Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...
Back

Utlån - låna ut


 

Låna ut 

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

När du har sökt och funnit önskad låntagare kommer du till fönstret Utlån - Låntagare. I den övre delen av fönstret, grupprutan Låntagarinformation kan du se antal pågående och förfallna lån, senaste lånedatum, ev skuldbelopp, låntagarkategori, ev låntagargrupp, åldersgrupp samt låntagarid. (Om du vill att en åldersgrupp ska skrivas ut med röd text i utlånsfönstret ska du markera kryssrutan Visa varning i grunddatafönstret Åldersgrupper.) Om pinkod saknas visas detta med röd text. Om det finns ett meddelande på låntagaren ( i fliken Signaler) så visas texten Meddelande finns i rött.
I den nedre delen av fönstret, grupprutan Transaktioner, registrerar du utlånet.

Trafikljuset längst upp till vänster i fönstret kan signalera rött, gult eller grönt. Gul signal kan t ex innebära att låntagaren har ett meddelande inlagt, eller att krav har skickats ut. Röd signal kan t ex innebära att låntagaren har en skuld som överstiger ett visst belopp eller att räkning har skickats ut. Vad signalnivåerna exakt ska betyda bestäms av respektive bibliotek i cirkulationsparametrarna Signaler, avgiftsgräns för gul/röd signal, Signaler, kravsteg samt Stoppstyrning vid röd signal.

Vid gul eller röd signal kanske du före utlånet vill titta närmare på låntagarinformationen genom att klicka på Låntagare...  Då visas fönstret Låntagarinformation med fliken Signaler öppen. (Om ingen signal finns kommer du till fliken Böcker hemma.) När du har tittat på och eventuellt åtgärdat någon av signalerna återgår du till utlåningsfönstret genom att klicka OK. Det går inte att öppna  ytterligare ett utlåningsfönster genom att klicka på Utlån... , utan du måste stänga låntagarinformationen för att komma tillbaka till fönstret Utlån igen.

Varken gul eller röd signal hindrar i praktiken utlån i personaldelen, utan varje bibliotek skapar sin egen policy om när utlån ska få ske. Det är alltså helt upp till personalen att godkänna utlån eller inte. Om Cirkulationsparametern Stoppstyrning vid röd signal är aktiverad så visas en varning om att låntagaren har röd signal (i Arena och BOOK-IT PUB stoppas låntagaren).

Gör så här för att låna ut böcker:

1. Läs in exemplarets etikett i fältet Etikettnr med scanner.
eller
1. Knappa in etikettnumret manuellt.
2. Klicka på Låna eller tryck Retur.

För varje inläst exemplar får du en bekräftelse i form av en rad som visar huvuduppslag, förfallodatum och etikettnummer.

Om ett exemplar har flera etiketter spelar det ingen roll vilken av etiketterna som avläses, förutsatt att samtliga etiketter sedan tidigare är registrerade i databasen. Du kan kontrollera vilka etiketter som är kopplade till exemplaret i Katalog - Exemplarinformation och Katalog - Etikettunderhåll.

Om exemplaret redan är utlånat till en annan låntagare, sker en automatisk återlämning i bakgrunden innan utlånet genomförs. Om exemplaret redan är utlånat till samma låntagare får du istället en fråga om exemplaret ska lånas om.

Avvikande återlämningsdatum
Om du vill ange en annan lånetid på ett eller flera exemplar skriver du före utlånet in önskat värde i fältet Annan lånetid och väljer önskad tidsenhet i listrutan Tidsenhet. 
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

Exempel:
Skriv in en siffra, t ex 8 i fältet Annan lånetid och välj tidsenhet Dagar för att låna ut exemplaret 8 dagar.

Skriv in en siffra, t ex 4 i fältet Annan lånetid och välj tidsenhet Timmar för att låna ut exemplaret 4 timmar.

Skriv in datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD i fältet Annan lånetid och välj tidsenhet Datum för att låna ut exemplaret till detta datum.

Skriv in klockslag i formen TT:MM i fältet Annan lånetid och välj tidsenhet Tidpunkt för att låna ut exemplaret till detta klockslag.

Om du på detta sätt har angivit en annan lånetid kommer den att gälla samtliga exemplar som sedan lånas ut till aktuell låntagare, tills du nollställer funktionen genom att radera innehållet i fältet Annan lånetid. Fältet är gulfärgat så länge det innehåller information.

Alla alternativen i listrutan Tidsenhet följer reglerna för förfallodatum som angivits i fönstret Kalender. Detta innebär t ex att om du väljer Datum som tidsenhet och anger ett datum som inte är förfallodatum enligt kalendern så väljer systemet  första tillåtna förfallodatum som infaller efter det datum du angett.

Öppen lånetid
Det är möjligt att tillämpa öppen lånetid.  Då visas förfallodatum inom parentes i fönstret Utlån och på kvitton, samt bl.a. i låntagarainformationens Böcker hemma-flik och i Expertsök i både beståndsfliken och exemplarinformationen. Observera att såväl krav som övertidsavgifter fungerar enligt normallånetiden, så synkronisering med aktuella parametrar krävs. (Läs mer om Öppen lånetid i funktionsbeskrivningen.)

Kvittoutskrift
Låntagaren kan få ett kvitto på sina utlån, förutsatt att du inte redan har stängt fönstret. Kontrollera att kryssrutan för kvittoutskrift är markerad, och välj sedan ev kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid., utlånade exemplar, återlämningsdatum och antal lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld.
Bibliotekets egen text på kvittona skriver du in i Meddelandetexter.

När du har registrerat de utlånade exemplaren trycker du på Avsluta, vilket startar kvittoutskriften.

Du kan skriva ut ett långt kvitto utan att ha genomfört ett utlån. Sök upp låntagaren i Utlån, välj Kvittotyp Långt kvitto och klicka på Avsluta .

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i grunddatafönstret Cirkulationsställen.

Tillfälliga exemplar
I vissa fall kan exemplaret som du försöker låna ut vara okänt av systemet. Det finns alltså inte i databasen och för att utlån ska kunna ske måste ett tillfälligt exemplar skapas. När du försöker låna ut ett sådant exemplar får du en fråga om du vill skapa en tillfällig katalogpost och ett tillfälligt exemplar.

Om exemplaret har en informationsbärande insidesetikett (BTJ-etikett), och katalogposten sedan tidigare finns i systemet, hämtas huvuduppslag från databasen och ett tillfälligt exemplar skapas automatiskt när du svarar ja på frågan.

Om exemplaret saknar informationsbärande etikett (BTJ-etikett), eller har en informationsbärande etikett men det inte finns katalogpost i basen, öppnas istället dialogrutan Skapa tillfälligt exemplar, där du själv skriver in exemplarets titel och eventuell författare. Du har också möjlighet att välja objekttyp i listrutan (för statistikens skull). Det är endast fältet för titel som är obligatoriskt, dvs måste fyllas i för att du ska kunna klicka OK.
Det är viktigt att ta bort tillfälligt skapade exemplar för t ex talboksdepositioner innan de återsänds till det långivande biblioteket. Tillfälliga exemplar kan sökas fram i Mängd exemplar.

Lånehistorik
Om låntagaren tillhör en låntagarkategori som biblioteket sparar lånehistorik för (Boken kommer eller Talbokslåntagare) så visas ett meddelande om låntagaren lånat boken tidigare och en fråga om boken ändå ska lånas ut. Detta förutsätter att du angivit att du vill ha lånehistorik, vilket görs i Låntagarkategorier. (Du kan inte få lånehistorik på poster som är borttagna ur databasen, vilket kan gälla t ex fjärrlån och tillfälligt skapade exemplar. ) Den samlade lånehistoriken för en låntagare som tillhör någon av ovannämnda låntagarkategorier når du i fliken Böcker hemma i låntagarinformationen, genom att klicka på Visa lånehistorik.

Ej hemlån
Om du försöker låna ut en referensbok får du ett meddelande om att exemplaret inte är till utlån, och en fråga om du vill låna ut exemplaret ändå. Du styr vad som ska kunna lånas resp. inte lånas ut genom cirkulationsparametern Utlåningsstyrning. Om du kör över regeln och vill låna ut ändå, sätts lånetiden efter vad som angetts i cirkulationsparametern Lånetid.

Exemplar som tillhör en annan enhet
Du kan låna ut andra enheters exemplar, så länge de tillhör din kontoorganisation. Det är det utlånande bibliotekets regler som då följs - inte det ägande bibliotekets. Du får inget meddelande om att exemplaret tillhör en annan enhet vid utlån, däremot vid återlämning. Du kan inte låna ut exemplar som tillhör en enhet i en annan kontoorganisation.

Kopior
Knappen Kopior används för att registrera statistik över utlämnade kopior. (I grunddatafönstret Cirkulationsställen anges om knappen ska visas. ) När du klickar på Kopior öppnas fönstret Registrera kopior. Här anger du ObjektkodSpråk samt Kopietyp. (Kopietyperna hämtas från grunddatafönstret Kopietyper och defaultinställningen görs i fönstret Cirkulationsställen.) Genom att klicka på knappen OK görs en statistikregistrering, medan om du istället klickar på Stäng så stängs fönstret utan att statistikregistrering sker.


Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.