Back

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata

Statistikprofiler

Lägga till statistikprofiler
Ändra statistikprofiler
Ta bort statistikprofiler
Aktiva låntagare
Betalningsstatistik
Cirkulationsstatistik
Exemplarstatistik
Hämtningsstatistik
Kopiestatistik
Korslån
Lokaliseringsstatistik
Låntagarstatistik
Meddelandestatistik
Exempel på statistikprofiler
Nyckeltal
Ta ut statistik för e-lån per kommun


I detta grunddatafönster presenteras de statistikprofiler som är upplagda i systemet, varav en - Driftstatistik - ingår som standard vid leveransen.
Uppgifterna ligger till grund för det praktiska arbetet med statistik. Se Statistik.

Här kan du skapa, ändra och ta bort statistikprofiler. Det finns tio olika statistiktyper som kan användas här förutom Driftstatistik: Aktiva låntagare, Betalningsstatistik, Cirkulationsstatistik, Exemplarstatistik, Hämtningsstatistik, Lokaliseringsstatistik, Kopiestatistik, Korslån, Låntagarstatistik och Meddelandestatistik.


Lägga till statistikprofiler

Gör så här för att lägga till statistikprofiler:

Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata | Statistik | Statistikprofiler...
Klicka på Lägg till...

Skriv in ett namn på statistikprofilen. Fältet är obligatoriskt.

Kryssrutan Publik är knuten till behörighet i fönstret Administration | Statistik. Här kan man per roll välja en restriktion "Visa endast publika profiler" . Detta innebär att användare med roll som har denna restriktion endast ser statistikprofiler som är "publika". Dessa är markerade med gröna bockar. Observera att enligt grundinställningen har inga roller denna restriktion. Se Administration | Behörighet.

Välj typ. Fältet är obligatoriskt. Beroende på vilken typ du väljer kommer olika variabler att presenteras i de olika grupprutorna.

I listrutan Org.nivå väljer du hur du vill att statistiken ska grupperas med avseende på avdelning, placering, gruppering cirkulationsställe, gruppering enhet eller gruppering kontoorganisation, olika valmöjlighet för olika statistiktyper. Betänk att exemplarstatistikprofiler med variabel för avdelning eller placering visar exemplarens tillhörighet till en viss avdelning eller placering medan variabeln enhet eller cirkulationsställe visar var aktivitet skett. Detta gäller för visningsbara fält med undantag för Gallrade ex, Nya ex samt Lokaliseringar där Enhet redovisar ägande enhet. Gruppering för enhet väljer du om du vill kunna se statistik för hela kontoorganisationen uppdelad per enhet, om du inte väljer denna gruppering får du en summering för kontoorganisationen vid uttag för hela konto-organisationen, och på motsvarande sätt väljer du gruppering kontoorganisation om du vill få fram siffror för alla kontoorganisationeer, men uppdelat samlat per kontoorganisation. Här kan du endast välja en variabel i taget. Om du har valt något och ångrar dig ska du välja Inget val gjort för att få bort variabeln.

I listrutan Periodicitet väljer du hur du vill att  profiltyperna Aktiva låntagare, Exemplarstatistik, Lokaliseringsstatistik och Låntagarstatistik ska grupperas med avseende på tidsperioder, om resultatet ska presentera med uppdelning på VeckodagVeckodag - timme (endast exemplar- och lokaliseringsstatistik), ÅrÅr - månad eller År - månad - dag. Observera att denna listruta används endast i de fall du vill ha visningen tidsdelad. Också här kan du endast välja en variabel i taget. Om du har valt något och ångrar dig ska du välja Inget val gjort för att få bort variabeln.

Under rubriken Grupperbara fält väljer du vilka övriga variabler som ska ligga till grund för den statistik du önskar. Valmöjligheterna i dessa fält påverkas av vilken typ av statistik du väljer. Markera den variabel du önskar i Grupperbara fält och klicka på >. Raden flyttas därmed till rutan Gruppering. Fortsätt att på samma sätt markera och verkställa de variabler du önskar. Du kan även dubbelklicka på variabeln i Grupperbara fält för att den ska flyttas till Gruppering.

I rutan Gruppering presenteras de variabler du valt för denna statistikprofil. Om du önskar ändra presentationsordningen markerar du en variabel och klickar på piltangent upp eller ner.

Under rubriken Visningsbara fält ser du de variabler du kan välja att statistiken ska presentera. Du går tillväga på samma sätt som när du arbetade med Grupperbara fält. 

I rutan Visning ser du den variabel du valt att statistiken ska presentera.

Vissa kombinationer är omöjliga för systemet att bearbeta. Har du valt en sådan kombination visas ett meddelande om detta.

Om du ångrar något val under rubrikerna Gruppering eller Visning markerar du raden och klickar på <. Du kan också dubbelklicka på raden du vill ta bort.
Om ändringen gäller alternativ hämtade från listrutorna Org.nivå eller Periodicitet ångrar du genom att välja ett annat alternativ i dessa rutor eller genom att välja Inget val gjort.

Med hjälp av knapparna uppåtpil och nedåtpil kan du ändra presentationsordningen för de aktuella variablerna.

Stäng fönstret genom att klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra statistikprofiler

Gör så här för att ändra statistikprofiler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Statistikprofiler...
3. Markera aktuell statistikprofil
4. Klicka på Ändra... (Se punkt 6 - 9 ovan)
5. Utför din ändring. Du kan ändra i alla delar av fönstret Ändra statistikprofiler utom i listrutan Typ.
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.


Ta bort statistikprofiler

Gör så här för att ta bort statistikprofiler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Statistikprofiler...
3. Markera aktuell statistikprofil
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

 

Variablerna som kan användas för att skapa statistikprofiler:

Aktiva låntagare

Grupperbara fält

Extra1, 2:
Hämtas från Låntagare, Extra resp. 2 i Grunddata. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Klass:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Låntagargrupp:
Hämtas från Låntagargrupper i Grunddata. De låntagare som inte är kopplade till en låntagargrupp redovisas som tillhörande Okänd låntagargrupp.

Lånt kat:
Hämtas från Låntagarkategorier i Grunddata. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Postnummer:
Hämtas från låntagarens adress.

Skola:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från Åldersgrupper i Grunddata. Okänd åldersgrupp innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Visningsbara fält

Aktiva lånt:
Antal låntagare som lånat, lånat om, reserverat eller återlämnat exemplar under angiven tidsperiod, dock inte låntagare som skapats. Dessutom räknas all låntagaraktivitet i Arena/BOOK-IT PUB som involverar  inloggning med lånekortsnummer och pinkod samt inloggning på bibliotekets tjänster (inklusive NetLoan) via inloggningsmodulen och BOOK-IT Connect. Observera att uttag kan göras för hela kontoorganisationen eller per enhet.

Betalningsstatistik

Grupperbara fält:

Avgiftstyp:
Hanterar alla typer av verkställda betalningar som görs av låntagare i BOOK-IT.

Betalningssätt:
Alla betalningar som verkställs direkt i klienten får betalningssätt Kontant - Kassa, medan Swish-betalning (tilläggsmodul Swish) får betalningssätt Swish - Kassa och betalningar i Arena och BOOK-IT PUB ( tilläggsmodul Onlinebetalning)  får betalningssätt Kort - Online.

Extra1, 2:
Hämtas från Låntagare, Extra resp. 2 i Grunddata. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Låntagargrupp:
Hämtas från Låntagargrupper i Grunddata. De låntagare som inte är kopplade till en låntagargrupp redovisas som tillhörande Okänd låntagargrupp.

Lånt kat:
Hämtas från Låntagarkategorier i Grunddata.
Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Skapande enhet:
Avser vilken enhet som har skapat skulderna, och kan med fördel användas om ni har Online-betalning aktiverad i Arena. För övertidsavgifter och ersättningsavgifter är det utlånande enhet som är skapande enhet, för reservationsavgifter är skapande enhet där reservationen görs och för meddelandeavgift gäller den enhet som skriver ut meddelandet.

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från Åldersgrupper i Grunddata. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Visningsbara fält:

Summa
Totalsumman av betalningar gjorda (verkställda) i BOOK-IT.


Cirkulationsstatistik

När profiltypen Cirkulationsstatistik infördes gick det inte att kombinera Exemplar och Lån inkl oml. i samma profil. Nu kan det göras i Exemplarstatistiken, i kombination med många fler grupperbara och visningsbara fält, så cirkulationsstatistiken är nu överflödig.

Cirkulationsstatistiken ger möjlighet att skapa statistikprofiler där exemplar kan kombineras med utlån med avseende på enhet, avdelning eller placering. Observera att profilerna alltid presenteras med exemplaren i kolumnen till vänster och utlånen i kolumnen till höger. För att rubrikerna ska bli rätt måste delfönstret med visningsbara fält ha exemplar överst och utlån på raden under.

Grupperbara fält:

Hyllsignum
Fördelat efter katalogpostens hyllsignum (i BTJMARC1 gäller 081h för SAB-hyllsignum och  082h för DDK. I MARC21 gäller 852h). Fältet Hyllsignum i statistikfönstret blir skrivbart, och du kan därmed välja önskat signum samt trunkera efter önskat antal tecken. Se Hyllsignum under Statistik. Avvikande hyllsignum tas med.


Visningsbara fält:

Exemplar:
Antal exemplar (bestånd) just nu.Beståndet visas för  T.o.m. datum (om T.o.m. datum inte är dagens datum är exemplar som gallrats efter detta datum inte medräknade i beståndet). Tillfälliga lokaliseringar till en enhet räknas inte med i denna enhets bestånd.


Lån inkl oms:
Exemplar som lånats eller lånats om inom angiven tidsperiod. Den enhet eller den Arena- eller PUB-användare där utlånet görs "får" statistiken. Om låntagaren är knuten till ett hämtställe, och denna enhet i sin tur är knuten till ett cirkulationsställe i grunddatafönstret Organisationsstrukturer så registreras lånet på aktuell enhet. Om exemplar är tillfälligt lokaliserade och blir utlånade så är det den tillfälliga avdelningen/placeringen som gäller för utlånsstatistiken.


Exemplarstatistik

Grupperbara fält:

Barn/Vux
Om katalogpostfält 008 är tomt räknas katalogposten som vuxenlitteratur, innehåller fältet ett j är det barnlitteratur (juvenile).

Cirk kat:  
Hämtas från Cirulationskategorier i Grunddata. Exemplar som inte kopplats till en cirkulationskategori redovisas utan benämning. Observera att om du vill ha ut statistik till exempel på utlån av fjärrlån eller e-media så ska denna variabel användas. Läs också avsnittet Statistik för e-lån per kommun (längst ner). Varje nedladdning av e-media räknas som ett lån, i Elibs statistik räknas det som ett lån även om man laddar ner olika format av en titel.

Extra1,2:
Hämtas från Låntagare, Stat 1 resp. 2 i Grunddata. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Odefinierad Extra 1 eller 2.

Fack/Skön:
För att media ska definieras som skönlitteratur krävs att katalogpostens 008-fält innehåller 1 för skönlitteratur. Övriga poster räknas som facklitteratur (gäller BTJMARC1).  
I MARC21 gäller följande:  Om 000 pos 06=a och 008 pos 33 är 1,d,e,f,h,i,j,m,p eller s - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir FACKLITTERATUR.
Om 000 pos 06=i och 008 pos 30 är d, f, o, p, - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir  FACKLITTERATUR. 

Statistik med avseende på utlån hanterar tillfälliga exemplar samt fjärrlåneposter som facklitteratur. 

Fjärrlånebibl:
Visar de bibliotek som man har lånat fjärrlån från. (Fjärrlånemodulen)

Hyllsignum
Fördelat efter katalogpostens hyllsignum (i BTJMARC1 gäller 081h för SAB-hyllsignum och 082h för DDK. I MARC21 gäller 852h). Fältet Hyllsignum i statistikfönstret blir skrivbart, och du kan därmed välja önskat signum samt trunkera efter önskat antal tecken. Se Hyllsignum under Statistik. Avvikande hyllsignum tas med.

Katalogpostskapare:
Denna information kommer från 886-fältet $2 eller $3. Kan sökas i Expertsök med kvalifikator /tl. Normalt används bara delfält 2 – för "ursprunglig" leverantör. Delfält 3 står för "aktuell" titelleverantör och är bara aktuell för poster som konverterats från andra system än BTJ 2000.

Klass:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Lånt kat:
Hämtas från Låntagarkategorier i Grunddata. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Låntagargrupp:
Hämtas från Låntagargrupper i Grunddata. Okänd låntagargrupp visas för låntagargrupper som tagits bort. 

Medieleverantör:
Hämtas från Leverantörer i Grunddata. Okänd lev innebär att det har det gjorts beställningar från leverantör som tagits bort, eller att media lokaliserats utanför inköps- eller periodikamodulerna. 

Medietyp:
Hämtas från MedietyperGrunddata för BTJMARC1. För MARC21 hämtas uppgifterna från katalogposten och gäller en kombination av fälten 000, 007 och 008. Okänd medietyp kan vara tillfälliga exemplar.

Objektkod:
Hämtas från katalogpostfält 886 (gäller BTJMARC1).

Objektkodsgrupp:
Hämtas från grunddatafönstret Statistik | Objektkodsgrupper (gäller BTJMARC1).

Placeringstyp:
Gäller Flytande bestånd. Hämtas från grunddatafönstret Cirkulation | Placeringsregler.

Postnummer:
Hämtas från låntagarens adress vid transaktionstillfället.

Skola:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Språk
Huvudspråk, hämtas från katalogpostfält 008 eller 886 när det gäller BTJMARC1, från fält 008 eller 041a när det gäller MARC21.
Okänt språk kan vara tillfälligt exemplar. 

Ålder ex:
Exemplarens ålder i år, räknat från första lokaliseringsdatum. Grupperingen i åldrar går inte att justera.
Observera att denna variabel endast fungerar i kombination med det visningsbara fältet Exemplar.

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att det saknas födelsedatum i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från grunddatafönstret Åldersgrupper. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten. 

Visningsbara fält:

Normalt ska endast en variabel väljas för Visningsbara fält. Undantag kan göras för Exemplarstatistik där det till exempel går bra att kombinera variablerna Exemplar, Utlån inkl oms, Aktiva ex, Nya ex, Gallrade ex. Detta underlättar arbetet med medieplanering, då det går att kombinera de aktuella fälten i en och samma statistikprofill.

Aktiva ex
Exemplar som har lånats ut eller omlånats  under angiven tidsperiod.

Aktiva titlar:
De titlar som har lånats ut, omlånats eller reserverats under angiven tidsperiod. Gäller hela konto-organisationen.

Exemplar:
Antal exemplar (bestånd) just nu, det vill säga tidsperiod är inte relevant och anges inte. (Om angivet datum inte är dagens är exemplar som gallrats efter detta datum inte medräknade i beståndet). Tillfälliga lokaliseringar till en enhet räknas inte med i denna enhets bestånd. Fiktiva exemplar räknas inte.

Gallrade ex:
Exemplar som gallrats under angiven tidsperiod. Borttag av fiktiva exemplar räknas inte.

Gallrade titlar:
Gruppera på cirkulationsställe för att begränsa organisatoriskt.

Lokaliseringar:
Här redovisas alla lokaliseringar (dock ej omlokaliseringar) inklusive retroaktiva lokaliseringar samt lokaliseringar gjorda i periodikamodulen. Gruppera på cirkulationsställe för att få statistik för det ställe där arbetet utförs. Gruppera på enhet. placering eller avdelning för att få statistik på hur många nya exemplar som lokaliserats på t ex de olika avdelningarna.

Lån
Exemplar som lånats  inom angiven tidsperiod. Den enhet /cirkulationsställe där utlånet görs "får" statistiken. Om utlån görs i en BOOK-IT PUB och  låntagaren är knuten till ett hämtställe, och denna enhet i sin tur är knuten till ett cirkulationsställe i grunddatafönstret Organisationsstrukturer samt inställning är gjord på BOOK-IT PUB-användaren för Låntagaren styr så registreras lånet på aktuell enhets korrekta cirkulationsställe. Jämför med Utlånat bestånd nedan. Om exemplar är tillfälligt lokaliserade och blir utlånade så är det den tillfälliga avdelningen/placeringen som gäller för utlånsstatistiken.

Lån inkl oml
Exemplar som lånats eller lånats om inom angiven tidsperiod. Den enhet eller PUB-användare där utlånet görs "får" statistiken. Om låntagaren är knuten till ett hämtställe, och denna enhet i sin tur är knuten till ett cirkulationsställe i grunddatafönstret Organisationsstrukturer samt inställning är gjord på BOOK-IT PUB-användaren för Låntagaren styr så registreras lånet på aktuell enhets korrekta cirkulationsställe. Jämför med Utlånat bestånd nedan. Om exemplar är tillfälligt lokaliserade och blir utlånade så är det den tillfälliga avdelningen/placeringen som gäller för utlånsstatistiken.

Nya ex:
Nylokaliserade exemplar inom tidsperioden. Gruppera på cirkulationsställe för att få statistik för det ställe där arbetet utförs. Gruppera på placering eller avdelning för att få statistik på hur många nya exemplar som lokaliserats på till exempel de olika avdelningarna. Registrering av fiktiva exemplar räknas inte in här. Nya exemplar som har gallrats försvinner inte som statistikförekomst.

Nya titlar:
Nylokaliserade titlar räknas endast som nya vid lokaliseringen av första exemplaret knutet till titeln. Det innebär att den enhet som först lokaliserar ett exemplar "får" statistiken för detta exemplar inom kontoorganisation. Ett alternativt sätt att kunna se antal nya titlar är att göra en nyförvärvslista, dock kommer titlar där exemplar har lokaliserats retroaktivt inte med på listan.
Nya titlar som har gallrats försvinner inte som statistikförekomst.

Omlån:
Antal omlånade exemplar under angiven tidsperiod. Den enhet där lånet gjorts får också statistiken för omlånet.

Reservationer:
Antal inlagda reservationer inom angiven tidsperiod. Hämtstället för reservationen är den enhet som "får" statistiken. För att se vilken enhets exemplar som har fångats in för en reservation ska profilen innehålla variabeln Avdelning eller Enhet. 

Om låntagaren är knuten till ett hämtställe, och denna enhet i sin tur är knuten till ett cirkulationsställe i grunddatafönstret Organisationsstrukturer samt inställning är gjord på BOOK-IT PUB- eller Arena-användaren för Låntagaren styr så registreras reservationen på aktuell enhets korrekta cirkulationsställe.

Res/inf/bort:
Reservationer som har fångats in men som inte blivit utlånade. Det gäller både då låntagaren har tagit bort en infångad reservation och när reservationen stått hela hylltiden.

Res/inf/utl:
Reservationer som fångats in och därefter blivit utlånade.

Titlar:
Antal titlar (bestånd) just nu, dvs. tidsperiod är inte relevant och anges inte. (Om angivet datum inte är dagens är titlar som gallrats efter detta datum inte medräknade i beståndet). Titlar redovisas per konto-organisation och ska därför inte kombineras med variabeln Enhet

Utnyttjandegrad:
Om du använder variabeln Utnyttjandegrad så räknas denna ut vid körning av statistikprofil med Utnyttjandegrad som visningsbart fält. Uträkningen görs av lån inklusive omsättningar som delas med antal exemplar. Antal exemplar gäller just nu - en ögonblicksbild, och antal lån och omsättningar den angivna tidsperioden vid statistikkörningen. För att resultatet ska presentera hur det egna beståndet används bör du ta med variabeln Avdelning eller variabeln Placering (och om du vill veta hur beståndet används inom hela konto-organisationen ska statistikuttaget sedan göras för hela konto-organisationen). För övrigt kan profilen skapas med önskad(e) variabel/variabler, till exempel Hyllsignum, Objektkod, Medietyp eller Språk
Utnyttjandegrad visas som 0 om alla exemplar inom en viss placering/hylla etc har gallrats. Om alla ex förutom ett gallras, och detta har blivit utlånat en gång så blir utnyttjandegraden 1.
För att det ska bli tydligare i redovisningen så kan en profil med variabeln utnyttjandegrad kompletteras med Exemplar och Lån inkl oms så det framgår huruvida 0 beror på gallrat ex eller på att det är 0 lån


Utlånat bestånd:
Variabeln används om utlån ska redovisas för ägande enhet i stället för utlånande enhet (jämför med variabeln Lån inkl. oms). Variabeln kan inte kombineras med Lån inkl. oms. Om exemplar är tillfälligt lokaliserade och blir utlånade så är det den tillfälliga avdelningen/placeringen som räknas.

Om jag vid körning av statistikprofil med varabeln Utlånat bestånd väljer Huvudbiblioteket i listrutan för Org. enhet  i fönstret Statistik så visar resultatet det totala utlånet av HB:s bestånd inom konto-organisationen, medan val av konto-organsiationen här presenterar hela organisationens lån av hela det egna beståndet inom konto-organsiationen.

Återlämningar:
Antal återlämnade exemplar av utlånade exemplar inom angiven tidsperiod.

Återlämningar inne:
Redovisar återlämningar av icke utlånade exemplar.

 

Extern data

Hanteras inte här, se Grunddata | Statistik | Importera extern data


Hämtningsstatistik

Grupperbara fält:

Extra1,2:
Hämtas från grunddatafönstren Låntagare, Extra 1 respektive Extra 2. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd.

Hyllsignum:
Fördelat efter katalogpostens hyllsignum (i BTJMARC1 gäller 081h för SAB-hyllsignum och 082h för DDK. I MARC21 gäller 852h). Fältet Hyllsignum i statistikfönstret blir skrivbart, och du kan därmed välja önskat signum samt trunkera efter önskat antal tecken. Se Hyllsignum under Statistik. Avvikande hyllsignum tas med

Kön:
Hämtas från låntagarposten. 

Låntagargrupp:
Hämtas från grunddatafönstret LåntagargrupperOkänd låntagargrupp visas för låntagargrupper som tagits bort. 

Lånt kat:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagarkategorier. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Medietyp:
Hämtas från grunddatafönstret Medietyper. Okänd medietyp kan vara tillfälliga exemplar.

Objektkod:
Hämtas från katalogpostfält 886.

Språk
Huvudspråk, hämtas från katalogpostfält 008 eller 886 för BTJMARC1 och från fält 008 eller 041 för MARC21. Okänt språk kan vara tillfälligt exemplar. 

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att det saknas födelsedatum i låntagarposten.

 

Visningsbara fält: 

Hämtningar
Antal gjorda hämtningsbeställningar i Expertsök.

 

Kopiestatistik


Danska bibliotek redovisar statistik över antal kopior som ersätter utlån. Kopiestatistik fås dels från ankomstregistreringen i fjärrlånemodulen, dels från Fönstret Utlån, (knappen Kopior). Läs mer om inställningar för att registrera kopior under grunddatafönstret Kopietyper.

Grupperbara fält:

Cirk kat:
Hämtas från grunddatafönstret Cirkulationskategorier. Observera att denna variabel bör användas för att kunna skilja på kopior som ankomstregistrerats i fjärrlånemodulen (Fjärr-kopia) och kopior registrerade i fönstret Utlån.

Extra1,2:Hämtas från grunddatafönstren Låntagare, Extra1 respektive Extra2. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Kopietyp:
Hämtas från 
grunddatafönstret Kopietyper . Okänd kopietyp visas för kopietyp som tagits bort eller om alternativet Inget val gjort har angetts som kopietyp vid registrering i utlånsfönstret eller i fjärrlånemodulens ankomstregistrering.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Låntagargrupp:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagargrupper. Okänd låntagargrupp visas för låntagargrupper som tagits bort. 

Lånt kat:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagarkategorier. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort.  

Språk

Hämtas från fönstret Registrera kopia vid utlån, resp. från fjärrlåneposten för cirkulationskategori Fjärr-kopia.

Ålder lånt:
Varje ålder visas som egen rad. Okänd ålder innebär att det saknas födelsedatum i låntagarposten.

Visningsbara fält:

Kopior:
Avser registrerade kopior i fönstret Utlån samt i fjärrlånemodulens ankomstregistrering.

 

Korslån

Statistikproiltypen Korslån används för att få siffror för hur beståndet används inom en biblioteksorganisation. Här kan du få fram hur exemplar som tillhör en viss enhet, avdelning eller placering lånas och lånas om på andra enheter. Observera dock att hänsyn inte tas till tillfälliga omlokaliseringar. Ett exemplar som är tillfälligt omlokaliserat räknas in som om det "ägdes" av enheten där exemplaret bor.

Grupperbara fält:

Org. nivå:
Välj en av följande:
Ägande avdelning
Ägande enhet
Ägande placering

Observera att om du väljer Ägande avdelning visas enhet och avdelning, och om du väljer Ägande placering så visas enhet, avdelning och placering.

Barn/Vux
Om katalogpostfält 008 är tomt räknas katalogposten som vuxenlitteratur, innehåller fältet ett j är det barnlitteratur (juvenile).

Cirk kat:  
Hämtas från Cirulationskategorier i Grunddata. Exemplar som inte kopplats till en cirkulationskategori redovisas utan benämning. Observera att om du vill ha ut statistik till exempel på utlån av fjärrlån eller e-media så ska denna variabel användas. Läs också avsnittet Statistik för e-lån per kommun (längst ner).

Extra1,2:
Hämtas från Låntagare, Stat 1 resp. 2 i Grunddata. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Fack/Skön:
För att media ska definieras som skönlitteratur krävs att katalogpostens 008-fält innehåller för skönlitteratur. Övriga poster räknas som facklitteratur (gäller BTJMARC1).  
I MARC21 gäller följande:  Om 000 pos 06=a och 008 pos 33 är 1,d,e,f,h,i,j,m,p eller s - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir FACKLITTERATUR.
Om 000 pos 06=i och 008 pos 30 är d, f, o, p, - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir  FACKLITTERATUR. 

Statistik med avseende på utlån hanterar tillfälliga exemplar samt fjärrlåneposter som facklitteratur. 

Hyllsignum
Fördelat efter katalogpostens hyllsignum (i BTJMARC1 gäller 081h för SAB-hyllsignum och 082h för DDK. I MARC21 gäller 852h). Fältet Hyllsignum i statistikfönstret blir skrivbart, och du kan därmed välja önskat signum samt trunkera efter önskat antal tecken. Se Hyllsignum under Statistik. Avvikande hyllsignum tas med.

Klass:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Lånt kat:
Hämtas från Låntagarkategorier i GrunddataOkänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Låntagargrupp:
Hämtas från Låntagargrupper GrunddataOkänd låntagargrupp visas för låntagargrupper som tagits bort. 

Medietyp:
Hämtas från Medietyper i  Grunddata för BTJMARC1. För MARC21 hämtas uppgifterna från katalogposten och gäller en kombination av fälten 000, 007 och 008. Okänd medietyp kan vara tillfälliga exemplar.

Objektkod:
Hämtas från katalogpostfält 886 (gäller BTJMARC1).

Objektkodsgrupp:
Hämtas från grunddatafönstret Statistik | Objektkodsgrupper (gäller BTJMARC1).

Placeringstyp:
Hämtas från grunddatafönstret Cirkulation | Placeringsregler.

Postnummer:
Hämtas från låntagarens adress vid transaktionstillfället.

Skola:
Hämtas i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Språk
Huvudspråk, hämtas från katalogpostfält 008 eller 886 när det gäller BTJMARC1, från fält 008 eller041a när det gäller MARC21.
Okänt språk kan vara tillfälligt exemplar. 

Utlånande enhet:
Använd alltid denna variabel för att få fram på vilken enhet beståndet lånas ut på.

Ålder ex:
Exemplarens ålder i år, räknat från första lokaliseringsdatum. Grupperingen i åldrar går inte att justera.
Observera att denna variabel endast fungerar i kombination med det visningsbara fältet Exemplar.

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att det saknas födelsedatum i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från grunddatafönstret Åldersgrupper, statistikOkänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten. 

Visningsbara fält:

Lån: 
Antal lån som görs inom angiven tidsperiod, omlånen är inte medräknade. Den enhet eller den PUB-användare där utlånet görs "får" statistiken. Genom att ta med variabeln Ägande enhet/avdelning/placering som grupperbart fält så redovisas vilket bestånd som lånas. Om exemplar är tillfälligt lokaliserade och blir utlånade så är det den tillfälliga avdelningen/placeringen som gäller för utlånsstatistiken, så det blir ingen korslånsstatistik.

Omlån:
Antal omlån. Den enhet eller den Arena- eller PUB-användare där omlånen görs "får" statistiken. Om variabeln Ägande enhet/avdelning/placering används som grupperbart fält så redovisas vilket bestånd som lånas. 

 

Lokaliseringsstatistik
 
Lokaliseringsstatistik redovisar omlokaliseringar och tillfälliga lokaliseringar, från och till en viss enhet. Detta gäller också flytande lokaliseringar som sker när ett flytande exemplar lånas ut från en enhet och återlämnas på en annan enhet där det flyter in och får en tillfällig lokalisering. Här får man också fram de flytande nylokaliseringar som görs. 
Använd gärna en organisationsvariabel (Enhet, Avdelning eller Placering) när du skapar lokaliseringsstatistikprofiler.
 

Grupperbara fält:

Barn/Vux
Om katalogpostfält 008 är tomt räknas katalogposten som vuxenlitteratur, innehåller fältet ett j är det barnlitteratur (juvenile).
 
Cirk kat:  
Hämtas från Cirkulationskategorier i Grunddata. Exemplar som inte kopplats till en cirkulationskategori redovisas utan benämning.
 
Fack/Skön:
För att media ska definieras som skönlitteratur krävs att katalogpostens 008-fält innehåller 1 för skönlitteratur.  Övriga poster räknas som facklitteratur (gäller BTJMARC1).  
I MARC21 gäller följande:  Om 000 pos 06=a och 008 pos 33 är 1,d,e,f,h,i,j,m,p eller s - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir FACKLITTERATUR.
Om 000 pos 06=i och 008 pos 30 är d, f, o, p, - klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir  FACKLITTERATUR.
Statistik med avseende på utlån hanterar tillfälliga exemplar samt fjärrlåneposter som facklitteratur. 
 
Hyllsignum
Fördelat efter katalogpostens hyllsignum (i BTJMARC1 gäller 081h för SAB-hyllsignum och  082h för DDK. I MARC21 gäller 852h). Fältet Hyllsignum i statistikfönstret blir skrivbart, och du kan därmed välja önskat signum samt trunkera efter önskat antal tecken. Se Hyllsignum under Statistik. Avvikande hyllsignum tas med.
 
Medietyp:
Hämtas från grunddatafönstret Medietyper (gäller BTJMARC1) och från fält 000 i kombination med fält 006,007 eller 008 (gäller MARC21) . Okänd medietyp kan vara tillfälliga exemplar.
 
Objektkod (gäller BTJMARC1):
Hämtas från katalogpostfält 886.
 
Placeringstyp:
Hämtas från grunddatafönstret Placeringsregler.
 
Språk
Huvudspråk, hämtas från katalogpostfält 008 eller 886 för BTJMARC1 och från fält 008 eller 041 för MARC21. Okänt språk kan vara tillfälligt exemplar. 
 

Visningsbara fält:

Flytande in: 
Antal exemplar som har omlokaliserats flytande genom återlämning på enhet som har placeringsregler för exemplarets placeringstyp. Dessa exemplar flyter in på återlämnande enhet.
 
Flytande ut
Antal exemplar som har omlokaliserats flytande, det vill säga har återlämnats på en enhet som har placeringsregler för exemplarets placeringstyp. Dessa exemplar flyter ut från den enhet där de tidigare haft sin placering.
 
Lok. flytande: 
Antal exemplar som har lokaliserats flytande till en viss enhet.
 
Lok. slut flytande:
Antal exemplar som har omlokaliserats från att ha varit flytande till ej flytande.
 
Tillfälliga lokaliseringar från:
Antal exemplar som har tillfälligt lokaliserats från en annan enhet.
 
Tillfälliga lokaliseringar till:
Antal exemplar som har tillfälligt lokaliserats till en annan enhet.
 
Omlok. in
Antal exemplar som har omlokaliserats till en viss enhet
 
Omlok. ut
Antal exemplar som har omlokaliserats från en viss enhet.
 
 

Låntagarstatistik

Observera att låntagarstatistik inte kan grupperas per enhet

Grupperbara fält

Extra1, 2:
Hämtas från grunddatafönstren Låntagare, Extra1 respektive Extra2. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Klass:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Låntagargrupp:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagargrupper. De låntagare som inte är kopplade till en låntagargrupp redovisas som tillhörande Okänd låntagargrupp.

Lånt kat:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagarkategorier. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Postnummer:
Hämtas från låntagarens adress.

Skola:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Ålder lånt:
Indelningen i åldersgrupperna går inte att ändra. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från grunddatafönstret Åldersgrupper. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

 

Visningsbara fält:

Antal passager:
Variabeln kan användas om tilläggsmodulen för Meröppet är aktiverad. Funktionen används av bibliotek som tillämpar "Meröppet", där låntagare med meröppetbehörighet via inloggningsmodulen kan komma in på biblioteket utanför ordinarie öppettider. Varje genomförd  inloggning räknas, även om en och samma låntagare har loggat in flera gånger under samma dag.
Läs mer under funktionsbeskrivning Meröppet

Gallrade lånt:
Antal borttagna låntagarkonton under angiven tidsperiod. Kan inte kombineras med det grupperbara fältet Kön.

Låntagare:
Antal låntagare vid ett visst datum. Om du tar ut låntagarstatistik retroaktivt, för ett passerat datum så redovisas de låntagare som tagits bort sedan detta datum under förutsättning att inga av de grupperbara låntagarvariablerna används. Observera att variabeln Låntagare inte kan grupperas på enhet.

Meröppet:
Visar hur många låntagare som aktiverats för Meröppet. För att få veta hur många aktiverade låntagare som finns per Meröppet-enhet kan du söka i Mängd låntagare. Statistikkörning ska göras samlat för hela konto-organisationen. Vi borttagning av låntagare med Meröppet-bock, alternativt om kryssrutan för Meröppet avbockas så visas först dagen efter korrekt antal.

Nya låntagare:
Antal nya låntagare under angiven tidsperiod. Nya låntagare räknar inte in låntagare som skapats OCH tagits bort under aktuell tidsperiod.

Webbreg:
Avser anmälningar som utförts via menyvalet Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB.
 

Meddelandestatistik

Grupperbara fält:

Extra1, 2:
Hämtas från grunddatafönstren Låntagare, Extra1 respektive Extra2. Låntagare som inte kopplats till något av fälten redovisas som tillhörande Okänd Extra 1 eller 2.

Klass:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Kön:
Hämtas från låntagarposten.

Lånt kat:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagarkategorier. Okänd låntagarkategori visas för låntagarkategorier som tagits bort. 

Låntagargrupp:
Hämtas från grunddatafönstret Låntagargrupper. De låntagare som inte är kopplade till en låntagargrupp redovisas som tillhörande Okänd låntagargrupp.

Meddelandesätt:
Variabeln visar de olika meddelandesätten till exempel A4, E-post och SMS (SMS är en tilläggsmodul).

Meddelandetyp:
Variabeln visar fördelning av meddelandetyper, till exempel PåminnelserReservationsmeddelande och Övertidsvarning.

Skola:
Denna information kommer i förekommande fall från låntagarposten. Statistiken redovisas från och med version 9.1.

Ålder lånt:
Varje ålder redovisas separat. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

Åldersgrupp lånt:
Hämtas från Åldersgrupper i Grunddata. Okänd ålder innebär att födelsedatum saknas i låntagarposten.

 

Visningsbara fält:

Meddelanden:
Antal meddelanden (gäller Meddelandetyp  och Meddelandesätt enligt grupperbara fält ovan) under angiven period.

 

Exempel på statistikprofiler

Statistik på bestånd

Exemplar fördelat på de olika avdelningarna

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Avdelning

Visning: Exemplar

 

Exemplar fördelat på barn- och vuxenböcker samt

fack- och skönlitteratur

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Barn/Vuxen, Fack/Skön

Visning: Exemplar

 

Gallrade exemplar fördelat på fack- och skönlitteratur

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Fack/Skön

Visning: Gallr ex

 

Nya exemplar fördelat på fack- och skönlitteratur

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Fack/Skön

Visning: Nya ex

Statistik på utlån

Utlån inkl omsättning fördelat på barn- och vuxenböcker

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Barn/vuxen

Visning: Lån inkl oms

 

Utlån inkl omsättning fördelat på olika placeringskoder

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Placering

Visning: Lån inkl oms

 

Utlån inkl omsättning fördelat på barn/vuxen, fack/skön och objektkod

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Barn/Vuxen, Fack/Skön, Objektkod

Visning: Lån inkl oms

 

Utlån inkl omsättning fördelat på barn/vuxen, fack/skön och medietyp

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Barn/vuxen, fack/skön, medietyp

Visning: Lån inkl oms

 

Statistik för medieplanering

Exemplar, Lån, Aktiva ex, Nya ex och gallrade ex fördelat på de olika avdelningarna och hyllsignum

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Avdelning, Hyllsignum

Visning: Exemplar, Lån inkl oms, Aktiva ex, Nya ex, Gallrade ex


Statistik på reservationer

Reservationer fördelat på barn- och vuxenböcker

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Barn/Vuxen

Visning: Reservationer

 

Reservationer fördelat på fack- och skönlitteratur

Typ: Exemplarstatistik

Gruppering: Fack/Skön

Visning: Reservationer

 

Korslån

Hur olika enheters bestånd lånas på andra enheter.

Typ: Korslån

Gruppering:
Organisationsnivå:  Ägande enhet
Utlånande enhet

Visning: Lån

 

Statistik på låntagare

Antal låntagare fördelat på låntagarkategori

Typ: Låntagarstatistik

Gruppering: Lånt. kat.

Visning: Låntagare


Antal nya låntagare fördelat på låntagarkategori

Typ: Låntagarstatistik

Gruppering: Lånt. kat.

Visning: Nya lånt


Antal låntagare fördelat på ålder

Typ: Låntagarstatistik

Gruppering: Ålder lånt.

Visning: Låntagare


Antal aktiva låntagare fördelat på enhet

Typ: Aktiva låntagare

Gruppering: Org.nivå Enhet

Visning: Aktiva l åntagare

 

Cirkulationsstatistik

Bestånd och utlån fördelat på placering

Typ: Cirkulationsstatistik

Gruppering: Placering

Visning: Exemplar, Lån inkl. oms.

 

Statistik på betalningar

Betalningar fördelat på avgiftstyper

Typ: Betalningsstatistik

Gruppering: Avgiftstyper,

Visning: Summa


Betalningar fördelat på låntagarkategori och avgiftstyper

Typ: Betalningsstatistik

Gruppering: Lånt. kat. och avgiftstyper

Visning: Summa

 

Statistik på meddelanden

Exemplar fördelat på meddelandesätt och meddelandetyp

Typ: Meddelandestatistik

Gruppering: Meddelandesätt och meddelandetyp

Visning: Meddelanden

 

Statistik på kopior

Kopior fördelade på cirkulationskategori, kopietyper, låntagarkategori

Typ: Kopiestatistik

Gruppering: Cirkulationskategori, Kopietyper och låntagarkategori

Visning: Kopior


Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.