Länkkontroll


Med hjälp av den här funktionen kan du på ett enkelt sätt leta fram icke fungerande länkar (marc-fält 856) i katalogposterna .

Gör så här för att kontrollera dina länkar:

Välj Katalog i huvudmenyn
Välj Länkkontroll...

Om du vill kontrollera alla länkar i katalogen samtidigt klickar du på knappen Kontr alla. Först hämtar systemet in länkar och visar dialogruta med förlopp. Om man avbryter via dialogrutan så avbryts bakgrundshämtningen men de som redan hämtats laddas upp i gränssnittet och visas. Knappen Stopp stoppar uppladdningen/visningen. Knappen Stäng avbryter och stänger fönstret.

I fälten till vänster Kontroll ok och Ej ok visas resultatet av sökningen, dvs. hur många länkar som var fungerade resp. inte fungerade. De länkar som inte fungerade visas i fönstret med information i de respektive fälten: Titel, Länk, Status och Text.

Du kan även välja att kontrollera en specifik länk genom att i sökfältet URL skriva in aktuell länk och därefter klicka på knappen Kontroll. I fälten Kontroll ok och Ej ok står antingen siffran 1 eller 0 beroende på om länken fungerade eller inte.

I fältet Titel anges titeln på katalogposten dit länken är knuten. I fältet Länk anges länkens URL. I fältet Text kan ett eventuellt felmeddelande visas från webbservern som anropas. Detta är dock inte vanligt.

Du kan direkt redigera eller ta bort länken i katalogposten genom att markera aktuell länk och därefter klicka på knappen Katalogisera..., varvid fönstret för katalogisering öppnar sig.

Om du vill kontrollera länken på webben kan du dubbelklicka på länken. Den webbläsare som du angivit som standardwebbläsare öppnas därmed automatiskt.

Status
Här nedan följer en förteckning över vad koderna i fältet Status står för.

BOOK-IT:s egna koder:

1        Ingen kontakt alls

2        Kontakt med server, men den svarar inte med något meddelande

4        Sida med url som inleds med https försöker öppnas men har inget giltigt certifikat


Koder med http-standard:

Client error 4XX:

400    Bad Request
401    Unauthorized
402    Payment Required
403    Forbidden
404    Not Found
405    Method Not Allowed
406    Not Acceptable
407    Proxy Authentication Required
408   Request Timeout
409    Conflict
410    Gone
411    Length Required
412    Precondition Failed
413    Request Entity Too Large
414    Request-URI Too Long
415    Unsupported Media Type
416    Requested Range Not Satisfiable
417    Expectation Failed

Server Error 5xx:

500    Internal Server Error
501    Not Implemented
502    Bad Gateway
503    Service Unavailable
504    Gateway Timeout
505    HTTP Version Not Supported