kan vara till stöd vid arbete med redigeringsformat.

 

Skapa egna redigeringsformat

För att skapa ett nytt redigeringsformat är det enklast att kopiera ett befintligt och redigera detta efter egna önskemål:

 1. Välj Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Redigeringsformat, beskrivning...
 2. Välj ett format som liknar det du ska skapa.
 3. Klicka på Kopiera.
 4. Ange ett lämpligt namn på formatet.
 5. Ange en beskrivning av formatet. Alternativt kan du skriva in ett bindestreck i det aktuella fältet.
 6. Markera kryssrutan E-sök mm om du vill att det aktuella formatet ska vara valbart i olika sammanhang i personaldelen. Exempel: visning av katalogpost eller rutinen Skriv ut i Expertsök.
 7. Klicka på OK.
 8. Välj fliken Beskrivning för att påbörja ändringen av de uppgifter som ska känneteckna ditt nya format. Längre ner finns en komprimerad beskrivning av betydelsen och hanteringen av fönstrets olika fält.
 9. Klicka på Spara eller OK när du är klar.

Lägg till fetstil i format

 Gör alla ovanstående steg och när du kommer till steg 8: Välj aktuellt fält, och därefter ange %bold% i aktuellt/a delfält, enligt exempel från fält 245: $a%bold% $h $b $c $n $p.  

 

Expertsök-format

Om du har arbetat med ett format som används i Expertsök och har markerat kryssrutan E-sök mm kommer dina kollegor att kunna använda det för att titta på katalogposter. Om du önskar att de ska ha ditt nya format förvalt ska du gå till Administration | Användare och ange detta format i listrutan Visningsformat i fliken Allmänt för de användare det berör.

 

Arena-format

Om du arbetat med ett format som används i Arena eller BOOK-IT PUB måste du göra enligt följande för att ta det nya formatet i bruk:

 1. Gå fönstret Administration|Användare och välj den eller de Arena/BOOK-IT PUB-användare du vill ska visa poster i ditt nya format.
 2. Gå till fliken Webb, allmänt och listrutan Arena och BOOK-IT PUB, Visningsformat. Här väljer du att vilket format som ska användas för visning av titelsidan i Arena
 3. Spara. Ändring slår igenom omedelbart efter omstart av applikationen. Det innebär att du kontrollerar dina justeringar i personaldelen genom att logga ur och in igen, och i Arena och BOOK-IT PUB genom att uppdatera sidan.

Du kan även skapa ett helt nytt redigeringsformat från grunden, istället för att kopiera och modifera ett befintligt. 

 

Ändra redigeringsformat

Observera! Originalformaten är inte ändringsbara utan varje ändring måste inledas med att du tar en kopia av ett format och anpassar sedan kopian efter dina behov. Se ovan för instruktion i hur man kopierar ett format. 

Gör så här för att ändra i ett redigeringsformat:

 1. Markera det aktuella formatet.
 2. Klicka på Ändra...
 3. Utför din ändring. Använd vid behov den särskilda anvisningen
 4. Klicka på Spara eller OK. Ändring slår igenom omedelbart efter omstart av applikationen. Det innebär att du kontrollerar dina justeringar i personaldelen genom att logga ur och in igen, och i Arena och BOOK-IT PUB genom att uppdatera sidan.

Ta bort redigeringsformat

Gör så här för att ta bort redigeringsformat:

 1. Markera det aktuella formatet.
 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Spara eller OK.

Bara format som du eller någon annan vid biblioteket själv skapat får tas bort.

Tillbaka till Grunddata

 

Tillbaka till Grunddata

 

Anvisningar för fält/kolumner

Nedanstående skall ses som komprimerad beskrivning av betydelsen och hanteringen av innehållet i Administration|Grunddata|Katalog|Redigeringsformat, beskrivning, fliken Beskrivning.

Nr.Ordningsnummer. Redigeringen utförs i denna ordning. För att flytta en uppgift i vertikal ledd, markera aktuell rad, klicka på Ändra och ange sedan ett lägre eller högre nummer beroende på önskad placering i förhållande till andra fält.

Före fält/delfält. Text/tecken som redigeras ut före alla delfält på den aktuella raden. Blanktecken anges med _ (understreck) och ger i praktiken önskat indrag eller vänstermarginal i formaten ISBD och Rubrik. Text före ett eventuellt \ (bakstreck) gäller först utredigerade fält och text efter ett \ för upprepningar av detta fält.

Fältkod. Treställig sifferkod i marc-strukturen.

Ind1. Indikator 1. Tecknet ? skall ses som ett "jokertecken" och svarar emot alla tänkbara värden.

Ind2. Indikator 2. Tecknet ? skall ses som ett "jokertecken" och svarar emot alla tänkbara värden. 

A. Alternativt fält. Tecknet * (asterisk) innebär att det aktuella fältet är ett alternativ till föregående fält, dvs fältet redigeras ut bara om föregående fält inte finns. Lösningen utnyttjas normalt bara av danska installationer av systemet. Exempel:

Nr Före fält/delfält Fältkod Ind1 Ind2 A G N E Delfält och interpunktioner
10 Namn__________ 100 ? ?   0 * 1 $a
20 Namn__________ 110 ? ? * 0 * 1 $a
30 Namn__________ 111 ? ? * 0 * 1 $a


Finns fält 100 redigeras detta ut.  110 och 111 redigeras INTE ut.

Finns inte fält 100 redigeras fält 110 ut. 111 redigeras INTE ut.

Finns inte fält 100 och 110 redigeras fält 111 ut. 

G. Grupp. Funktion för att gruppera ett antal fält. Används särskilt när man redigerar ut flera fält i en följd och man vill att ny rad skapas och innehållet i Före fält/delfält bara redigeras ut före första förekomsten av något fält i gruppen och utan att skapa ny rad för övriga fält. Som en sammanhållande kod upprättas ett "dummy-fält" med beteckningen dum. Exempel:

Nr Före fält/delfält Fältkod Ind1 Ind2 A G N E Delfält och interpunktioner
60 Ämnesord!_____ dum ? ?   0 * 9  ;
70 _;_ 681 ? ?   0   1 $a
80 _;_ 690 ? ?   0   1 $c
90 _;_ 695 ? ?   0   1 $a

Finns alla fält blir utredigeringen så här:

Ämnesord:      <fält681> ; <fält690> ; <fält695> 

N. Ny rad. Tecknet * (asterisk) innebär att fältet redigeras ut på ny rad. Om fältet är tomt utredigeras uppgifterna direkt efter närmast föregående fält men föregånget av text/tecken i Före fält/delfält.

E. Editeringsmetod.

Kod Beskrivning
0 Fast redigering, Delfälten redigeras ut i den ordning som anges i "Delfält och interpunktioner".
1 Inmatad redigering, Delfälten redigeras ut i inmatad ordning.
3 Anrop till en särskild redigeringsfunktion. Ett flertal olika specialfunktioner finns, men normalt är bara möjligheten att skapa tomrad relevant för biblioteken. Görs med hänvisning till de fiktiva fältkoderna dum eller 000 och funktionen $emty. Läs mer om specialfunktioner här. Exempel:

 

Nr Före fält/delfält Fältkod Ind1 Ind2 A G N E Delfält och interpunktioner
10   dum ? ?   0 * 3 $emty

 

Kod Beskrivning
4 Samma som editeringsmetod 0 förutom att ENDAST första förekomsten av fältet redigeras ut.
5 Samma som editeringsmetod 1 förutom att ENDAST första förekomsten av fältet redigeras ut.
8 Används när vissa bestämda positioner skall redigeras ut. I Delfält och interpunktioner anges <från och med position>-<till och med position> Exempel:

 

Nr Före fält/delfält Fältkod Ind1 Ind2 A G N E Delfält och interpunktioner
10 Titelnr:_____ 001 ? ?   0 * 8 1-15

 

Kod Beskrivning
9 Snabb redigering, Alla delfält redigeras i inmatad ordning med samma interpunktion, vilken anges i Delfält och interpunktioner. Exempel:

 

Nr Före fält/delfält Fältkod Ind1 Ind2 A G N E Delfält och interpunktioner
75 Ämnesord:_ 600 ? ?   0 * 9  ;

 

Delfält och interpunktioner. Om editeringsmetoden är 0, 1, 4 eller 5 anges här de delfält som skall redigeras ut, inklusive den interpunktion som skall föregå dem. Följande principer och kodsystem gäller.

A. Tecknet $ och efterföljande tecken markerar delfält. Tecken framför $ avser interpunktion. Först utredigerade delfält redigeras utan inledande interpunktion. Det går även att ange interpunktion till det första delfältet som anges i Delfält och interpunktioner.

Delfält och interpunktioner - $a : $b
Data $adelfa$bdelfb
Utredigering delfa : delfb

 

Delfält och interpunktioner - $a : $b
Data $bdelfb$adelfa
Utredigering delfb - delfa


B. Tecknen { } håller samman och markerar en grupp av delfält. Det första utredigerade delfältet inom en grupp redigeras med gruppens inledande interpunktion.

Delfält och interpunktioner $a. $c / {$e : $i}
Data $adelfa$cdelfc$edelfe$idelfi
Utredigering delfa. Delfc / delfe : delfi

 

Delfält och interpunktioner $a. $c / {$e : $i}
Data $$adelfa$idelfi
Utredigering delfa / delfi


C. Tecknen  ( ) [ ] och < > behandlas på ett särskilt sätt. De betecknar inte inledande interpunktion utan används för att omge de berörda delfälten.

Delfält och interpunktioner $a ($c) / $e : $i
Data $adelfa$cdelfc$idelfi
Utredigering delfa (delfc) : delfi

 

Delfält och interpunktioner $a - ({$c / $e}) = $v + $g : $i
Data $adelfa$cdelfc$idelfi
Utredigering delfa – (delfc) : delfi


D. Om samma delfält beskrivs två gånger i följd hänvisar den första interpunktionen till den första förekomsten av delfältet och den andra interpunktionen till upprepningar av delfältet.

Delfält och interpunktioner $a : $b. $b
Data $adelfa$bdelfb1$bdelfb2$bdelfb3
Utredigering delfa : delfb1. delfb2. delfb3


E. Specialfunktioner. Varje hänvisning till en specialfunktion omges av tecknet %. Hänvisningen ligger efter det aktuella delfältet. Observera att bara specialfunktionen emty (för att skapa tomrad) kräver uppgift om editeringsmetod 3.

Funktion Beskrivning
cut_ending_char Tar bort avslutande "skräptecken". De tecken som skall tas bort anges inom parentes. Utnyttjas normalt bara i formaten ALMA-Export och ALMA-Postvisning . Exempel: $a%cut_ending_char(./:=, )%.
get_lang_desc Redigerar ut språkkod(er) i klartext. Språket Svenska redigeras dock bara ut om verket är flerspråkigt och språkuppgifterna i posten inte inleds med svenska.
get_media_type_desc Redigerar ut avvikande medietyp i klartext. Således lämnas ingen uppgift om standardtypen Böcker, tryckt text.
emty Redigerar ut en tomrad på angiven plats. Används i kombination med de fiktiva fältkoderna dum eller 000 och editeringsmetod 3. Se Editeringsmetoder.

 

Tillbaka till Grunddata